PROGRAM PRELUNGIT, la “BULETINE

0
1894

Se modi­fi­că pro­gra­mul S.P.C.L.E.P. Mangalia

Repre­zen­tanţii Ser­vi­ci­u­lui Public Comu­ni­tar Local de Evi­denţă a Per­soa­ne­lor (S.P.C.L.E.P.) anu­nţă modi­fi­ca­rea pro­gra­mu­lui de lucru cu publi­cul, după cum urmează:

          — pro­gram nor­mal în peri­oa­da 19 — 23 mai, a.c.;

          — sâm­bă­tă, 24 mai, în inter­va­lul orar 08.00 — 16.00;

          — dumi­ni­că, 25 mai, în inter­va­lul orar 08.00 — 21.00.

Pre­ci­zăm că modi­fi­că­ri­le enu­nţa­te mai sus au loc în con­tex­tul desfă­şu­ră­rii ale­ge­ri­lor  euro­par­la­men­ta­re din 25 mai, a.c., res­pec­ti­vul pro­gram de lucru fiind vala­bil doar pen­tru peri­oa­da 19.05.2014 — 25.05.2014. După aceas­tă dată, acti­vi­ta­tea S.P.C.L.E.P. se va desfă­şu­ra con­form pro­gra­mu­lui de lucru obişnuit.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply