Proiecte europene la Școala nr.5 “Gala Galaction” din Mangalia

0
535

Astăzi înce­pem publi­ca­rea unei serii de arti­co­le des­pre Școa­la Nr.5 “Gala Galac­tion”, școa­lă-eta­lon între uni­tă­ți­le de învă­țământ din muni­ci­pi­ul Mangalia.

Doam­na pro­fe­sor Adri­a­na Popes­cu, direc­to­rul insti­tu­ți­ei, a avut ama­bi­li­ta­tea să ne pre­zin­te pro­iec­te­le euro­pe­ne rea­li­za­te în ulti­mii patru ani de către echi­pe­le de cadre didac­ti­ce și de elevi ai șco­lii pe care o conduce.

     Mot­to: „Schim­bă­ri­le în dome­ni­ul edu­ca­ţi­ei depind de ceea ce fac şi de cum gân­desc pro­fe­so­rii. E aşa sim­plu şi tot­o­da­tă atât de com­plex”. (Micha­el Fullan)

     A fost minu­nat când am des­co­pe­rit ANPCDEFF!

     Dar ce este ANPCDEFF?

     ANPCDEFP, adi­că Agen­tia Natio­na­la pen­tru Pro­gra­me Comu­ni­ta­re in Dome­ni­ul Edu­ca­ti­ei si For­ma­rii Pro­fe­sio­na­le. A  luat fiin­ță la 27 ianu­a­rie 2005, prin Hota­ra­rea de Guvern nr. 76/27.01.2005, fiind cre­a­tă ca insti­tu­tie publi­că cu per­so­na­li­ta­te juri­di­că, în sub­or­di­nea Minis­te­ru­lui Edu­ca­ți­ei și Cercetării.

     Și, de ce a fost minunat?

     Cred că mai corect ar fi MINUNAT, cu majus­cu­le! Și a fost așa de minu­nat pen­tru că ‚prin pro­gra­me­le pro­mo­va­te de ANPCDEFF, am des­co­pe­rit oport­u­ni­tăți de a folo­si fon­du­ri­le euro­pe­ne pen­tru a dezvol­ta în școa­la noas­tră pro­iec­te inter­națio­na­le dar și acti­vi­tăți de formare.

     Două au fost pro­gra­me­le  pe care le-am acce­sat:  Invă­ța­re pe tot par­cur­sul vie­tii (LLP) și Tine­ret în acțiu­ne (TiA). Dato­ri­tă lor am des­fă­șu­rat nume­roa­se  pro­iec­te inter­națio­na­le. Cele mai recen­te sunt pro­iec­te­le des­fă­șu­ra­te prin pro­gra­mul TiA. Amin­tesc câteva:

  • WHAT IS DEMOCRACY FOR US?”ACTIUNEA 1.1 SCHIMB DE TINERI, SCHIMB MULTICULTURAL, 18–25 OCTOMBRIE 2010, ISTANBUL, TURCIA
  • THE EUROPEAN ACTIVE CITIZENSHIP AND PARTICIPATION- PROGRAMUL YOUTH IN ACTION, ACTIUNEA  5.1, PERIOADA  9–15 OCTOMBRIE, 2011 , MANISA, TURCIA,
  • WOMAN  WITH NO NAME- ACȚIUNEA 1.3 – PROIECTE PENTRU DEMOCRAȚIENOIEMBRIE 2012,  MANISA, TURCIA,
  • PROIECTUL TiA, ACTIUNEA 1.1 SCHIMB DE TINERI:RITHM AND MUSIC- EUROPE IN LIGHTOCTOMBRIE 2012, RIGA, LETONIA,
  • GETTING TO KNOW YOU- TiA, ACȚIUNEA 5.1 — ÎNTÂLNIRI ALE TINERLOR ȘI ALE RESPONSABILILOR  DE POLITICI DE TINERET ‑5–12 IULIE 2013, CARDIFF, WELLS, UK.

     Am învă­țat că ide­i­le noas­tre  pot să devi­nă acțiuni! Am aflat ce sunt diver­si­ta­tea si inter­cul­tu­ra­li­ta­tea! Am învă­țat să fim mai cre­a­tivi, des­chiși, spon­tani, non­for­mali! Am învă­țat să ne con­cre­ti­zăm ini­ția­ti­ve­le, să facem volun­ta­ri­at, să con­struim pri­e­te­nii! Am  des­co­pe­rit Euro­pa și pe noi! Am  învă­țat să lucrăm  în echi­pe, să comu­ni­căm, să fim activi!

     Pen­tru că am incer­cat Tine­ret in Actiune, am deve­nit, tineri și mai puțin tineri, în acțiune!

     Vă putem aju­ta să repe­tați expe­rien­ța noastră!

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply