Marinarii militari îşi comemorează eroii la Mănăstirea Cozia. Ceremonia de la Mangalia

0
286

Mili­ta­rii din Forţe­le Nava­le  orga­ni­zea­ză joi, 29 mai, cu pri­le­jul Zilei Ero­i­lor, un cere­mo­n­i­al mili­tar şi reli­gi­os în memo­ria con­tra­a­mi­ra­lu­lui Horia Mace­l­la­riu, care îşi doar­me som­nul de veci ală­tu­ri de domni­to­rul Mir­cea cel Bătrân, la Mânăs­ti­rea Cozia.

Con­tra­a­mi­ra­lul Horia Mace­l­la­riu a lup­tat în cel De-al Doi­lea Răz­boi Mondi­al, fiind unul din­tre coman­danţii dis­tru­gă­to­ru­lui “Regi­na Maria”, acti­vi­ta­te pen­tru care a fost deco­rat cu Ordi­nul Coroa­na Româ­ni­ei şi Cru­cea de Cava­ler al Cru­cii de Fier.

Gar­da de onoa­re va fi alcă­tu­i­tă din stu­denţii Aca­de­mi­ei Nava­le “Mir­cea cel Bătrân”, pres­ti­gi­oa­să insti­tu­ţie de învă­ţământ de mari­nă care poar­tă nume­le domni­to­ru­lui Ţării Româneşti,”…până la Marea cea Mare”.

La Monu­men­tul Ero­i­lor din cimi­ti­rul mănăs­ti­rii vor fi depu­se coroa­ne de flori din par­tea Sta­tu­lui Major al Forţe­lor Nava­le şi a Clu­bu­lui Amiralilor.

Tot joi, 29 mai, mari­na­rii mili­tari par­ti­ci­pă la cere­mo­n­ii mili­ta­re şi reli­gi­oa­se pen­tru cin­sti­rea memo­ri­ei ero­i­lor, în gar­ni­zoa­ne­le Con­stanţa, Man­ga­lia, Baba­dag şi Tul­cea, astfel:

CONSTANŢA

          Ora 13.00 — Monu­men­tul Ero­i­lor Români căzu­ţi în cel De-al Doi­lea Răz­boi Mondi­al; Ora 13.40 — Gru­pul Fune­rar al Ero­i­lor Revo­lu­ţi­ei din Decem­brie 1989 — Cimi­ti­rul Central.

MANGALIA

         Ora 12.00 — la Com­ple­xul Monu­men­tal din Pia­ţa Republicii.

BABADAG

         Ora 12.00 — la Monu­men­tul Eroilor.

TULCEA

         Ora 10.00 — în Pia­ţa Tricolorului.

     La cere­mo­n­ii vor lua par­te repre­zen­tanţi ai Minis­te­ru­lui Apă­ră­rii Naţio­na­le, ai auto­ri­tă­ţi­lor publi­ce loca­le, Bise­ri­cii Orto­do­xe Româ­ne, Ligii Nava­le Române,

vete­rani de răz­boi, ofi­ţeri în rezer­vă şi în retragere.

     De ase­me­nea, la cer­cu­ri­le mili­ta­re din Con­stanţa, Man­ga­lia, Tul­cea şi la Muze­ul Mari­nei Româ­ne sunt orga­ni­za­te acti­vi­tă­ţi cul­tu­ra­le dedi­ca­te aces­tei zile.

Com­par­ti­men­tul Infor­ma­re şi Rela­ţii Publice.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply