Ziua Jandarmeriei Române: Concurs de tir la poligonul din Mangalia — FOTO

0
397

Ieri, 3 apri­lie 2014, s‑au împli­nit 164 de ani de la înfi­in­ța­rea Jan­dar­me­ri­ei Româ­ne. Cu acest pri­lej, colo­ne­lul Adri­an Che­lu, Coman­dan­tul Deta­șa­men­tu­lui de Jan­darmi Nr.5 Nept­un și mai­o­rul Mari­an Călin, Coman­dan­tul Deta­șa­men­tu­lui Nr.6 Man­ga­lia, au orga­ni­zat, la poli­go­nul din Man­ga­lia, exer­ci­ții demonstrative.

Jur­na­liș­tii și invi­ta­ții, par­ti­ci­panți la exer­ci­ții, au tras cu: pis­to­lul Car­pați (7,65 mm), pis­to­lul mitra­li­eră (7,62 mm) și puș­ca mitra­li­eră (7,62 mm). La final, ei au pri­mit Diplo­me de participare.

Înfi­in­ța­tă în anul 1850 de Ion Ghi­ca, domni­to­rul Mol­do­vei, Jan­dar­me­ria s‑a aflat, de‑a lun­gul tim­pu­lui,  în slu­j­ba cetă­țe­ni­lor și a statului.

În zona lito­ra­lu­lui româ­nesc, Jan­dar­me­ria are ca scop: men­ți­ne­rea ordi­nii publi­ce, pre­ve­ni­rea infrac­țiu­ni­lor, res­ta­bi­li­rea ordi­nii publi­ce în situ­a­ți­i­le pro­du­ce­rii unor eve­ni­men­te și asi­gu­ra­rea măsu­ri­lor de ordi­ne publi­că și pro­tec­ție în caz de necesitate.

De ase­me­nea, jan­dar­mii par­ti­ci­pă la: limi­ta­rea și înlă­tu­ra­rea con­se­cin­țe­lor dez­as­tre­lor natu­ra­le; pre­ve­ni­rea și com­ba­te­rea încăl­că­rii pre­ve­de­ri­lor lega­le pri­vind pro­tec­ția mediu­lui; cău­ta­rea și sal­va­rea per­soa­ne­lor afla­te în peri­col; apă­ra­rea vie­ții, inte­gri­tă­ții cor­po­ra­le și a liber­tă­ții per­soa­ne­lor, a pro­pri­e­tă­ții publi­ce și pri­va­te, a inte­re­se­lor legi­ti­me ale cetă­țe­ni­lor, pre­cum și ale comu­ni­tă­ții și statului.

Redac­ția Man­ga­lia News, 04.04.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply