Proiect mansardare blocuri în Mangalia

1
656

Pro­iec­tul din ima­gi­ne vizea­za moder­ni­za­rea blo­cu­ri­lor M1, M2 si M3 de pe stra­da Mir­cea cel Batran din Man­ga­lia, prin man­sar­da­rea intre­gii supra­fe­te a blo­cu­ri­lor, fara a impli­ca chel­tu­i­rea banu­lui public sau al pro­pri­e­ta­ri­lor.

Con­struc­to­rul se anga­jea­za sa vina in spri­ji­nul loca­ta­ri­lor, gra­tu­it, cu urma­toa­re­le lucrari:

 • - izo­la­rea ter­mi­ca a tutu­ror fata­de­lor ( pla­ca­re cu polis­ti­ren expan­dat de 10 cm gro­si­me, monta­re dibluri si roze­te, pla­sa arma­re din fibra de sti­cla, apli­ca­re strat de ade­ziv si fini­sa­re cu ten­cu­ia­la deco­ra­ti­va );
 • - inlo­cu­i­rea tam­pla­ri­ei exte­ri­oa­re cu tam­pla­rie PVC cu 5 came­re si geam ter­mo­pan;
 • - recon­di­tio­na­rea tera­sei de pes­te eta­jul 4;
 • - zugra­vi­rea casei sca­rii;
 • - inlo­cu­i­rea coloa­ne­lor prin­ci­pa­le de insta­la­tii pen­tru scur­geri si ali­men­ta­re cu apa;
 • - reme­di­e­rea pla­fo­a­ne­lor in apar­ta­men­te­le de la ulti­mul nivel ca urma­re a racor­da­rii man­sar­dei la uti­li­tati ( ter­me­nul de exe­cu­tie fiind de 2 zile ).

Toa­te aces­te acti­vi­tati au ca fina­li­ta­te obti­ne­rea urma­toa­re­lor bene­fi­cii pen­tru loca­tari :

 • - apre­ci­e­rea pre­tu­lui apar­ta­men­te­lor exis­ten­te;
 • - spo­ri­rea con­for­tu­lui in apar­ta­men­te, dat de ter­mo sau hidro­i­zo­la­ri­le ast­fel rea­li­za­te;
 • - redu­ce­rea cos­tu­ri­lor pen­tru inca­l­zi­re;
 • - dimi­nu­a­rea ris­cu­lui gene­rat de vechi­mea tevi­lor ce alca­tu­iesc coloa­ne­le de insta­la­tii;
 • - ampli­fi­ca­rea gra­du­lui de cura­te­nie prin recon­di­tio­na­rea casei sca­rii;
 • - opti­mi­za­rea este­ti­ca atat a blo­cu­ri­lor, cat si a zonei, gene­ra­ta de recon­di­tio­na­rea fata­de­lor;
 • - cre­a­rea de noi spa­tii loca­ti­ve atat pen­tru loca­tari, cat si pen­tru ceta­te­nii muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia.

Pen­tru rea­li­za­rea unui ast­fel de pro­iect, este nevo­ie de acor­dul tutu­ror pro­pri­e­ta­ri­lor apar­ta­men­te­lor din bloc.
Daca sun­teti inte­re­sati de acest pro­iect, va puteti adre­sa Pri­ma­ri­ei muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia sau Aso­ci­a­ti­ei de Pro­pri­e­tari de care apar­ti­neti.

Sur­sa: pagi­na de fb Cris­ti­an Radu.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

Leave a Reply