Galerie FOTO. Dezastrul din sudul litoralului: Ce capcane îi aşteaptă pe turişti pe faleza din staţiunea Venus

0
390

Cuget Liber: Turi­ş­tii veni­ţi la mare în sta­ţiu­ni­le Venus şi Saturn nu au prea mul­te vari­an­te de petre­ce­re a tim­pu­lui liber. În afa­ră de a sta pe pla­jă de dimi­nea­ţă şi până sea­ra, de a mân­ca şi bea în tera­se şi res­ta­u­ran­te, pur şi sim­plu nu au ce face. Plim­bă­ri­le de sea­ră le fac fie prin­tre maşini par­ca­te şi vân­ză­tori ambu­lanţi, fie pe o fale­ză pli­nă de gropi. Tro­tu­a­re­le sunt ade­vă­ra­te cap­ca­ne pen­tru pie­toni, unde câr­pe­li­le cu asfalt au fost făcu­te doar de „ochii soacrei“.

Sezo­nul esti­val ofi­ci­al a înce­put de două săp­tămâni şi chiar dacă turi­ş­tii nu au dat năva­lă, sta­ţiu­ni­le din sudul lito­ra­lu­lui par nepre­gă­ti­te pen­tru a‑i pri­mi cu bra­ţe­le des­chi­se. Dacă hote­li­e­rii şi câr­ci­u­ma­rii s‑au mobi­li­zat şi au înce­put să rân­du­ias­că tre­bu­ri­le pen­tru sosi­rea turi­ş­ti­lor, tro­tu­a­re­le, spa­ţi­i­le verzi, fale­za, care cad în sar­ci­na auto­ri­tă­ţi­lor loca­le, ara­tă jal­nic. Nu mai vor­bim de posi­bi­li­tă­ţi­le de agre­ment, inves­ti­ţii ale Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia meni­te să atra­gă turi­şti. Aces­tea lip­sesc cu desăvârşire.

De la un capăt la altul, de când intri în Venus şi până la ieşi­re din Saturn, tro­tu­a­re­le asfal­ta­te pe vre­mea lui Ceau­şes­cu sunt acum pie­tru­i­te. S‑a lucrat la reţe­le­le de uti­li­tă­ţi şi gro­pi­le au fost doar astu­pa­te cu pia­tră. Pro­ba­bil că asfal­ta­rea sau pava­rea urmea­ză, cân­d­va… Pe alo­curi s‑a tur­nat ceva asfalt, dar numai pen­tru pia­tra proas­pă­tă, nu pe tot tro­tu­a­rul. Aşa se face că acum pro­men­a­da ara­tă pes­triţ, este pli­nă de deni­ve­lări şi un ade­vă­rat peri­col pen­tru cei care nu cas­că gura şi nu se uită pe unde merg.

Tro­tu­a­re­le ara­tă ca la ţară. Dacă vă duceţi la Dul­ceşti, în judeţul Con­stanţa, ace­lea ara­tă chiar mult mai bine. Aici s‑a făcut câr­pe­a­lă. Astea nu sunt tro­tu­a­re de sta­ţiu­ne. Sunt niş­te bătăi de joc”, ne‑a spus Nicu­lae Petra­che, patro­nul unei tera­se din Venus, revol­tat că auto­ri­tă­ţi­le loca­le nu au mai făcut inves­ti­ţii seri­oa­se în sta­ţiu­ne, de ani de zile.

O fale­ză deo­se­bit de periculoasă

Cirea­şa de pe tort din sta­ţiu­ni­le din sudul lito­ra­lu­lui pare să fie fale­za din drep­tul hote­lu­lui Afro­di­ta. Dacă reu­şeşti să o găseşti, prin­tre bălă­rii şi mai­da­nezi, pe un drum pie­tru­it, vei avea impre­sia că ai ajuns în timp, îna­poi în anii de tris­tă amin­ti­re. Pri­mul lucru care sare în ochi este buca­ta de balus­tra­dă de pro­te­cţie, din beton bătut de vânt şi valuri. Odi­ni­oa­ră beto­nul ară­ta şi el bine, poa­te acum vreo 20 — 30 de ani; acum este spart, dis­trus, peri­cu­los chiar.

Şi dacă ai vrea totu­şi să faci o foto­gra­fie pe fale­ză, cu marea în spa­te, tre­bu­ie să fii foar­te atent, căci, până la balus­tra­dă, rişti să îţi rupi gâtul. Plă­ci­le de beton s‑au rupt şi s‑au afun­dat în nisi­pul de dede­subt, apă­rând cra­te­re de pes­te un metru adân­ci­me. Ziua mai vezi gro­pi­le, dar dacă ai proas­ta inspi­ra­ţie să ajungi noap­tea prin zonă înseam­nă că eşti dor­nic de adre­na­li­nă. Ilu­mi­na­tul public lip­seş­te şi fale­za este cufun­da­tă în bez­nă, aşa că locul devi­ne deo­se­bit de periculos.

Andre­ea PERHAIŢĂ, cugetliber.ro

Mai mult, AICI.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply