Preţul de producţie a gigacaloriei, redus la Mangalia

0
294

Exis­tă şi „a ieftini”!

Preţul de pro­du­cţie şi fur­ni­za­re a ener­gi­ei ter­mi­ce a fost scă­zut de la 540 de lei la 426 de lei/gigacalorie, ceea ce va adu­ce o eco­no­mie în buge­tul local de apro­xi­ma­tiv patru mili­oa­ne de lei.

CONDIŢII BUNE

Locu­i­to­rii muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia nu mai sufe­ră de frig, aşa cum s‑a întâm­plat în anii ante­ri­ori. Acest lucru a fost posi­bil dato­ri­tă racor­dă­rii cen­tra­le­lor ter­mi­ce la reţea­ua de gaz, care a şi cre­at pre­mi­se­le redu­ce­rii preţu­lui giga­ca­lo­ri­ei, atât cel de pro­du­ce­re, cât şi cel de fac­tu­ra­re pen­tru popu­la­ţie. Aleşii locali s‑au pus pe trea­bă, ast­fel încât, în urmă cu două luni, au emis o hotă­râre prin care au redus preţul de fac­tu­ra­re a ener­gi­ei ter­mi­ce către popu­la­ţie de la 295 de lei la 240 de lei, care este în vigoa­re de la 1 ianuarie.

Vice­pri­ma­rul Bogdan Maga­nu, care este şi con­si­li­er local, decla­ra, la acea vre­me, că hotă­rârea vine în aju­to­rul popu­la­ţi­ei cu o situ­a­ţie mate­ria­lă pre­ca­ră. Şi asta nu a fost tot. Ace­ea­şi hotă­râre adop­ta­tă de Con­si­li­ul Local pre­ve­de o dimi­nu­a­re şi mai dras­ti­că a preţu­lui de fac­tu­ra­re a giga­ca­lo­ri­ei, care ar urma să intre în vigoa­re de la 1 noiem­brie, tari­ful urmând să sca­dă de la 240 de lei la 200 de lei. Bogdan Maga­nu a afir­mat că soci­e­ta­tea de dis­tri­bu­ţie şi fur­ni­za­re a ener­gi­ei ter­mi­ce Gol­d­term SA are drept unic acţio­nar Con­si­li­ul Local.

ECONOMII LA BUGET

Între cele două modi­fi­cări de preţ amin­ti­te mai sus, aleşii locali din Man­ga­lia au luat deci­zia de a redu­ce şi tari­ful de pro­du­cţie şi fur­ni­za­re a ener­gi­ei ter­mi­ce, care a fost scă­zut de la 540 de lei la 426 de lei/gigacalorie. Direc­to­rul Gol­d­term SA, Dan Geor­ges­cu, a decla­rat că noul preţ de pro­du­cţie a fost mai întâi avi­zat de Auto­ri­ta­tea Naţio­na­lă de Regle­men­ta­re pen­tru Ser­vi­ci­i­le Comu­ni­ta­re, iar mai apoi, ieri sea­ră, a fost apro­bat şi în şedinţa Con­si­li­u­lui Local.

Tari­ful de 426 de lei pen­tru o giga­ca­lo­rie va intra în vigoa­re de astăzi”, a spus Geor­ges­cu. El a adă­u­gat că, ast­fel, buge­tul muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia va fi mai bogat cu apro­xi­ma­tiv patru mili­oa­ne de lei. „Pri­mă­ria va eco­no­mi­si anu­al, din aceas­tă dife­renţă de preţ, apro­xi­ma­tiv patru mili­oa­ne de lei, bani pe care îi poa­te folo­si pen­tru deru­la­rea unor pro­iec­te impor­tan­te pen­tru comu­ni­ta­te”, a afir­mat Georgescu.

Pe de altă par­te, direc­to­rul Gol­d­term a spus că noul tarif de pro­du­ce­re a ener­gi­ei ter­mi­ce, de 426 de lei, nu va avea efect asu­pra buzu­na­ru­lui cetă­ţea­nu­lui, deo­a­re­ce dife­renţa din­tre 426 de lei (preţul de pro­du­cţie) şi 240 de lei (preţul de fac­tu­ra­re) este sub­venţio­na­tă de la buge­tul local.

Tatian IORGA, telegrafonline.ro, 01.04.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply