Invenții premiate și profit. Cum a ajuns Politehnica să vândă electricitate chiar către Enel

0
259

Ingi­ne­rii şi cunoş­tinţe­le lor au deve­nit din nou valo­roa­se. La pro­priu. Puţi­nă lume ştie că Uni­ver­si­ta­tea Poli­teh­ni­că din Bucu­reşti este fur­ni­zor de ener­gie și a ajuns să con­cu­re­ze la vân­za­rea curen­tu­lui elec­tric, pe bur­să, cu gigan­tul Hidro­e­lec­tri­ca, cel mai mare și cel mai ieftin pro­du­că­tor de ener­gie din Româ­nia. Iar acum se pre­gă­teș­te să devi­nă și un comer­ci­ant de căldură.

Noi avem sur­plus de ener­gie pe care îl vin­dem. Ini­țial l‑am vân­dut unor con­su­ma­tori din ime­di­a­ta apro­pi­e­re prin­tre care și un post tele­vi­ziu­ne, o uni­ver­si­ta­te pri­va­tă dar și către Enel”, spu­ne Adri­an Badea, prof. Univ. dr. la Facul­ta­tea de Energetică .

Poli­teh­ni­ca este sin­gu­ra insti­tu­ție de învă­țământ supe­ri­or din Româ­nia pre­zen­tă în topul celor mai pres­ti­gi­oa­se 500 uni­ver­si­tăți din lume. Deți­ne 15 facul­tăți, pro­fe­sori de eli­tă și pes­te 25.000 de stu­denți. Poli­teh­ni­ca este lider în dome­ni­ul cer­ce­tă­rii ști­in­ți­fi­ce uni­ver­si­ta­re în țară.

Mai mult, AICI.

 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply