Mangalia: Asociația „Proactiv pentru Comunitate” anunță închiderea proiectului „Ajută ! E comunitatea ta!”

0
326

INCHEIERE PROIECT

Aso­ci­a­tia  „Proac­tiv pen­tru Comu­ni­ta­te” emi­te comu­ni­ca­tul de pre­sa pri­vind inchi­de­rea pro­iec­tu­lui „Aju­ta! E comu­ni­ta­tea ta!” imple­men­tat in par­te­ne­ri­at cu Pri­ma­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia si par­te­ne­rii nor­ve­gieni:  Pho­e­nix Haga Norway  si Tron­dhe­i­me  Kommune.

Pro­iec­tul a fost rea­li­zat  cu spri­ji­nul finan­ci­ar al Fon­du­lui O.N.G. in Roma­nia, pro­gram finan­tat de gra­na­tu­ri­le S.E.E. si admi­nis­trat de Fun­da­tia pen­tru Dezvol­ta­rea Soci­e­ta­tii Civile.

  1. Obiec­ti­ve­le pro­iec­tu­lui au fost :

-         impli­ca­rea  acti­va a cetă­ţe­ni­lor in ela­bo­ra­rea deci­zi­i­lor si poli­ti­ci­lor publi­ce  ale muni­ci­pi­u­lui Mangalia;

-         iden­ti­fi­ca­re  oport­u­ni­tăți de dezvol­ta­re a ser­vi­ci­i­lor soci­a­le și de trans­fer de expe­rien­ță și bune prac­tici din Norvegia;

-        schimb de expe­rien­ță în dome­ni­u­lui coo­pe­ră­rii intre ONG si auto­ri­tă­ţi­le publice;

-        iden­ti­fi­ca­rea temei unui vii­tor proiect.

Valoa­rea tota­la eli­gi­bi­la a pro­iec­tu­lui este de 2400 euro.

Pro­iec­tul s‑a des­fa­su­rat in peri­oa­da 12.05- 15.05.2014.

Locul de des­fa­su­ra­re: Muni­ci­pi­ul Mangalia.

Din imple­men­ta­rea pro­iec­tu­lui s‑au obti­nut urma­toa­re­le rezultate:

  1. Rezul­ta­te cali­ta­ti­ve:

-        trans­fer de expe­rien­ță din par­tea nor­ve­gi­a­nă pri­vind trans­for­ma­rea unor idei foar­te bune în pro­iec­te de suc­ces. Cei doi experți în dome­niu au ofe­rit con­sul­tan­ță spe­cia­li­za­tă pen­tru obți­ne­rea de finan­țări neram­bu­r­sa­bi­le prin EEA Grants .

  1. Rezul­ta­te can­ti­ta­ti­ve:
  2. Vizi­te de lucru la dife­ri­te insti­tu­tii publi­ce, poten­ti­ali bene­fi­ci­ari ai vii­to­ru­lui pro­iect,  poten­ti­ali par­t­neri apar­ti­nand sec­to­ru­lui de stat si mediu­lui de afaceri;
  3. Intal­ni­re tip „masa rotunda” ;
  4. Ate­li­er de lucru pen­tru dezvol­ta­rea par­te­ne­ri­a­tu­lui pen­tru vii­to­rul pro­iect și ela­bo­ra­rea unui draft al vii­to­ru­lui pro­iect avand ca rezultat :

-        ana­li­ză eli­gi­bi­li­ta­te pro­iect, întoc­mi­re de pro­ie­cţii şi ana­li­ze financiare;

-        matri­cea logi­că pen­tru vii­to­rul pro­iect (draft);

-        ana­li­za nevo­i­lor pen­tru vii­to­rul pro­iect (draft);

-        ana­li­za SWOT (draft);

-        stu­diu eva­lu­a­rea situ­a­ți­ei loca­le care va con­tri­bui la com­ple­ta­rea jus­ti­fi­că­rii vii­to­ru­lui pro­iect (draft).

Per­soa­na de contact:

Nico­le­ta GRIGUTA,  Presedinte,

Man­ga­lia, str. 9 Mai nr. 15B, tel/fax: 0341/566913.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply