Premierea câștigătorilor celei de‑a doua ediții a concursului „Eroul din familia mea”

0
265

Mier­curi, 28 mai 2014, ora 18.00, la Cer­cul Mili­tar Man­ga­lia, se va des­fă­șu­ra acti­vi­ta­tea de pre­mi­e­re a câști­gă­to­ri­lor celei de‑a doua edi­ții a con­cur­su­lui „Ero­ul din fami­lia mea”, orga­ni­zat de Aso­ci­a­ția Națio­na­lă Cul­tul Ero­i­lor „Regi­na Maria” Sub­fi­li­a­la Man­ga­lia, în cola­bo­ra­re cu: Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, Liga Nava­lă Româ­nă Fili­a­la Man­ga­lia, Aso­ci­a­ția Cadre­lor Mili­ta­re în Rezer­vă și Retra­ge­re, Aso­ci­a­ția Națio­na­lă a Vete­ra­ni­lor din Româ­nia și Com­ple­xul Cul­tu­ral „Cal­la­tis”.

Acti­vi­ta­tea va fi des­chi­să de prof. Emil Cor­ne­liu Ninu, pre­șe­din­te­le Aso­ci­a­ți­ei Națio­na­le Cul­tul Ero­i­lor “Regi­na Maria” Sub­fi­li­a­la Man­ga­lia, iar mode­ra­tor va fi poe­ta Emi­lia Dabu, pre­șe­din­te­le Clu­bu­lui Arte­lor „Sol­te­ris”. Des­pre sem­ni­fi­ca­ția Zilei Înăl­ță­rii Dom­nu­lui și a Zilei Ero­i­lor va vor­bi cer­ce­tă­tor ști­in­ți­fic dr. Sorin Mar­cel Coles­niuc, mem­bru al Aso­ci­a­ți­ei Națio­na­le Cul­tul Ero­i­lor “Regi­na Maria” Sub­fi­li­a­la Mangalia.

Luni, 26.05.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply