Proiect — Zonă de promenadă între Jupiter şi Neptun

0
288

Pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Cris­ti­an Radu: „În câte­va săp­tămâni, voi sem­na con­trac­tul de finanţa­re a unui pro­iect ce cuprin­de ame­na­ja­rea unei fale­ze de pro­men­a­dă între Jupi­ter şi Nept­un, care va fi par­te inte­gran­tă a unui amplu plan de ame­na­ja­re a unei fale­ze care să lege muni­ci­pi­ul Man­ga­lia de toa­te cele şase sta­ţiuni ale sale”.

FINANŢARE

Ide­ea con­du­ce­rii admi­nis­tra­ţi­ei loca­le din Man­ga­lia de a întoar­ce ora­şul cu faţa la mare prin­de con­tur pe zi ce tre­ce, mai ales după ce mai-marii de la Bucu­reşti au anu­nţat că sunt inte­re­sa­ţi de pro­iec­tul Pri­mă­ri­ei pri­vind ame­na­ja­rea unei fale­ze care să lege muni­ci­pi­ul de toa­te cele şase sta­ţiuni ale sale: Saturn, Venus, Cap Auro­ra, Jupi­ter, Nept­un şi Olimp. Şi, pen­tru că lun­gi­mea tota­lă a zonei de pro­men­a­dă va fi de apro­xi­ma­tiv nouă kilo­me­tri, edi­lul a pre­ci­zat că pro­iec­tul va fi rea­li­zat pe bucăţi.

În acest sens, pri­mul tron­son care va intra în lucru este porţiu­nea din­tre sta­ţiu­ni­le Nept­un şi Jupi­ter. Potri­vit pri­ma­ru­lui, pro­iec­tul va fi rea­li­zat cu fon­duri euro­pe­ne şi inclu­de rea­me­na­ja­rea zonei cuprin­se între limi­ta pla­jei şi lacu­ri­le din Nept­un şi Jupi­ter. În acest peri­me­tru va exis­ta un con­cept urba­nis­tic uni­tar. Pen­tru moder­ni­za­rea zonei se vor folo­si mate­ri­a­le spe­ci­a­le pen­tru pavaj, iar faţa­de­le clă­di­ri­lor vor fi refă­cu­te. De ase­me­nea, se vor insta­la băn­cu­ţe şi mobi­li­er urban, care vor da o notă de moder­nism zonei.

În plus, a afir­mat pri­ma­rul, va dis­pă­rea hao­sul comer­ci­al din­tre Nept­un şi Jupi­ter, întru­cât agenţii eco­no­mici nu vor mai avea voie să ampla­se­ze tara­be şi chi­oş­curi. De ase­me­nea, se vor con­strui pon­toa­ne pen­tru acce­sul turi­ş­ti­lor. Cris­ti­an Radu a spus că între lacuri şi pla­jă se pot rea­li­za doar con­stru­cţii fără etaj.

Până la fine­le aces­tei luni sau înce­pu­tul lunii mai, voi mer­ge la Bucu­reşti pen­tru sem­na­rea con­trac­tu­lui de finanţa­re a pro­iec­tu­lui, care se deru­lea­ză cu fon­duri euro­pe­ne. Lucră­ri­le vor înce­pe în acest an”, a menţio­nat primarul.

Tatian IORGA, telegrafonline.ro, Luni, 14 apri­lie 2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply