Echipa #Selfie vine la Constanţa — FOTO

0
556

Con­stă­nţea­nul Levent Sali, nerăb­dă­tor să se întâl­neas­că cu publi­cul de acasă.

Echi­pa fil­mu­lui #Sel­fie, pri­ma come­die româ­neas­că cu şi des­pre tineri lan­sa­tă în ulti­mii ani pe mari­le ecra­ne, vine la Constanţa!

Spec­ta­to­rii vor avea oca­zia de a‑i întâl­ni pe acto­rii: Levent Sali, Cri­na Sem­ciuc, Olim­pia Melin­te, Fla­via Hoj­da, Alex Calin si Vlad Logi­gan, ală­tu­ri de regi­zo­rul Cris­ti­na Iacob — marţi, 12 mai, înce­pând cu ora 19,00, la Cine­ma City, înMall Mari­ti­mo.

 Fil­ma­tă în Con­stanţa, peli­cu­la este auto­por­te­tul gene­ra­ţi­ei actu­a­le şi spu­ne poves­tea a trei ado­les­cen­te, absol­ven­te de liceu, pen­tru care marea aven­tu­ra a vie­tii lor înce­pe cu o esca­pa­da la mare.

Ori­gi­nar din Con­stanţa, caris­ma­ti­cul Levent Sali s‑a apu­cat de spart ban­co­ma­te, în come­dia #SELFIE.  Levent recu­noa­ş­te că se regă­seş­te în nebu­ni­i­le pe care le face per­so­na­jul său: „Mihai este un tip foar­te vor­bă­reţ, nebun, ştie să se facă îndră­git şi îi plac prea mult fete­le… chiar toa­te pe care le întâl­neş­te. Semă­năm în mai mul­te pri­vinţe. Cu toţi cole­gii de pla­tou m‑am înţe­les bine încă din pri­ma zi de fil­mări. Am râs foar­te mult, ne-am dis­trat şi am rămas pri­e­te­ni şi acum. Băieţii m‑au aju­tat foar­te mult în rea­li­za­rea rolu­lui. Oda­tă, nu-mi ieşea deloc o repli­că, mă bâl­bâi­am într-una şi nu mă puteam opri din râs. Vlad a înce­put să ţipe, am ţipat şi eu la el, m‑am ener­vat şi uite aşa mi‑a ieşit repli­ca. Abia la final mi‑a spus că a ţipat la mine intenţio­nat ca să mă ducă în sta­rea care trebuia.”

În come­dia #SELFIELevent Sali împre­u­nă cu acto­rii Vlad Logi­gan şi Ale­xan­dru Călin joa­că rolu­ri­le a trei pri­e­te­ni care au de gând să petrea­că o vară pli­nă de dis­tra­cţie la mare, cu banii obţi­nu­ţi din furat. Totul până în momen­tul în care le întâl­nesc pe rebe­le­le Yas­mi­ne, Roxi şi Ana, inter­pre­ta­te de Cri­na Sem­ciucOlim­pia Melin­te şi Fla­via Hoj­da.

Cu gân­dul că în curând vor scă­pa de BAC, pro­fe­sori şi liceu, cele trei ado­les­cen­te au por­nit spre mare în aven­tu­ra vieţii lor cu doar două zile îna­in­te de exa­me­nul matu­ri­tă­ţii. Pla­nu­ri­le tine­ri­lor vor fi date pes­te cap de inter­venţi­i­le adulţi­lor res­pon­sa­bili, rolu­ri­le aces­to­ra reve­nin­du-le acto­ri­lor con­sa­cra­ţi ca Răzvan Vasi­les­cu, Ali­na Chi­vu­les­cu, Răzvan Fodor, Car­men Tăna­se şi Flo­rin Căli­ne­scuMiha­e­la Rădu­les­cu, Dan Chi­şu, Smi­ley, Alex Velea sau Geor­ge Vin­ti­lă sunt câte­va din­tre vede­te­le care vor stârni noi hoho­te de râs cu apa­ri­ţi­i­le lor.

Regi­zat de Cris­ti­na Iacob, fil­mul #SELFIE adu­ce dis­tra­cţia pe mari­le ecrane.

La Con­stanţa, #Sel­fie poa­te fi urmă­rit la Cine­ma City, în Mall Mari­ti­mo, MARȚI, 13 mai, ora 19,00.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply