Proiect — Festival de rock multietnic la Mangalia

0
209

Pri­mă­ria Man­ga­lia le pre­gă­teş­te tine­ri­lor o sur­pri­ză. Anul vii­tor, admi­nis­tra­ţia loca­lă doreş­te să orga­ni­ze­ze un fes­ti­val de muzi­că rock, inti­tu­lat “Saga vikin­gi­lor la Marea Nea­gră”.

Totul va fi pus la punct în peri­oa­da urmă­toa­re, când subiec­tul va fi luat în dez­ba­te­re într‑o şedinţă a Con­si­li­u­lui Local. Potri­vit con­du­ce­rii admi­nis­tra­ţi­ei loca­le, pro­iec­tul va fi deru­lat cu fon­duri de la Meca­nis­mul Finan­ci­ar al Spa­ţi­u­lui Eco­no­mic Euro­pean (SEE) 2009 — 2014, orga­nism cre­at de guver­ne­le Nor­ve­gi­ei, Islan­dei şi Lie­ch­ten­ste­i­nu­lui.

Este ulti­mul an când mai putem obţi­ne fon­duri de la SEE. De ace­ea, tre­bu­ie să urgen­tăm pro­ce­du­ri­le de rea­li­za­re a aces­tui pro­iect cul­tu­ral”, a spus pri­ma­rul Cris­ti­an Radu. Potri­vit edi­lu­lui, Fes­ti­va­lul “Saga vikin­gi­lor la Marea Nea­gră” pro­pu­ne o expe­rienţă spi­ri­tu­a­lă ine­di­tă turi­ş­ti­lor şi tutu­ror celor care îndră­gesc muzi­ca rock, deo­a­re­ce se va asi­gu­ra pre­zenţa a mini­mum trei tru­pe de muzi­că rock din Româ­nia în a căror com­po­nenţă sunt etnici rromi, maghiari, ruşi/lipoveni sau mem­bri ai altor etnii.

La fes­ti­val vor fi pre­zen­te şi for­ma­ţii de rock din Norvegia.Festival de rock mul­ti­e­t­nic la Man­ga­li­a­Pri­mă­ria Man­ga­lia doreş­te să orga­ni­ze­ze, în 2015, un fes­ti­val de rock inti­tu­lat “Saga vikin­gi­lor la Marea Nea­gră”, unde vor fi pre­zen­te for­ma­ţii din Româ­nia şi Nor­ve­gia, care au în com­po­nenţă per­soa­ne de dife­ri­te etnii.

Tatian IORGA, telegrafonline.ro, Joi, 3 apri­lie 2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele