Avocatul Poporului acordă audienţe cetăţenilor din Mangalia

0
355

Avo­ca­tul Popo­ru­luiBiro­ul Teri­to­ri­al Con­stanţaanu­nţă publi­cul inte­re­sat că, înce­pând cu data de Mier­curi, 21 mai, ora 09.30, acor­dă audienţe cetă­ţe­ni­lor din Man­ga­lia, la sedi­ul Pri­mă­ri­ei din loca­li­ta­te (intra­rea prin­ci­pa­lă în insti­tu­ţie, la par­ter, în spa­ţi­ul ame­na­jat pen­tru acor­da­rea audienţe­lor de către pri­ma­rul oraşului).

Pen­tru ope­ra­ti­vi­ta­te, per­soa­ne­le inte­re­sa­te sunt ruga­te să se pre­zin­te cu o peti­ţie în care să rela­te­ze pro­ble­me­le cu care se con­frun­tă, însoţi­tă de docu­men­te jus­ti­fi­ca­ti­ve, în copie.

Înscri­e­ri­le pen­tru audienţe se pot face la sedi­ul Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia, (pe bază de for­mu­lar tipizat, care se găseş­te la CIC şi pe site-ul insti­tu­ţi­ei: www.mangalia.ro) sau la nr. de tel.: 0241.550.554.

Acor­da­rea audienţe­lor este gra­tu­i­tă, iar peti­ţi­i­le adre­sa­te Insti­tu­ţi­ei Avo­ca­tu­lui Popo­ru­lui sunt scu­ti­te de taxă de tim­bru. Ori­ce per­soa­nă fizi­că care se con­si­de­ră leza­tă într-un drept al său sau de către o auto­ri­ta­te publi­că, cu exce­pţia auto­ri­tă­ţii jude­că­to­reşti, se poa­te adre­sa Insti­tu­ţi­ei Avo­ca­tu­lui Poporului.

Peti­ţia tre­bu­ie să cuprin­dă infor­ma­ţii com­ple­te refe­ri­toa­re la date­le de iden­ti­fi­ca­re ale per­soa­nei (nume, pre­nu­me, domi­ci­liu); drep­tu­ri­le şi liber­tă­ţi­le încăl­ca­te, fap­te­le invo­ca­te, des­cri­e­rea lor, auto­ri­ta­tea recla­ma­tă, dova­da întâr­zi­e­rii sau refu­zul admi­nis­tra­ţi­ei publi­ce de a solu­ţio­na cere­rea, menţiu­nea obli­ga­to­rie dacă peti­ţia face obiec­tul unei cau­ze afla­te pe rolul instanţei jude­că­to­reşti sau dacă a for­mat obiec­tul unei jude­că­ţi, pre­ci­zarea auto­ri­tă­ţi­lor publi­ce care au fost sesi­za­te ante­ri­or. Tot­o­da­tă, la cere­re, se vor ane­xa acte­le dove­di­toa­re (în copie).

Pre­ci­zăm fap­tul că Insti­tu­ţia Avo­ca­tul Popo­ru­lui are drept scop apă­ra­rea drep­tu­ri­lor şi liber­tă­ţi­lor cetă­ţe­ni­lor în raport cu auto­ri­tă­ţi­le publice.

Joi, 8 mai 2014, Biro­ul de pre­să al Pri­ma­ri­ei Mangalia.

For­mu­la­rul pen­tru PETIȚIE îl puteți des­căr­ca de AICI!

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply