Ministerul Apărării Naționale infirmă categoric faptul că există un proces de mobilizare a rezerviștilor sau de recrutare a tinerilor

0
248

În legătură cu informațiile apărute recent în presă, Biroul de Presă al M.Ap.N. face următoarele precizări:

Minis­te­rul Apă­ră­rii Națio­na­le infir­mă cate­goric fap­tul că exis­tă un pro­ces de mobi­li­za­re a rezer­viș­ti­lor sau de recru­ta­re a tine­ri­lor.

Docu­men­tul la care se face refe­ri­re, ordi­nul comun publi­cat în Moni­to­rul Ofi­ci­al, Par­tea I, nr. 312, din 28 apri­lie 2014, actu­a­li­zea­ză mode­lul cer­ti­fi­ca­tu­lui medi­cal eli­be­rat de medi­cul de fami­lie ce urmea­ză să fie pre­zen­tat de tineri la comi­sia loca­lă de recru­ta­re-încor­po­ra­re, pen­tru efec­tu­a­rea vizi­tei medi­ca­le. Acest demers este unul legal, în con­for­mi­ta­te cu arti­co­lul 27 din Legea nr. 446/2006 pri­vind pre­gă­ti­rea popu­la­ți­ei pen­tru apă­ra­re, cu modi­fi­că­ri­le și com­ple­tă­ri­le ulte­ri­oa­re, care pre­ve­de în mod expres obli­ga­ti­vi­ta­tea sta­bi­li­rii unui model unic pen­tru acest tip de document.

Acest cer­ti­fi­cat este unul simi­lar cu cel al sol­da­ți­lor și gra­da­ți­lor profesioniști.

Măsu­ra legi­sla­ti­vă nu are nicio legă­tu­ră cu even­tu­a­le evo­lu­ții în medi­ul de secu­ri­ta­te, în veci­nă­ta­tea României.

Refe­ri­tor la apre­ci­e­ri­le pri­vind capa­ci­ta­tea ope­ra­țio­na­lă a Arma­tei sau impli­ca­rea Româ­ni­ei în vre­un act mili­tar pe teri­to­ri­ul Ucrai­nei, Minis­te­rul Apă­ră­rii Națio­na­le pre­ci­zea­ză că aces­tea sunt spe­cu­la­ții și tre­bu­ie evi­ta­tă căde­rea în cap­ca­na unui răz­boi psihologic.

Arma­ta Româ­ni­ei este în măsu­ră să-și înde­pli­neas­că înda­to­ri­ri­le sta­bi­li­te prin Con­sti­tu­ție, pen­tru asi­gu­ra­rea secu­ri­tă­ții națio­na­le și înde­pli­ni­rea obli­ga­ți­i­lor inter­națio­na­le asu­ma­te de Româ­nia în plan militar.

Ca mem­bră a NATO, Româ­nia ia toa­te măsu­ri­le, con­form deci­zi­i­lor sta­bi­li­te la nive­lul Con­si­li­u­lui Nord-Atlan­tic, pen­tru a fi pre­gă­ti­tă să con­tri­bu­ie la rea­li­za­rea obiec­ti­vu­lui fun­damen­tal al NATO, apă­ra­rea spa­ți­u­lui comun aliat.

 Biro­ul de Pre­să al MApN, 2 mai 2014.

Foto: mediafax_mugur_varzariu.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply