Liceul tehnologic „Ion Bănescu” din Mangalia IA ATITUDINE!

0
285

Ele­vii din cla­sa a IX‑a A ai Lice­u­lui Teh­no­lo­gic ”Ion Băne­scu” din Man­ga­lia AU LUAT ATITUDINE, pro­pu­nând pro­iec­tul de edu­ca­ție pen­tru sănă­ta­te ”ALEGE VIAȚA!”, al cărui scop este pre­ve­ni­rea con­su­mu­lui de nico­ti­nă, alco­ol și alte dro­guri în rân­dul ado­les­cen­ți­lor. Pe par­cur­sul luni­lor febru­a­rie – mai 2014 s‑au des­fă­șu­rat cele trei acti­vi­tăți ale pro­iec­tu­lui: ”Des­chi­de ochii!” (dez­ba­te­re),  ”Între joc şi rea­li­ta­te” (jocuri edu­ca­ti­ve tema­ti­ce), ”Via­ța îți apar­ți­ne!” (con­curs tema­tic pe sec­țiu­ni­le cre­a­ție plas­ti­că și multimedia).

Echi­pa de pro­iect for­ma­tă din șase elevi a cola­bo­rat cu pro­fe­sor Cori­na Miha­la­che, direc­tor al insti­tu­ți­ei de învă­țământ, pro­fe­sor psi­ho­log Ali­na Băia­șu, pro­fe­sor Vir­gi­ni­ca Bara­baș pen­tru imple­men­ta­rea cu suc­ces a proiectului.

 Din fee­d­ba­ck-ul dat de elevi pe par­cur­sul și la fina­lul pro­iec­tu­lui, au reie­șit urmă­toa­re­le:  edu­ca­ția de tip ”peer to peer” a faci­li­tat recep­ti­vi­ta­tea cres­cu­tă la infor­ma­ți­i­le trans­mi­se apre­cia­te de elevi ca fiind uti­le și inte­re­san­te, lucrul în echi­pă a per­mis ado­les­cen­ți­lor să expri­me gân­duri, emo­ții, ati­tu­dini față de pro­ble­ma­ti­ca con­su­mu­lui de dro­guri, să exer­se­ze abi­li­tă­ți­le soci­a­le, comu­ni­ca­rea didac­ti­că elev-pro­fe­sor, elev-elev a ofe­rit ele­vi­lor pri­le­jul de a‑și valo­ri­fi­ca poten­ți­a­lul cre­a­tiv în rea­li­za­rea pro­du­se­lor activităților.

            Suc­ce­sul de care s‑a bucu­rat pro­iec­tul s‑a dato­rat și par­te­ne­ri­a­tu­lui din­tre repre­zen­tan­ții lice­u­lui și ai Cen­tru­lui de Eva­lu­a­re, Pre­ve­ni­re și Con­si­li­e­re Anti­drog Constanța.

Direc­tor,                                 Con­si­li­er de ima­gi­ne,                        Coor­do­na­tori proiect,

Prof. Cori­na Miha­la­che         Prof. Nico­le­ta Teo­do­res­cu                Prof. psih. Ali­na Băiaşu

Prof. Vir­gi­ni­ca Barabaş

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply