Mangalia s‑a înfrăţit cu oraşul Karmiel din Israel

0
266

O dele­ga­ţie din ora­şul Kar­miel (Isra­el) s‑a aflat vineri, 9 mai, la Man­ga­lia, oca­zie cu care s‑a per­fec­tat pro­to­co­lul de înfră­ţi­re cu muni­ci­pi­ul Man­ga­lia. Dele­ga­ţia a fost repre­zen­ta­tă de urmă­to­rii mem­bri: Shu­la Cohen — vice­pri­ma­rul ora­şu­lui Kar­miel, Eti Shper­berg — direc­tor al Insti­tu­tu­lui de Învă­ţământ Teh­nic, mem­bră Rota­ry, Paul Târ­no­van — şef secţie Pri­mă­ria Kar­miel, Zvi Itz­cha­c­ki — om de afa­ceri, mem­bru Rotary. 

În cadrul întâl­ni­rii cu edi­lul Man­ga­li­ei, Radu Cris­ti­an, con­si­li­eri locali şi repre­zen­tanţi ai Pri­mă­ri­ei, pre­cum şi cu repre­zen­tanţi ai altor insti­tu­ţii din oraş, oas­peţii şi-au expri­mat intenţia, ca pe vii­tor, să dezvol­te rela­ţii de cola­bo­ra­re şi pri­e­te­nie, baza­te pe spri­jin reci­proc în solu­ţio­na­rea unor pro­ble­me de inte­res comun. 

Avem în Kar­miel un sis­tem edu­ca­ţio­nal foar­te bun, avem spor­tivi şi elevi foar­te buni şi ne-am dori un schimb de expe­rienţă cu şco­li­le din ora­şul dum­ne­a­voas­tră. Ne ocu­păm şi de inves­ti­ţii şi vom ana­li­za sub ce for­mă se pot deru­la aces­tea în ora­şul Man­ga­lia”, a pre­ci­zat vice­pri­ma­rul din Kar­miel, Shu­la Cohen.

Tot­o­da­tă, mem­brii dele­ga­ţi­ei din Ţara Sfân­tă au pre­zen­tat câte­va din­tre faci­li­tă­ţi­le guver­nu­lui isra­e­li­an în sec­to­rul eco­no­mic din ţara lor şi au sub­li­ni­at fap­tul că pen­tru fon­du­ri­le de dezvol­ta­re la nivel eco­no­mic buge­tul alo­cat pen­tru ora­şul Kar­miel se ridi­că la apro­xi­ma­tiv 90 de mil. de euro. 

Vizavi de acest aspect, pri­ma­rul Radu Cris­ti­an a menţio­nat că inves­ti­ţi­i­le sunt un punct forte al dezvol­tă­rii eco­no­mi­ce loca­le. “Ne dorim ca şi noi în Man­ga­lia să avem pes­te 100 de fabrici aşa cum exis­tă în Kar­miel, să avem locuri de mun­că bine plăti­te. Ne dorim, de ase­me­nea, să inves­tim în turism, în edu­ca­ţie, avem posi­bi­li­tă­ţi de a ne pune în valoa­re. Aces­te înfră­ţiri sunt bene­fi­ce comu­ni­tă­ţii, iar un prim pas s‑a rea­li­zat, astăzi, când deja doam­na vice­pri­mar a lan­sat invi­ta­ţia ca ele­vii noş­tri să mear­gă într-un schimb de expe­rienţă în Isra­el, chiar în vara aces­tui an”, a pre­ci­zat edi­lul Man­ga­li­ei, Radu Cristian.

Con­form pro­to­co­lu­lui de înfră­ţi­re, cele două ora­şe vor susţi­ne cola­bo­ra­rea şi noi con­tac­te în dome­ni­ul indus­tri­ei, turis­mu­lui şi pro­te­cţi­ei mediu­lui prin insti­tu­ţii, orga­ni­za­ţii, fir­me. În ace­la­şi pro­to­col se mai ara­tă că, cele două părţi vor faci­li­ta sta­bi­li­rea de legă­turi direc­te între insti­tu­ţi­i­le din admi­nis­tra­ţia publi­că loca­lă, aso­ci­a­ţii şi com­pa­nii de la nivel local şi vor efec­tua schim­buri de infor­ma­ţii refe­ri­toa­re la cali­ta­tea vieţii şi eco­no­mia din cele două oraşe. 

Dele­ga­ţia din Kar­miel se va afla în Man­ga­lia timp de o săp­tămâ­nă, oca­zie cu care va efec­tua mai mul­te vizi­te la insti­tu­ţi­i­le publi­ce din oraş şi va par­cur­ge un iti­ne­ra­riu al sta­ţiu­ni­lor turis­ti­ce, pen­tru a cunoa­ş­te mai bine posi­bi­li­tă­ţi­le de a deru­la inves­ti­ţii în Man­ga­lia şi sta­ţiuni. De ase­me­nea, oas­peţii vor vizi­ta Her­ghe­lia Man­ga­lia şi Spi­ta­lul Muni­ci­pal din localitate. 

De alt­fel, în cur­sul dis­cu­ţi­i­lor pur­ta­te direc­to­rul uni­tă­ţii medi­ca­le, dr.Liviu Moca­nu, a rei­te­rat ide­ea con­form căre­ia, în Man­ga­lia s‑ar putea înfi­inţa o fabri­că pen­tru pro­du­ce­rea mate­ri­a­le­lor perfuzabile.

Vineri, 9 mai 2014, Comu­ni­cat trans­mis de Biro­ul de pre­să alPri­ma­ri­ei Mangalia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply