La Mangalia, a fost inaugurat un nou sistem de colectare a deşeurilor FOTO

0
379

Pri­ma­rul muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, Radu Cris­ti­an, împre­u­nă cu direc­to­rul S.C. Pola­ris M. Hol­ding S.R.L., Adri­an Pico­iu au inau­gu­rat, vineri, 23 mai, noul sis­tem de colec­ta­re a deşe­u­ri­lor municipale.

Eve­ni­men­tul a avut loc în zona blo­cu­ri­lor ANL, situ­a­te pe stra­da Oituz, în cadrul căru­ia a fost pre­zen­tat modul de fun­cţio­na­re a plat­for­me­lor sub­te­ra­ne din acea zonă, pri­me­le care au fost date în folo­sinţă. În pre­zent, în mai mul­te car­ti­e­re din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia au fost ampla­sa­te zece ast­fel de plat­for­me moder­ne de colec­ta­re a deşe­u­ri­lor, urmând ca res­tul de 30 să fie monta­te pe teri­to­ri­ul admi­nis­tra­tiv al ora­şu­lui, inclu­siv în sta­ţiuni, până la sfârşi­tul verii.

Locu­i­to­rii din zonă s‑au decla­rat mulţu­mi­ţi de noul sis­tem de colec­ta­re sub­te­ran, mai ales că, aces­ta nu afec­tea­ză medi­ul încon­ju­ră­tor, ba dim­po­tri­vă  împie­di­că răs­pân­di­rea gunoa­ie­lor şi a miro­su­lui ema­nat de aces­tea, obţinân­du-se tot­o­da­tă şi un aspect plă­cut al zone­lor unde sunt ampla­sa­te ghe­ne­le subterane.

Edi­lul Man­ga­li­ei, Radu Cris­ti­an, este de păre­re că intro­du­ce­rea nou­lui sis­tem euro­pean de colec­ta­re a deşe­u­ri­lor în plat­for­me sub­te­ra­ne repre­zin­tă o solu­ţie moder­nă de ges­tio­na­re şi colec­ta­re a deşe­u­ri­lor muni­ci­pa­le şi reciclabile.

Este un pro­iect extrem de impor­tant la care am ţinut foar­te mult şi având un con­tract cu fir­ma Pola­ris am imple­men­tat acest pro­iect şi în Man­ga­lia. Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia este un oraş turis­tic, iar inves­ti­ţii majo­re în anii ante­ri­ori nu au fost făcu­te, deşi era nece­sar un ast­fel de pro­iect. Vor­bim de civi­li­za­ţie, de cură­ţe­nie în oraş. Locu­i­to­rii ora­şu­lui meri­tau o ast­fel de inves­ti­ţie. Anul aces­ta din cele 80 de ghe­ne exis­ten­te în Man­ga­lia, vor fi fina­li­za­te 40 până la sfârşi­tul verii, anul vii­tor încă 20 şi în urmă­to­rul an alte 20. Cu sigu­ranţă Man­ga­lia va fi un oraş curat, cu ade­vă­rat euro­pean. Câi­nii care se ali­men­tau de la ghe­ne vor fi strânşi de pe stră­zi­le ora­şu­lui. Avem înche­iat un con­tract cu o fir­mă spe­cia­li­za­tă în ges­tio­na­rea câi­ni­lor, iar aceas­tă pro­ble­mă strin­gen­tă a Man­ga­li­ei va fi rezol­va­tă anul aces­ta”, a decla­rat edi­lul Radu Cristian.

La rân­dul său, repre­zen­tan­tul fir­mei de salu­bri­za­re a pre­ci­zat că acest sis­tem are numai bene­fi­cii. “Este un sis­tem nou, modern de colec­ta­re a deşe­u­ri­lor muni­ci­pa­le. Îl feli­cit pe dom­nul pri­mar pen­tru că Man­ga­lia este pri­mul oraş din Dobro­gea şi chiar din zona de S‑E a Româ­ni­ei care folo­seş­te acest sis­tem de colec­ta­re. Moda­li­ta­tea de fun­cţio­na­re a plat­for­me­lor sub­te­ra­ne con­stă în ridi­ca­rea con­tai­ne­re­lor, prin­tr-oin­sta­la­ţie hidra­uli­că, la nive­lul solu­lui. Fie­ca­re plat­for­mă conţi­ne 4 con­tai­ne­re, cu o capa­ci­ta­te de 1,1 mc, două pen­tru deşe­uri reci­cla­bi­le şi două pen­tru deşe­uri mena­je­re”, a expli­cat Adri­an Pico­iu, şeful Depar­ta­men­tu­lui Achi­zi­ţii Publice-Polaris.

23 mai 2014, Biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Mangalia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply