Corespondență de pe Bricul MIRCEA. Jurnal de marş într-un oraş în care istoria este religie

0
243

După ce con­di­ţi­i­le meteo nu au mai per­mis navi­ga­ţia cu vele în sigu­ranţă, iar cur­sa Var­na-Novo­ro­s­si­y­sk, a fost opri­tă cu 24 de ore îna­in­tea fina­lu­lui ini­ţi­al, Nava Şcoa­lă „Mir­cea” a acos­tat în por­tul Novo­ro­s­si­y­sk, pe data de 8 mai.

          Pro­gra­mul din port a fost unul simi­lar cu cel din Var­na, STI orga­ni­zând acti­vi­tă­ţi­le stan­dard: des­chi­de­rea ofi­ci­a­lă a mani­fes­tă­ri­lor din acest oraş, para­da echi­pa­je­lor, jocu­ri­le spor­ti­ve, vizi­te­le la obiec­ti­ve­le turis­ti­ce din zonă şi petre­ce­rea echipajelor.

          Des­chi­de­rea ofi­ci­a­lă a acti­vi­tă­ţi­lor deru­la­te în cadrul rega­tei pe tim­pul sta­ţio­nă­rii în Novo­ro­s­si­y­sk, din ziua de 9 mai, a fost pre­ce­da­tă de para­da orga­ni­za­tă cu oca­zia Zilei Vic­to­ri­ei, o zi foar­te impor­tan­tă pen­tru isto­ria Rusi­ei din Al Doi­lea Răz­boi Mondi­al. Într-un oraş în care numă­rul monu­men­te­lor (vizi­bi­le) dedi­ca­te celui de-al Doi­lea Răz­boi Mondi­al este cu mult mai mare decât al bise­ri­ci­lor, isto­ria fiind par­că ridi­ca­tă la rang de reli­gie, toa­tă acea desfă­şu­ra­re de forţe şi, mai ales, masa de oameni care a săr­bă­to­rit aceas­tă zi pe stra­dă ală­tu­ri de arma­tă, a fost impre­sio­nan­tă. După para­da mili­ta­ră, par­că la un semn nevă­zut, toţi aceşti locu­i­tori au migrat către port, aco­lo unde erau acos­ta­te veli­e­re­le par­ti­ci­pan­te la rega­tă. Con­form esti­mă­ri­lor ofi­ci­a­le, în pri­ma zi, au fost 100.000 de vizitatori.

          Des­chi­de­rea ofi­ci­a­lă a acti­vi­tă­ţi­lor orga­ni­za­te de STI împre­u­nă cu spon­so­rii şi auto­ri­tă­ţi­le loca­le, s‑a desfă­şu­rat foar­te aproa­pe de locul de sta­ţio­na­re al NS „Mir­cea”. În dis­cur­sul său, pri­ma­rul ora­şu­lui Novo­ro­s­si­y­sk, Vla­di­mir Sinya­go­v­s­kiy, a salu­tat ini­ţi­a­ti­va STI de a orga­ni­za aceas­tă rega­tă şi a mulţu­mit nave­lor par­ti­ci­pan­te pen­tru efor­tul depus pe tim­pul pri­mei cur­se a rega­tei. Sea­ra, a fost orga­ni­zat un spec­ta­col de muzi­că cora­lă şi muzi­că pop, în care am fost uimit să văd bucu­ria oame­ni­lor – pro­ba­bil, mulţi din­tre ei, par­ti­ci­panţi şi la para­da de dimi­nea­ţă – de a se reîn­tâl­ni, de a se bucu­ra de spec­ta­co­lul vizu­al ofe­rit de veli­e­re, de a fre­do­na melo­di­i­le lor cunos­cu­te şi de a admi­ra împre­u­nă focu­ri­le de artificii.

          Sâm­bă­tă 10 mai, la fost o zi dedi­ca­tă spor­tu­ri­lor de echi­pă pen­tru că, ase­meni navi­ga­ţi­ei cu vele, care nu se poa­te face indi­vi­du­al şi com­pe­ti­ţi­i­le spor­ti­ve orga­ni­za­te de STI, au fost une­le de echipă.

          Lotu­ri­le româ­neşti, antre­na­te de loco­te­nent-colo­ne­lul Lucian Popa şi căpi­tan-coman­do­rul Bogdan Aur, au fost din nou la înă­lţi­me şi s‑au cla­sat pe podi­um la fotbal – locul I (pro­ba­bil că după expe­rienţa de la Var­na când am avut două echi­pe înscri­se şi au jucat fina­la împre­u­nă, orga­ni­za­to­rii au decis ca fie­ca­re navă să nu aibă decât o sin­gu­ră echi­pă înscri­să în com­pe­ti­ţie – dar locul III a fost tot româ­nesc, al echi­pei de pe Ador­na­te); bas­chet, locul II şi volei, locul II. Curi­os a fost fap­tul că orga­ni­za­to­rii nu au mai inclus în pro­gram pro­be­le de vâsle, unde schim­ba­sem echi­pe­le şi ne aştep­tam la rezul­ta­te mai bune decât la Varna.

          După ami­a­ză, a fost orga­ni­za­tă para­da echi­pa­je­lor, un spec­ta­col de muzi­că de fan­fa­ră, de culoa­re, de decenţă, de bucu­rie şi de PR. Cadeţii de pe NS „Mir­cea”, mai nume­roşi ca la Var­na, au lăsat o impre­sie fru­moa­să, prin ţinu­tă, prin bucu­ria de a par­ti­ci­pa la acest spec­ta­col gene­rat de spor­tu­ri­le cu vele. Pen­tru că ne-am aflat aici, să pro­mo­văm spor­tul cu vele, mun­ca de echi­pă şi fap­tul că marea ne înva­ţă să lucrăm împre­u­nă. La fes­ti­vi­ta­tea de pre­mi­e­re, NS „Mir­cea” a pri­mit pre­mi­ul pen­tru „nava care a avut cea mai bună con­tri­bu­ţie la acti­vi­tă­ţi­le sportive”.

          Petre­ce­rea echi­pa­je­lor, desfă­şu­ra­tă în aer liber, a ară­tat o dată în plus că stu­denţii şi ele­vii români ştiu să se com­porte bine şi să se dis­tre­ze. „Crew par­ty” a mai ară­tat fap­tul că atunci când navi­ga­ția este reli­gia fie­că­ru­ia din­tre cadeţii ambar­ca­ţi pe veli­e­re­le par­ti­ci­pan­te la rega­tă, bari­e­re­le de comu­ni­ca­re dis­par, iar muzi­ca, voia bună şi pasiu­nea pen­tru mare, devin subiec­te­le pe care le-au abor­dat stu­denţii şi la care s‑au rapor­tat toţi când a fost vor­ba de petre­ce­rea unor momen­te plă­cu­te împreună.

          Au fost mulţi locu­i­tori ai ora­şu­lui inte­re­sa­ţi să vadă nava, au fost mulţi cei care au dorit să îşi facă o foto­gra­fie cu NS „Mir­cea”, ast­fel încât căl­du­ra de afa­ră (în medie 23–26 gra­de) nu i‑a împie­di­cat să-şi aştep­te răb­dă­tori la coa­dă, locul pen­tru a păşi pe pun­tea legen­da­ru­lui veli­er româ­nesc. Nu tre­bu­ie uita­tă nici pre­sa acre­di­ta­tă pen­tru rega­tă, care a vizi­tat nava şi a rea­li­zat o serie de inter­viuri la bord.

          După câte­va zile inte­re­san­te petre­cu­te la Novo­ro­s­si­y­sk, cadeţii şi echi­pa­jul NS „Mir­cea” au pără­sit acest port în apla­u­ze­le locu­i­to­ri­lor şi a ofi­ci­a­li­tă­ţi­lor pre­zen­te atât pe cheu, cât şi de‑a lun­gul gol­fu­lui care adă­pos­teş­te por­tul şi unde s‑a desfă­şu­rat para­da veli­e­re­lor. Urmea­ză două zile de marş şi repo­zi­ţio­na­rea flo­tei de veli­e­re la Soci, aco­lo de unde se va ple­ca pe 18 mai, în cea de‑a doua cur­să a Rega­tei Mării Negre, Soci-Constanţa.

Lt.cdor. Mihai Egorov.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply