Vikingii “descalecă”, în sezonul 2015, la Mangalia

2
312

Pri­ma­rul muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, Cris­ti­an Radu, a con­vo­cat Con­si­li­ul Local Muni­ci­pal, ieri, în şedinţă de înda­tă, pen­tru a dis­cu­ta şi supu­ne spre apro­ba­re un pro­iect de hotă­râre care vizea­ză pro­mo­va­rea turis­mu­lui la Marea Nea­gră, pe banii Guver­nu­lui norvegian.

Pro­ce­du­ri­le fiind dife­ri­te decât cele de atra­ge­rea de fon­duri euro­pe­ne, admi­nis­tra­ţia Man­ga­lia are nevo­ie de un pro­iect de hotă­râre pen­tru urmă­to­rii paşi în pro­mo­va­rea şi imple­men­ta­rea proiectului.

Ast­fel, con­si­li­e­rii locali au apro­bat pro­iec­tul „Saga Vikin­gi­lor la Marea Nea­gră“, res­pec­tiv buge­tul şi sur­se­le de finanţa­re ale acestuia.

Potri­vit pri­ma­ru­lui Radu, cos­tu­ri­le imple­men­tă­rii pro­iec­tu­lui sunt de 200.000 de euro, bani pe care Guver­nul nor­ve­gian ar urma să‑i alo­ce auto­ri­tă­ţii publi­ce din Man­ga­lia în vede­rea pro­mo­vă­rii eve­ni­men­te­lor esti­va­le ce urmea­ză a fi deru­la­te în sezo­nul esti­val 2015.

Pro­iec­tul apro­bat pre­su­pu­ne depu­ne­rea pro­iec­tu­lui, care înseam­nă pro­mo­va­rea de eve­ni­men­te turis­ti­ce în sezo­nul esti­val 2015, a turis­mu­lui din zona muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia. A fost apro­ba­tă pri­ma eta­pă, cea a acor­du­lui ofe­rit prin hotă­râre de Con­si­li­ul Local, apoi ei vor face stu­dii şi, într‑o eta­pă vii­toa­re, se va dis­cu­ta de apro­ba­rea fon­du­ri­lor“, expli­că pri­ma­rul Cris­ti­an Radu pen­tru „Obser­va­tor de Constanţa“.

(M.T.), observator.ro, Joi, 3 apr.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

2 COMENTARII

  1. Hmmm…
    Par­ca suna alt­fel ieri articolul!
    Ati ince­put si voi sa schim­bati pla­ca in func­tie de bata­ia vantului?
    Ce s‑a intam­plat cu arti­co­lul precedent?

    • Ne‑a aten­tio­nat un pri­e­ten de pe pagi­na de fb asu­pra fap­tu­lui ca arti­co­lul res­pec­tiv nu avea subiect, intru­cat sedin­ta de Con­si­liu local nu a mai avut loc, asa ca nu l‑am mai pre­lu­at la revis­ta pre­sei. Va mul­tu­mim pen­tru ca dori­ti sa men­ti­nem linia noas­tra de neu­tra­li­ta­te si astep­tăm opi­ni­i­le dum­ne­a­voas­tră des­pre Man­ga­lia, inclu­siv pe adre­sa de e‑mail [email protected].

Leave a Reply