De 1 Iunie, “Carnavalul copiilor”, la Mangalia

0
334


Cu oca­zia Zilei Inter­na­ţio­na­le a Copi­lu­lui, Pri­mă­ria și Con­si­li­ul Local Man­ga­lia în par­te­ne­ri­at cu insti­tu­ţi­i­le de învă­ţământ din loca­li­ta­te orga­ni­zea­ză cea de‑a doua edi­ţie a eve­ni­men­tu­lui Car­na­va­lul copi­i­lor.

Ca şi în anul pre­ce­dent, pre­ș­co­la­rii și șco­la­rii par­ti­ci­panți la Car­na­val se vor orga­ni­za în două coloa­ne, sub aten­ta supra­ve­ghe­re a cadre­lor didac­ti­ce și a părin­ți­lor impli­cați în acțiu­ne. Coloa­ne­le vor ple­ca simul­tan din două punc­te, res­pec­tiv Sen­sul gira­to­riu şi Pia­ţa Sud, înce­pând cu ora 09.30. Fie­ca­re uni­ta­te şco­la­ră impli­ca­tă va avea o culoa­re repre­zen­ta­ti­vă, având ca ante­mer­gă­tor o masco­tă uri­a­şă îmbră­ca­tă în hai­ne de ace­ea­şi culoare.Cei 3000 de copii pre­zenţi la para­dă vor defi­la ast­fel pe stră­zi­le ora­şu­lui, până în Pia­ţa Repu­bli­cii, unde își vor pre­zen­ta cos­tu­me­le şi va avea loc fes­ti­vi­ta­tea de premiere.

Fie­ca­re copil par­ti­ci­pant la car­na­val va fi pri­mi din par­tea Pri­mă­ri­ei pache­te cu dulciuri.

În tim­pul para­dei, tra­fi­cul ruti­er va fi oprit pe tra­se­ul par­curs de copii.

După para­da cos­tu­me­lor şi fes­ti­vi­ta­tea de pre­mi­e­re, înce­pând cu ora 13.00, toţi copi­ii vor fi con­du­şi de mai mulţi clovni în Por­tul Turis­tic, locul de desfă­şu­ra­re a unui spec­ta­col artis­tic. Pe sce­nă vor urca mai mulți invi­ta­ţi, pre­cum: Simo­na Nae, Ravi, Tru­pe­le Maxim şi Lol­ly­pop Girls, Ansam­blul vocal “Armo­nia” și Sal­sa mi vida. Pe par­cur­sul deru­lă­rii spec­ta­co­lu­lui, clov­nii pre­zenţi în Por­tul Turis­tic vor oferi copi­i­lor baloa­ne colo­ra­te şi bomboane.

Prin­ci­pa­lul obiec­tiv al aces­tui car­na­val este ace­la de a oferi o zi minu­na­tă copi­i­lor din Man­ga­lia. Cel mai impor­tant este ca ei să se dis­tre­ze, să se sim­tă bine, să-şi petrea­că ziua cu părinţii şi să se bucu­re de întrea­ga mani­fes­ta­re care le este dedi­ca­tă”, a decla­rat pri­ma­rul Radu Cristian.

27 mai 2014, Biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Mangalia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply