Victimele au murit intoxicate cu fum. Noi mărturii din infernul de la „Beirut”

0
195

La locul tra­ge­di­ei vor fi adu­şi spe­cia­li­şti care vor veri­fi­ca dacă în tim­pul rea­me­na­jă­rii imo­bi­lu­lui au fost rea­li­za­te şi anu­mi­te impro­vi­za­ţii care ar fi putut pro­vo­ca dez­as­trul.

Pri­viri pier­du­te şi obraji sfâşi­a­ţi de lacri­mi care lăsau în urmă gri­ma­se de dure­re. Îngân­du­ra­ţi şi apă­sa­ţi de între­bări ce până acum nu şi-au găsit niciun răs­puns, mem­brii fami­li­i­lor tine­re­lor care au murit în incen­di­ul devas­ta­tor de sâm­bă­tă noap­te, din cen­trul Con­stanţei, au venit, ieri dimi­nea­ţă, la mor­ga Cimi­ti­ru­lui Cen­tral, pen­tru a‑şi lua copi­ii aca­să… Cu rochi­i­le de mirea­să în bra­ţe, părinţii au aştep­tat ore în şir ca medi­cii legi­şti să ter­mi­ne anche­ta şi să le spu­nă cum le-au murit fii­ce­le. Dis­tru­şi de sufe­rinţă, apro­pi­a­ţii vic­ti­me­lor îi acu­ză pe sal­va­tori de laşi­ta­te şi cer cu tărie să afle de ce nimeni nu a intrat în local, deşi ţipe­te­le de dis­pe­ra­re ale fete­lor s‑au auzit timp de câte­va minu­te.

Cei acu­za­ţi de moar­tea tine­re­lor spun, însă, că nu au mai putut face nimic pen­tru a le scoa­te din clă­di­re. Pom­pie­rii susţin că, în momen­tul în care au ajuns, imo­bi­lul ardea ca o torţă. Tot­o­da­tă, aceş­tia afir­mă că, deşi imo­bi­lul a fost inva­dat de fum de la ora 22.20, pri­mul apel la 112 a fost pri­mit abia la ora 22.38. Repre­zen­tanţii Inpec­to­ra­tu­lui pen­tru Situ­a­ţii de Urgenţă „Dobro­gea” au refu­zat să răs­pun­dă acu­za­ţi­i­lor for­mu­la­te de mem­brii fami­li­i­lor vic­ti­me­lor.

EXPERTIZĂ TOXICOLOGICĂ

Mama Ioa­nei Nico­le­ta Cen­gher, de 22 de ani, din Cos­ti­neşti, le‑a cerut medi­ci­lor legi­şti să efec­tu­e­ze şi un exa­men toxi­co­lo­gic. Mari­a­na Şar­kany cre­de că fii­cei sale i s‑a pus ceva în cea­i­ul pe care l‑a băut, pen­tru că alt­ce­va nu expli­că de ce ea nu a putut să se sal­veze. „Uşa ves­ti­a­ru­lui lor avea un geam de sti­clă… fete­le puteau să îl spar­gă şi să cobo­a­re. Au urlat în dis­pe­ra­re, degea­ba. La mie­zul nopţii, patro­nul a fost între­bat dacă toa­te per­soa­ne­le afla­te în local au fost eva­cu­a­te, iar el a răs­puns că toa­tă lumea a ieşit. Cele mai impor­tan­te per­soa­ne din acel local, dan­sa­toa­re­le şi cân­tă­rea­ţa, fii­ca mea, au fost lăsa­te să moa­ră! După ce a cân­tat, fata mea a urcat în ves­ti­ar cu un ceai luat de la bar şi din acest motiv vreau un exa­men toxi­co­lo­gic. Bar­ma­ni­ţa care tre­bu­ia să fie de mun­că sâm­bă­tă mi‑a spus că a fost opri­tă în ziua aia, pe la ora 15.00, să mai vină la ser­vi­ciu, pen­tru că o înlo­cu­ieş­te alt­ci­ne­va, iar un alt bar­man le‑a făcut câte un ceai fete­lor. Am vor­bit cu Nico­le­ta în momen­tul în care a ple­cat, este ciu­dat că nu m‑a sunat când a ajuns la mun­că. I‑am spus să ne dea un mesaj când soseş­te aco­lo şi a zis că aşa o să facă. Fra­te­lui ei, de 13 ani, i‑a zis că, dacă se sim­te rău sau dacă îi este dor de ea, să o sune şi se întoar­ce ime­di­at aca­să. Vreau desfă­şu­ră­toa­re­le tele­foa­ne­lor, să văd dacă fete­le au sunat la 112 sau dacă au ape­lat pe cine­va în momen­tul în care au simţit miros de fum!”.

Furia feme­ii se îndreap­tă acum şi către pom­pie­rii care au ajuns la locul tra­ge­di­ei. „Au fost lăsa­te să moa­ră de niş­te pom­pieri fri­coşi, care au venit fără măşti şi fără apă. Le-au scos abia la ora 3.00, au intrat şi au căl­cat pe cada­vre, neno­ro­ci­ţii! Acum ar fi tre­bu­it să mear­gă la Bucu­reşti, să între­gis­tre­ze o pie­să pen­tru vară. A fost pri­ma sea­ră când a ajuns la local şi nu m‑a sunat. Când nu mi‑a răs­puns la tele­fon, am fugit la cal­cu­la­tor şi am văzut mesa­je­le de pe Face­bo­ok“, a mai spus Mari­a­na Şar­kany.

Mai mult, în TelegrafOnline.ro, Marti, 8 apr.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply