Mangalia a deschis seria evenimentelor dedicate Zilei Europei (Galerie FOTO)

0
261

Ziua de 2 mai, la Man­ga­lia, a fost dedi­ca­tă Zilei Euro­pei, mani­fes­ta­re orga­ni­za­tă de Repre­zen­tanţa Comi­si­ei Euro­pe­ne în Româ­nia, în cola­bo­ra­re cu Pri­mă­ria Mangalia.

La eve­ni­men­tul desfă­şu­rat sub egi­da Uniu­nii Euro­pe­ne au par­ti­ci­pat Dumi­tru Filip, direc­to­rul Dire­cţi­ei de Turism şi Medi­ul de Afa­ceri din cadrul Pri­mă­ri­ei, Mihai Roşi­o­ru, ofi­ţe­rul de pre­să al Repre­zen­tanţei Comi­si­ei Euro­pe­ne la Bucu­reşti, nume­roşi elevi ai insti­tu­ţi­i­lor de învă­ţământ din Man­ga­lia. Înce­pând cu ora 11.00, eve­ni­men­tul a cuprins con­cur­suri cu pre­mii, o expo­zi­ţie de dese­ne rea­li­za­te de elevi, pre­cum şi un pro­gram artis­tic susţi­nut de Corul de copii „Cal­la­tis Man­ga­lia Româ­nia”, diri­jat de pro­fe­so­rul Tra­ian Broască.

În alo­cu­ţiu­nea sa, repre­zen­tan­tul Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia, direc­to­rul Dumi­tru Filip a pre­ci­zat că muni­ci­pi­ul Man­ga­lia are rela­ţii de coo­pe­ra­re în dome­ni­i­le edu­ca­ţi­ei, cul­tu­rii, spor­tu­lui cu ora­şe înfră­ţi­te din Uniu­nea Euro­pea­nă. “Eve­ni­men­tul de astăzi este un pri­lej de a ne adu­ce amin­te că sun­tem cetă­ţeni euro­peni, nu doar cetă­ţeni români şi ne bucu­ră pre­zenţa tine­ri­lor la aceas­tă săr­bă­toa­re, tineri care bene­fi­ci­a­ză din plin de acest sta­tut. Man­ga­lia este aşa­dar cea care des­chi­de astăzi, aici, seria eve­ni­men­te­lor care vor con­ti­nua la Sibiu şi Bucu­reşti săp­tămâ­na vii­toa­re şi care vor mar­ca împli­ni­rea a 64 de ani de la pune­rea baze­lor Uniu­ni­ii Euro­pe­ne”, a decla­rat direc­to­rul Dumi­tru Filip.

Pen­tru a mar­ca lan­sa­rea eve­ni­men­te­lor orga­ni­za­te în acest an cu oca­zia Zilei Euro­pei, ele­vii par­ti­ci­panţi au avut oca­zia să se plim­be în lar­gul Mării Negre, la bor­dul ambar­ca­ţiu­nii Hera­cle­ea. Seria eve­ni­men­te­lor „Ziua Euro­pei” adre­sa­te publi­cu­lui larg va con­ti­nua cu alte două acţiuni pro­gra­ma­te să aibă loc în Bucu­reşti şi Sibiu, pe 9 şi 10 mai 2014.

Repre­zen­tanţa Comi­si­ei Euro­pe­ne (RCE) în Româ­nia repre­zin­tă Comi­sia Euro­pea­nă pe plan local şi asi­gu­ră un flux efi­cient de infor­ma­ţii între aceas­ta şi cetă­ţe­nii şi auto­ri­tă­ţi­le Româ­ni­ei. Viziu­nea Repre­zen­tanţei este ace­ea a unei Româ­nii euro­pe­ne atât prin cali­ta­tea sa de stat mem­bru, cât şi prin impli­ca­rea acti­vă a cetă­ţe­ni­lor săi în con­stru­cţia euro­pea­nă. Misiu­nea RCE este de a con­tri­bui la o cât mai bună înţe­le­ge­re a Uniu­nii Euro­pe­ne, a sco­pu­ri­lor, valo­ri­lor şi poli­ti­ci­lor aces­te­ia, adu­când infor­ma­ţia euro­pea­nă cât mai aproa­pe de cetă­ţeni, într‑o for­mă adap­ta­tă nevo­i­lor lor specifice.

Vineri, 2 mai 2014, Biro­ul de pre­să al Pri­ma­ri­ei Mangalia.

Gale­rie FOTO:

 

 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply