9 MAI: Triplă semnificaţie pentru poporul român. Ziua Europei, a Independenţei României şi Ziua Victoriei

0
790

În fie­ca­re an, pe data de 9 mai se ser­bea­ză Ziua Euro­pei. Pe lân­gă aceas­tă sem­n­fi­ca­ţie, 9 mai mar­chea­ză şi Ziua Inde­pen­denţei Româ­ni­ei şi a sfârşi­tu­lui celui de-al doi­lea răz­boi mondi­al. Ser­ba­rea Zilei Uniu­nii Euro­pe­ne mar­chea­ză isto­ri­ca decla­ra­ţie de la 9 mai 1950, a minis­tru­lui fran­cez de exter­ne Robert Schu­man, prin care pro­pu­nea un plan de cola­bo­ra­re eco­no­mi­că între Franţa şi Ger­ma­nia, pen­tru eli­mi­na­rea riva­li­tă­ţi­lor secu­la­re din­tre cele două sta­te. Deci­zia a fost lua­tă de Con­si­li­ul Euro­pean de la Mila­no, în 1985. 

Pe par­cur­sul isto­ri­ei, data de 9 mai a mar­cat evo­lu­ția Româ­ni­ei de trei ori, res­pec­tiv pro­cla­ma­rea inde­pen­denţei de stat a Româ­ni­ei la 9 mai 1877, Vic­to­ria Coa­li­ţi­ei Naţiu­ni­lor Uni­te în cel de-al Doi­lea Răz­boi Mondi­al la 9 mai 1945 şi Ziua Europei.

Pro­cla­ma­rea inde­pen­denţei sta­ta­le la 9 mai 1877 nu a fost un act spon­tan ci o încu­nu­na­re a stră­da­ni­i­lor tot mai nume­roa­se din acei ani, o arun­ca­re pes­te bord a ulti­mei verigi a suze­ra­ni­tă­ţii otomane.

În acea zi memo­ra­bi­la, Miha­il Kogal­ni­cea­nu, decla­ra în Par­la­men­tul ţării: „sun­tem inde­pen­denţi, sun­tem naţiu­ne de sine sta­ta­toa­re”. Inde­pen­denţa ast­fel pro­cla­ma­tă tre­bu­ia cons­finţi­tă şi apă­ra­tă pe câm­pul de lup­tă spre a putea fi impu­să forţe­lor mili­ta­re tur­ceşti şi recu­nos­cu­tă apoi de pute­ri­le europene.

Cel de-al doi­lea eve­ni­ment care mar­chea­ză ziua 9 mai, este în anul 1945, când Ali­a­ţii din cel de-al doi­lea răz­boi mondi­al au obţi­nut vic­to­ria împo­tri­va Ger­ma­niei nazis­te, punând ast­fel capăt celei mai pus­ti­i­toa­re con­fla­gra­ţii din isto­ria con­ti­nen­tu­lui european.

 Ziua Europei

Un frag­ment din tex­tul pro­pu­ne­rii pre­zen­ta­te de minis­trul fran­cez al afa­ce­ri­lor exter­ne Robert Schu­man, care a stat la baza creă­rii Uniu­nii Euro­pe­ne din ziua de astăzi este urmă­to­rul: „Pacea mondi­a­lă nu poa­te fi asi­gu­ra­tă fără a face efor­turi cre­a­toa­re pro­porţio­na­le cu peri­co­le­le care o ame­ninţă. Con­tri­bu­ţia pe care o poa­te adu­ce civi­li­za­ţi­ei o Euro­pă orga­ni­za­tă şi acti­vă este indis­pen­sa­bi­lă pen­tru menţi­ne­rea unor rela­ţii paş­ni­ce…. Nu am reu­şit să rea­li­zăm o Euro­pă uni­tă şi ne-am con­frun­tat cu războaie’.

În fie­ca­re an, la 9 mai, se ser­bea­ză Ziua Uniu­nii Euro­pe­ne, pen­tru a mar­ca isto­ri­ca decla­ra­ţie de la 9 mai 1950 a minis­tru­lui fran­cez de exter­ne Robert Schu­man, prin care pro­pu­nea un plan de cola­bo­ra­re eco­no­mi­că între Franţa şi Ger­ma­nia, pen­tru eli­mi­na­rea riva­li­tă­ţi­lor secu­la­re din­tre cele două sta­te. Deci­zia a fost lua­tă de Con­si­li­ul Euro­pean de la Mila­no, în 1985.

Decla­ra­ţia Schu­man a stat la baza amplu­lui pro­ces de con­stru­cţie a unei Euro­pe uni­te. Sta­te­le Bene­lu­xu­lui şi Ita­lia s‑au ală­tu­rat Franţei şi Ger­ma­niei şi, la 18 apri­lie 1951, a fost sem­nat Tra­ta­tul de la Paris, care insti­tu­ia Comu­ni­ta­tea Euro­pea­nă a Căr­bu­ne­lui şi Oţe­lu­lui (CECO) între Ger­ma­nia, Franţa, Bel­gia, Ita­lia, Luxem­bu­rg şi Olan­da. Aces­te sta­te au sem­nat, la 25 mar­tie 1957, Tra­ta­te­le de la Roma, care insti­tu­iau Comu­ni­ta­tea Eco­no­mi­că Euro­pea­nă (CEE).

Ulte­ri­or, la acest com­plex pro­iect de con­stru­cţie euro­pea­nă s‑au ală­tu­rat Irlan­da, Marea Bri­ta­nie şi Dane­mar­ca (1973), Gre­cia (1981), Spa­nia şi Por­tu­ga­lia (1986), Sue­dia, Aus­tria şi Fin­lan­da (1995), iar la 1 mai 2004, noi zece sta­te: Cehia, Ciprul, Esto­nia, Leto­nia, Litu­a­nia, Mal­ta, Slo­va­cia, Slo­ve­nia, Polo­nia şi Unga­ria şi la 1 ianu­a­rie 2007 Bul­ga­ria şi Româ­nia. Uniu­nea Euro­pea­nă are în pre­zent 27 de sta­te membre.

sur­sa: realitatea.net.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply