MANGALIA: Programul manifestărilor pentru petrecerea timpului liber

0
258

Pri­mă­ria muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia anu­nţă seria eve­ni­men­te­lor care se vor desfă­şu­ra în sudul lito­ra­lu­lui, în peri­oa­da 1 — 4 mai. Ast­fel, înce­pând de azi şi până dumi­ni­că, 4 mai, turi­ş­tii care aleg să-şi petrea­că mini­va­canţa de 1 Mai în sta­ţiu­ni­le din sudul lito­ra­lu­lui vor avea par­te de eve­ni­men­te ine­di­te, con­cer­te, cur­se auto şi un fes­ti­val de dans.

Star­tul dis­tra­cţi­ei se va da, joi, 1 Mai cu show-ul denu­mit 1 Mai Tun­ning Fest 2014. Eve­ni­men­tul auto­mo­bi­lis­tic, aflat la pri­ma edi­ţie, orga­ni­zat de S.C. Capi­tol Den­ny S.R.L., în cola­bo­ra­re cu Aso­ci­a­ţia Auto­cus­to­ms şi Pri­mă­ria Man­ga­lia va reuni pasio­na­ţii de drift şi drag la malul mării, într‑o demon­stra­ţie de îndemâ­na­re şi viteză.

Des­chi­de­rea eve­ni­men­tu­lui va avea loc, joi, 1 Mai, în inter­va­lul orar 12.00–12.30, în sta­ţiu­nea Venus”, se menţio­nea­ză într-un comu­ni­cat de presă.

În par­ca­rea din spa­te­le hote­lu­lui Adri­a­na (Venus), zeci de auto­tu­ris­me de sute de cai pute­re se vor pre­zen­ta pen­tru o para­dă pe arte­re­le din sta­ţiuni, până în Man­ga­lia. Între­ce­ri­le de drift şi drag vor avea loc în spa­ţi­i­le spe­cial ame­na­ja­te din zona cor­do­nu­lui ruti­er Saturn-Venus. În ace­la­şi loc, va fi orga­ni­za­tă o expo­zi­ţie de maşini. Mani­fes­ta­rea auto­mo­bi­lis­ti­că se va înche­ia dumi­ni­că, 4 mai, cu o fes­ti­vi­ta­te de pre­mi­e­re a celor mai buni automobilişti.

Tot în peri­oa­da 1 — 4 mai, Cra­zy Sal­sa Fest, aflat la cea de‑a V‑a edi­ţie este eve­ni­men­tul, care, timp de patru zile şi trei nopţi va intro­du­ce în lumea dan­su­lui sute de pasio­na­ţi de muzi­ca şi dan­su­ri­le lati­no-ame­ri­ca­ne. În cadrul mani­fes­tă­rii, desfă­şu­ra­te în sta­ţiu­nea Nept­un, vor fi orga­ni­za­te semi­na­rii cu instruc­tori şi antre­nori de dans renu­mi­ţi, atât din ţară, cât şi din stră­i­nă­ta­te. Înce­pând cu anul 2010, când s‑au pus baze­le aces­tui fes­ti­val cu carac­ter inter­na­ţio­nal, an de an eve­ni­men­tul a cres­cut valoric, impu­nân­du-se în via­ţa cul­tu­ral-artis­ti­că a muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia şi a ţării, prin show-uri­le, wor­k­shop-uri­le susţi­nu­te de arti­şti naţio­nali şi inter­na­ţio­nali”, se mai pre­ci­zea­ză în comu­ni­ca­tul de presă.

Nu în ulti­mul rând, Ziua Euro­pei este un alt eve­ni­ment cul­tu­ral-artis­tic, orga­ni­zat de Chel­ga­te Româ­nia, sub egi­da Uniu­ni­ii Euro­pe­ne, vineri, 2 mai, în Por­tul Turis­tic. Mani­fes­ta­rea va antre­na ele­vii şco­li­lor din muni­ci­piu într‑o serie de con­cur­suri de cre­a­ti­vi­ta­te şi ima­gi­na­ţie. În cadrul eve­ni­men­tu­lui vor fi susţi­nu­te reci­ta­luri cora­le şi con­cur­suri cu tema­ti­că U.E.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply