Primarul Mangaliei se adresează cetățenilor

0
233

Dragi pri­e­te­ni,

Con­stat cu mâh­ni­re şi stu­poa­re că în ora­şul nos­tru sunt câţi­va oameni care nu se bucu­ră deloc de fap­tul că lucru­ri­le încep, cât de cât, să se miş­te. Ba dim­po­tri­vă, aceş­tia sunt chiar deran­ja­ţi că se ame­na­jea­ză dome­ni­ul public şi încear­că să sabo­te­ze lucră­ri­le edi­li­ta­re şi să inti­mi­de­ze acti­vi­ta­tea cole­gi­lor mei, prin tot felul de ati­tu­dini și ges­turi ten­den­ți­oa­se. După cum şti­ţi încă de săp­tămâ­na tre­cu­tă, am înce­put rea­me­na­ja­rea spa­ţi­i­lor verzi, pe șosea­ua Con­stanţei, dar şi refa­ce­rea tro­tu­a­re­lor pe T.S. Săvea­nu. Bine­înţe­les că au mai fost şi ina­d­ver­tenţe pen­tru care îmi cer scu­ze încă o dată locu­i­to­ri­lor din zone­le res­pec­ti­ve. Ne-am însu­şit cri­ti­ci­le con­struc­ti­ve şi vom ţine cont de toa­te pro­pu­ne­ri­le per­ti­nen­te veni­te din par­tea cetă­ţe­ni­lor. Totu­şi, din­co­lo de acest aspect, sunt anu­mi­ţi oameni care pun inte­re­sul poli­tic, de grup, mai pre­sus de inte­re­sul public şi nu fac alt­ce­va decât să deni­gre­ze acti­vi­ta­tea Pri­mă­ri­ei. Eu înţe­leg că este cam­pa­nie elec­to­ra­lă, dar chiar s‑a ajuns prea depar­te. Unii răs­pân­desc tot felul de zvo­nuri fal­se prin oraş, alţii răs­to­ar­nă coşu­ri­le de gunoi, ca să ţipe apoi că este mize­ri­ei pe străzi, iar alții, ata­că, la pro­priu, anga­ja­ţii muni­ci­pa­li­tă­ţii. Aşa s‑a întâm­plat zile­le aces­tea pe T.S. Săvea­nu, unde lucră­ri­le la tro­tu­a­re se pare că deran­jea­ză câţi­va poten­ta­ţi din zonă. Aceş­tia ocu­pa­se­ră de ani buni dome­ni­ul public, iar acum, când li s‑a cerut să intre în lega­li­ta­te, au răbu­fnit, au ame­ninţat şi într-un final au tăi­at cau­ciu­cu­ri­le maşi­nii direc­to­ru­lui de zonă. Vă daţi sea­ma unde s‑a ajuns, dacă ne con­frun­tăm cu ast­fel de cazuri atunci când vrem să moder­ni­zăm stră­zi­le, tro­tu­a­re­le şi spa­ţi­i­le verzi. Până la înce­pe­rea lucră­ri­lor, ace­ia­şi oameni stri­gau pe unde apu­cau că nu se face nimic. Acum, când se face ceva, ţipă că de ce se face. Şi în mod sigur la fel vor face si cu strân­ge­rea câi­ni­lor şi cu ghe­ne­le îngro­pa­te şi cu alte pro­iec­te bene­fi­ce ora­şu­lui. Dar ca să păs­trăm totu­şi o notă pozi­ti­vă şi con­struc­ti­vă în aceas­tă pos­ta­re, vă spun mai bine ce urmea­ză să mai facem prin oraş, iar cine ştie să apre­cie­ze, o va face ori­cum. Aşa­dar, pe lân­gă lucră­ri­le în desfă­şu­ra­re la tro­tu­a­re şi spa­ţii verzi, mâi­ne la ora 11.00 vom inau­gu­ra plat­for­me­le sub­te­ra­ne de colec­ta­re a guno­i­u­lui mena­jer, rea­li­za­te în baza unui pro­iect deru­lat de Pri­mă­ria Man­ga­lia şi Pola­ris, fără bani de la buge­tul local. În total, vor fi 40 de ghe­ne îngro­pa­te, în tot ora­şul. Sco­pul este de a eli­mi­na foca­re­le de infe­cţie din jurul actu­a­le­lor pube­le, pre­cum şi de a oferi un aspect plă­cut. În pri­vinţa câi­ni­lor comu­ni­tari: cred că deja aţi pri­mit în cuti­i­le poş­ta­le sau aţi văzut pe face­bo­ok scri­soa­rea prin care anu­nţăm dema­ra­rea acţiu­ni­lor de strân­ge­re a câi­ni­lor fără stă­pân de pe stră­zi­le ora­şu­lui. Toţi iubi­to­rii de ani­ma­le mai au la dis­po­zi­ţie câte­va zile pen­tru a lua în casă câi­nii pe care vor să îi adop­te. După acest ter­men, soci­e­ta­tea care se va ocu­pa de acest aspect va intra în teren şi va înce­pe să adu­ne ani­ma­le­le, în con­di­ţi­i­le pre­vă­zu­te de noua legi­sla­ţie în dome­niu. Per­so­nal, le-am dat ter­men ca până la sfârşi­tul aces­tui an să solu­ţio­năm aceas­tă pro­ble­mă gra­vă a Man­ga­li­ei. Ştiu că vor fi unii care vor adu­ce intenţio­nat câini din sate­le înve­ci­na­te, ştiu că se vor găsi unii care vor arun­ca în deri­zo­riu tot ceea ce facem şi vor încer­ca mani­pu­la­rea opi­ni­ei publi­ce. Cu toa­te aces­tea, eu sunt con­vins că în scurt timp lucru­ri­le bune vor înce­pe să se vadă, iar dum­ne­a­voas­tră, locu­i­to­rii ora­şu­lui, veţi şti să faceţi dis­tin­cţia între cei care fac ceva pen­tru Man­ga­lia şi cei care au secă­tu­it ora­şul nos­tru în ulti­mii 20 de ani.

Vă mul­tu­mesc pen­tru înțe­le­ge­re și sper să putem să fim par­te­neri pe par­cur­sul tutu­ror pro­iec­te­lor pe care ni le-am propus!

22.05.2014.

Sursa:fb.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply