Masoneria română impune un lider mondial

0
354

Ade­vă­rul: Şti­rea este aceas­ta, anti­ci­pa­tă de noi în urmă cu o săp­tămâ­nă: Radu Bălă­ne­scu, Mare­le Maes­tru al MLNR, a fost ales azi (sâm­bă­tă, 17 mai) Secre­tar Exe­cu­tiv al Con­fe­rinţei Mondi­a­le a Mari­lor Loji Maso­ni­ce Regu­la­re.

Evi­dent, o şti­re majo­ră de pre­să ce se va rever­be­ra în urmă­toa­re­le ore pe plan mondi­al, dar cu mul­ti­ple sem­ni­fi­ca­ţii valori­ce şi sim­bo­li­ce pen­tru Româ­nia.

Este vor­ba des­pre cea mai îna­l­tă pozi­ţie ierar­hi­că obţi­nu­tă vreo­da­tă de un român în ierar­hia maso­ni­că mondi­a­lă, pos­tul res­pec­tiv fiind recu­nos­cut, infor­mal, ca ofe­rind cali­ta­tea de  Pri­mus inter Pares, coor­do­na­tor al între­gii cola­bo­rări pe lanţul maso­nic mondi­al, auto­ri­ta­tea ulti­mă de refe­rinţă în ce pri­veş­te pre­gă­ti­rea tutu­ror eve­ni­men­te­lor care vor avea loc în lume pe tim­pul man­da­tu­lui său de cinci ani. 

Sem­ni­fi­ca­tiv din punct de vede­re maso­nic, deo­a­re­ce urmea­ză în sca­un unui per­so­naj deve­nit o legen­dă în lumea maso­ne­ri­ei inter­na­ţio­na­le şi nu numai, de mulţi ani un extra­or­di­nar pri­e­ten al Româ­ni­ei, Tho­mas Jac­k­son, cel care a avut mereu viziu­nea unei Româ­nii care avea să devi­nă una din­tre valo­ri­le sigu­re ale maso­ne­ri­ei mondi­a­le. Viziu­ne, iată, rea­li­za­tă şi con­fir­ma­tă după ale­ge­ri­le de azi în care au con­cu­rat petru can­di­da­ţi, româ­nul nos­tru obţinând o majo­ri­ta­te foar­te con­for­ta­bi­lă de voturi.

Dar, din­co­lo de valoa­rea eve­ni­men­tu­lui maso­nic, Româ­nia obţi­ne un post sim­bo­lic, aş spu­ne chiar îna­lt-sim­bo­lic într‑o logi­că foar­te spe­cia­lă de sis­tem, ace­ea care domi­nă acce­sul la pos­tu­ri­le-che­ie din mari­le orga­ni­za­ţii inter­na­ţio­na­le. Foar­te impor­tant că, după ani şi ani de zile în care ai noş­tri, cu foar­te puţi­ne exce­pţii nota­bi­le (spre exem­plu, amba­sa­do­rul Sorin Duca­ru, ocu­pan­tul unei pres­ti­gi­oa­se pozi­ţii în cadrul NATO, orga­ni­za­ţie care are un pur­tă­tor de cuvând de exce­pţie, Oana Lun­ges­cu, plus încă alţi câţi­va) nu am prea avut suc­ce­se majo­re.

În ori­ce caz, în acest moment, nu exis­tă, în afa­ra aces­tui exem­plu de azi, nici un român care să con­du­că o orga­ni­za­ţie inter­na­ţio­na­lă de rele­vanţă, pute­re şi influ­enţă de tipul Con­fe­rinţei Mondi­a­le a Mari­lor Loji Maso­ni­ce Regu­la­re.

Cites­te mai mult: adev.ro/n5q3oj

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply