CONSTANŢA, PE LISTA JUDEŢELOR CU RISC SEISMIC RIDICAT

0
1204

 

Auto­ri­ta­tea de Supra­ve­ghe­re Finan­ci­a­ră, împre­u­nă cu Uniu­nea Naţio­na­lă a Soci­e­tă­ţi­lor de Asi­gu­ra­re a întoc­mit o har­tă a judeţe­lor cu cel mai mare risc de cutre­mu­re. Sco­pul întoc­mi­rii aces­tei hărţi este ace­la de a se sta­bili la nivel naţio­nal care este gra­dul de asi­gu­ra­re a locu­inţe­lor în caz de cutremur.

În Româ­nia, 15 judeţe de află în peri­col mare şi foar­te mare de seism, potri­vit Româ­nia TV. Cele 15 judeţe cu risc seis­mic ridi­cat sunt: Neamţ, Iaşi, Vaslui, Vran­cea, Gala­ţi, Buzău, Pra­ho­va, Tul­cea, Con­stanţa, Ialo­mi­ţa, Călă­ra­şi, Ilfov, Giur­giu, Tele­or­man şi Mehe­dinţi. Minis­trul dele­gat pen­tru Cer­ce­ta­re Şti­inţi­fi­că, Mih­nea Cos­to­iu, a expli­cat că hărţi­le sunt uti­le în spe­cial pen­tru imple­men­ta­rea nou­lui cod de pro­iec­ta­re a clădirilor.

Sur­sa foto: romaniatv.net.

ziuaconstanta.ro, Luni, 5 mai 2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply