Se înființează Poliția Animalelor: controlează, amendează și confiscă

0
298

Auto­ri­ta­tea Națio­na­lă Sani­ta­ră Vete­ri­na­ră și pen­tru Sigu­ran­ța Ali­men­te­lor (ANSVSA) va avea în sub­or­di­ne și struc­tu­ra Poli­ția Ani­ma­le­lor. Agen­ții vor veri­fi­ca deți­nă­to­rii de ani­ma­le și îi vor amen­da pe cei care nu le hră­nesc sau le maltratează.

Poli­ția Ani­ma­le­lor este pre­vă­zu­tă în noua orga­ni­gra­mă ANSVSA și urmea­ză să fie apro­ba­tă printr‑o hotă­râre de Guvern. Aceas­tă struc­tu­ră va con­tro­la de la fer­me până la pet shop-uri și chiar gră­dini zoo­lo­gi­ce, cir­curi și în locu­in­țe­le celor care au animale.

Poli­ția Ani­ma­le­lor va răs­pun­de la sesi­zări, va da amenzi sau, după caz, va con­fis­ca ani­ma­le­le. Repre­zen­tan­ții ANSVSA au înce­put dis­cu­ții cu repre­zen­tanți ai con­si­li­i­lor jude­țe­ne pen­tru a orga­ni­za adă­pos­turi pen­tru ani­ma­le mari. Fie­ca­re direc­ție jude­țea­nă va avea câte doi-trei agenți cu atri­bu­ții în pro­tec­ția animalelor.

FOTO: Yahoo News/Hindustan Times / Get­ty Ima­ges — Poli­ția Ani­ma­le­lor va avea drep­tul de a da amenzi.

Sur­sa: AICI.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply