Veteranii de război din Mangalia, recompensaţi de municipalitate

0
322

Zeci de mili­tari ai Gar­ni­zoa­nei Man­ga­lia, ofi­ţeri în retra­ge­re şi rezer­vă, vete­rani de răz­boi, cetă­ţeni ai ora­şu­lui au asis­tat la mani­fes­tă­ri­le dedi­ca­te Zilei Naţio­na­le a Vete­ra­ni­lor de Răz­boi. La eve­ni­ment, a fost pre­zent edi­lul Man­ga­li­ei, Radu Cris­ti­an, care, într-un cadru fes­tiv, a cin­stit şi oma­gi­at pe cei 11 vete­rani de răz­boi ai Man­ga­li­ei. Cu aceas­tă oca­zie, pri­ma­rul a înmâ­nat vete­ra­ni­lor diplo­me de exce­lenţă şi un aju­tor financiar.

Mani­fes­tă­ri­le au debu­tat cu cere­mo­n­i­a­lul mili­tar, în cadrul căru­ia a avut loc întâm­pi­na­rea coman­dan­tu­lui Gar­ni­zoa­nei Man­ga­lia, coman­dor Vasi­le Chi­ri­lă de către Gar­da de Onoa­re. Au urmat ofi­ci­e­rea slu­j­bei reli­gi­oa­se şi ros­ti­rea de alo­cu­ţiuni, prin care s‑au evo­cat fap­te­le de vite­jie ale vete­ra­ni­lor de răz­boi, care au lup­tat pe câm­pu­ri­le de lup­tă pen­tru apă­ra­rea inde­pen­denţei, suve­ra­ni­tă­ţii, inte­gri­tă­ţii teri­to­ri­a­le şi a inte­re­se­lor României.

În urmă cu 112 ani, prin Decre­tul din 29 apri­lie 1902, par­ti­ci­panţii la Răz­bo­i­ul de Inde­pen­denţă au fost decla­ra­ţi, pen­tru pri­ma dată, vete­rani de răz­boi, ofe­rin­du-li-se ast­fel un ono­rant şi bine­me­ri­tat sta­tut”, a pre­ci­zat coman­do­rul Vasi­le Chirilă. 

La rân­dul său, edi­lul Man­ga­li­ei, Radu Cris­ti­an şi‑a expri­mat recu­noş­tinţa faţă de foş­tii osta­şi care s‑au jert­fit pen­tru ţară. “Sunt ono­rat că sunt con­tem­po­ran cu dum­ne­a­voas­tră. Ne mân­drim că ne sun­teţi ală­tu­ri şi vă asi­gur că meri­ta­ţi res­pec­tul între­gii comu­ni­tă­ţi”, a decla­rat pri­ma­rul Radu Cristian. 

În cadrul eve­ni­men­tu­lui, a avut loc cere­mo­n­i­a­lul depu­ne­rii de coroa­ne de flori la Monu­men­tul Ero­i­lor din Pia­ţa Repu­bli­cii, din par­tea tutu­ror dele­ga­ţi­i­lor pre­zen­te. Mani­fes­tă­ri­le s‑au înche­iat cu defi­la­rea Găr­zii de Onoa­re, în apla­u­ze­le celor prezenţi.

Ziua Vete­ra­ni­lor de Răz­boi este o zi spe­cia­lă, un moment de refe­rinţă pen­tru a cin­sti şi oma­gia vene­ra­bi­lii osta­şi ai ţării, care au ofe­rit de‑a lun­gul tim­pu­lui lecţia dem­ni­tă­ţii şi a patri­o­tis­mu­lui. În semn de recu­noa­ş­te­re a meri­te­lor vete­ra­ni­lor de răz­boi pe câm­pu­ri­le de lup­tă s‑a insti­tu­it – prin Legea nr.303/2007 – Ziua Vete­ra­ni­lor de Răz­boi, săr­bă­to­ri­tă, anu­al, pe 29 aprilie.

29 apri­lie 2014, Biro­ul de pre­să al Pri­ma­ri­ei Mangalia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply