Războiul nervilor şi al declaraţiilor, la Mangalia. Faza Iorguş vs.Radu

0
263

După ce, cu doar câte­va zile în urmă, fos­tul pri­mar al Man­ga­li­ei, demo­crat-libe­ra­lul Zan­fir Ior­guş, i‑a adus mai mul­te acu­za­ţii actu­a­lu­lui edil, Cris­ti­an Radu, la sfârşi­tul săp­tămâ­nii tre­cu­te, pri­ma­rul Radu i‑a răs­puns în spa­ţi­ul vir­tu­al, susţinând că, în anul 2007, „cele mai fru­moa­se zone din Man­ga­lia au fost pier­du­te în instanţă“. Ior­guş a ripos­tat, acuzându‑l pe Radu că şi‑a adus foş­tii colegi de la Gar­da Finan­ci­a­ră şi i‑a anga­jat în Primărie.

Deşi a pier­dut, până acum, toa­te bătă­li­i­le în demer­sul său de a anu­la ale­ge­ri­le de la Man­ga­lia, fos­tul pri­mar Zan­fir Ior­guş pare mai hotă­rât ca nici­o­da­tă să facă opo­zi­ţie actu­a­lu­lui edil, Cris­ti­an Radu. Recent, Ior­guş a decla­rat că pri­ma­rul Radu şi‑a adus foş­tii colegi de la Gar­da Finan­ci­a­ră să lucre­ze în Pri­mă­ria Man­ga­lia. Edi­lul i‑a răs­puns printr‑o pos­ta­re pe cea mai cunos­cu­tă reţea de soci­a­li­za­re, unde a amin­tit des­pre acti­vi­ta­tea pri­ma­ru­lui Ior­guş din ulti­mul an de man­dat, 2007, atunci când „cele mai fru­moa­se zone din Man­ga­lia au fost pier­du­te în instanţă“.

De ase­me­nea, edi­lul rea­min­teş­te câte con­trac­te au fost înche­ia­te în acea peri­oa­dă, con­trac­te care sub­ju­gă şi astăzi buge­tul local. „După o ana­li­ză înde­lun­ga­tă şi deta­li­a­tă a dosa­re­lor şi con­trac­te­lor care au dus Man­ga­lia în pra­gul fali­men­tu­lui, am con­sta­tat cu stu­poa­re că mul­te din­tre cau­ze­le pier­du­te ale ora­şu­lui nos­tru îşi au ori­gi­ni­le în anii 2006 – 2007. Pe de o par­te, în acea peri­oa­dă au fost înche­ia­te mul­te con­trac­te care sub­ju­gă şi astăzi buge­tul local şi pen­tru care vom plăti bani grei mulţi ani de acum îna­in­te. Pe de altă par­te, am des­co­pe­rit în arhi­va juri­di­că a insti­tu­ţi­ei că, la acea vre­me, au fost retro­ce­da­te în instanţă mari supra­feţe de teren afla­te în zone impor­tan­te ale ora­şu­lui nos­tru. Îna­in­te de a vă spu­ne des­pre ce zone este vor­ba, vreau să vă pre­ci­zez, ca menţiu­ne inte­re­san­tă, fap­tul că Pri­mă­ria Man­ga­lia nu s‑a apă­rat abso­lut deloc în instanţă. Con­form opi­ni­ei avo­ca­ţi­lor, aces­ta poa­te fi con­si­de­rat prin­ci­pa­lul motiv pen­tru care ace­le supra­feţe de teren au fost pier­du­te defi­ni­tiv. Nu este rolul meu să judec acum moti­ve­le pen­tru care nu a exis­tat apă­ra­re din par­tea admi­nis­tra­ţi­ei de la acea vre­me, însă pot să vă spun că din aceas­tă cau­ză s‑a pier­dut în instanţă Par­cul Dia­na, printr‑o sen­tinţă defi­ni­ti­vă, pro­nu­nţa­tă în 2011“, expli­că pri­ma­rul Cris­ti­an Radu, care amin­teş­te şi că au mai fost pier­du­te, tot în instanţă, două hec­ta­re din Pădu­rea Comorova.

Întâm­plă­tor sau nu, la fel s‑au pier­dut aproa­pe două hec­ta­re din Pădu­rea Como­ro­va, în baza unui dosar de retro­ce­da­re des­chis tot în anul 2007. Pe ace­la­şi sce­na­riu nefast pen­tru ora­şul nos­tru, Pri­mă­ria a pier­dut, tot atunci, un teren pe care se află un loc de joa­că, situ­at unde­va în spa­te­le maga­zi­nu­lui Lidl, pre­cum şi o supra­fa­ţă de aproa­pe 3.000 mp din cur­tea Lice­u­lui Cal­la­tis“, com­ple­tea­ză pri­ma­rul Cris­ti­an Radu.

Mai mult, în observator.ro, Luni, 28.04.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply