Prof.dr.Corneliu Dinu: “Marele avantaj al gazelor de șist: Folosirea specialiștilor români și a localnicilor”

0
296

Foto: Yahoo News/Bloomberg Get­tyI­ma­ges — Gaze­le de șist sunt gaze natu­ra­le prin­se în for­ma­țiuni dure.

Ziua de 6 apri­lie a fost decla­ra­tă Ziua Națio­na­lă de Lup­tă împo­tri­va Frac­tu­ră­rii, iar mii de români au ieșit ieri în stra­dă pen­tru a le cere poli­ti­cie­ni­lor să inter­zi­că exploa­ta­rea gaze­lor de șist în Româ­nia.

În total, 100 de ONG-uri din țară au par­ti­ci­pat la pro­tes­te­le care au fost orga­ni­za­te în 60 de loca­li­tăți din Româ­nia și în câte­va ora­șe din stră­i­nă­ta­te.

În acest con­text, Yahoo News Româ­nia l‑a invi­tat pe Cor­ne­liu Dinu, pro­fe­sor doc­tor ingi­ner la Facul­ta­tea de Geo­lo­gie şi Geo­fi­zi­că din cadrul Uni­ver­si­tă­ţii din Bucu­reşti, la o dis­cu­ție cu citi­to­rii. Cor­ne­liu Dinu a fost decan al aces­tei facul­tăți timp de 14 ani, având expe­rien­ță în dome­nii pre­cum: geo­lo­gie struc­tu­ra­lă, tec­to­ni­că, explo­ra­rea petro­lu­lui, pros­pe­cţiuni geo­lo­gi­ce pen­tru hidro­car­buri şi sare, explo­ra­rea şi exploa­ta­rea hidro­car­bu­ri­lor.

Chat-ul s‑a înche­iat. Vă pre­zen­tăm în con­ti­nu­a­re între­bă­ri­le citi­to­ri­lor și răs­pun­su­ri­le invi­ta­tu­lui nos­tru.

Mari­us: Adre­sez d‑lui pro­fe­sor Cor­ne­liu Dinu, prin inter­me­di­ul site-ului cate­va intre­bari sim­ple:

‑Cat de ingri­jo­rat tre­bu­ie sa fie popo­rul roman daca o com­pa­nie, sau mai mul­te, exploa­tea­za gaze­le de sist intr‑o sin­gu­ra loca­li­ta­te? Dar in mai mul­te loca­li­tati? Dar pe intreg teri­to­ri­ul Roma­niei?

-Care sunt rezul­ta­te­le eco­no­mi­ce pozi­ti­ve in urma aces­tor exploa­tari? Dar cele nega­ti­ve (cele lega­te de sana­ta­tea solu­lui, a apei din panza fre­a­ti­ca, a omu­lui)?

-Pen­tru ce peri­oa­da de timp aces­te exploa­tari ar asi­gu­ra Roma­niei inde­pen­den­ta ener­ge­ti­ca?

-Dat fiind fap­tul ca dl. pro­fe­sor are o expe­rien­ta mare in dome­niu si nu numai, dar si pen­tru ca are un inalt nivel de vas­te cunos­tin­te, in prin­ci­pal dato­ri­ta titlu­ri­lor pe care le‑a doban­dit, ce pare­re are des­pre o posi­bi­la alter­na­ti­va la inde­pen­den­ta ener­ge­ti­ca a Roma­niei lega­ta de BAZINUL HIDROGRAFIC gene­ros al tarii? Ma refer aici la con­struc­tia de bara­je cu hidro­cen­tra­le­le afe­ren­te. Men­tio­nez ca prin asta s‑ar rezol­va doua mari pro­ble­me ale tarii (Guver­nu­lui Roma­niei): inun­da­ti­i­le si soma­jul.

Cor­ne­liu Dinu: 1. Zona explo­ra­ta este intin­sa, asa cum sunt defi­ni­te de peri­me­tre­le scoa­se la lici­ta­tie de ANRM. Zaca­min­te­le iden­ti­fi­ca­te au o supra­fa­ta mult mai mica si acti­vi­ta­tea de exploa­ta­re este con­cen­tra­ta intr‑o zona res­tran­sa. De obi­cei, de ordi­nul a 1–2‑3 kilo­me­tri patrati (cam asa este un zaca­mant). Deci nu afec­tea­za o comu­na intrea­ga. Explo­ra­rea pe teri­to­ri­ul Roma­niei se face numai in ace­le zone care au poten­ti­al posi­bil de hidro­car­buri (bazi­ne sedi­men­ta­re) si aces­te zone sunt deli­mi­ta­te in peri­me­tre, pe fie­ca­re peri­me­tru putand sa explo­re­ze o com­pa­nie sau un con­sor­tiu de com­pa­nii.

2. Cele pozi­ti­ve: iden­ti­fi­ca­rea unor zaca­min­te pre­su­pu­ne exploa­ta­rea aces­to­ra (indi­fe­rent de com­pa­nia care exploa­tea­za, ca e com­pa­nie roma­neas­ca sau strai­na) in con­di­tii eco­no­mi­ce favo­ra­bi­le sta­tu­lui nos­tru. Asta inseam­na ca pre­tul de cost la care este exploa­tat gazul este mult mai mic decat pre­tul de achi­zi­tie din import si, de aici, si avan­ta­je­le (de la dife­ren­ta intre un pret si altul). Mare­le avan­taj eco­no­mic, insa, il repre­zin­ta tot pro­ce­sul de explo­ra­re si exploa­ta­re care pre­su­pu­ne folo­si­rea spe­cia­lis­ti­lor romani si a popu­la­ti­ei loca­le pen­tru diver­se­le tipuri de acti­vi­tati, pre­cum si a diver­se­lor uti­la­je si teh­no­lo­gii roma­ne­s­ti, toa­te aces­tea fiind adu­ca­toa­re de bene­fi­cii sub for­ma taxe­lor, impo­zi­te­lor. Pen­tru explo­ra­re, com­pa­nia res­pec­ti­va chel­tu­ies­te de la cate­va zeci pana la sute de mili­oa­ne de euro. Asta cuprin­de o serie de acti­vi­tati care sunt supu­se taxe­lor si impo­zi­te­lor din tara. Pe lan­ga locu­ri­le de mun­ca in sine, toa­te ope­ra­tiu­ni­le care se deru­lea­za impli­ca cos­turi ce sunt impo­zi­ta­te si taxa­te.

La fina­li­za­rea lucra­ri­lor de explo­ra­re dintr‑o zona, obli­ga­tia com­pa­niei este de a reda supra­fe­te­le exact in for­ma ini­ti­a­la, asa incat nu se pier­de abso­lut nimic (in cazul in care nu se iden­ti­fi­ca zaca­min­te). Daca se iden­ti­fi­ca zaca­min­te, atunci se deli­mi­tea­za o supra­fa­ta pe care se fac ope­ra­tiu­ni­le nece­sa­re exploa­ta­rii, pe o peri­oa­da de 5 — 25 de ani si, dupa ter­mi­na­rea exploa­ta­rii, la fel, tere­nul se reda in cir­cu­i­tul agri­col. Pe toa­ta peri­oa­da con­ce­sio­na­rii tere­nu­lui, sume­le obti­nu­te fie pen­tru explo­ra­re, fie pen­tru exploa­ta­re, sunt mult mai mari decat ori­ce pro­duc­tie agri­co­la care s‑ar putea obti­ne (banii res­pec­tivi ii revin pro­pri­e­ta­rul tere­nu­lui).

Solul si apa se pot polua cu totul si cu totul acci­den­tal, in tim­pul ope­ra­ti­i­lor de explo­ra­re sau pro­duc­tie. Obli­ga­tia ope­ra­to­ru­lui este de a refa­ce com­plet zona afec­ta­ta si, pe dea­su­pra, tre­bu­ie sa pla­teas­ca si des­pa­gu­biri.

Nu exis­ta sub­stan­te noci­ve care ajung in aer sau apa, in afa­ra emi­si­i­lor date de acti­vi­ta­ti­le uti­la­je­lor si echi­pa­men­te­lor care ope­rea­za in tim­pul pro­gra­mu­lui de explo­ra­re sau exploa­ta­re. Si aces­te emi­sii sunt tipi­ce acti­vi­ta­tii petro­li­e­re.

Citi­ti mai mult pe ro.stiri.yahoo.com, Luni, 7 apr.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply