Pregătiri — „Lumină de la malul mării 2014”

0
171

Pri­mă­ria Man­ga­lia va orga­ni­za, în acest an, cea de‑a XIII‑a edi­ţie a acţiu­nii „Lumi­nă de la malul mării”, care a deve­nit un brand al municipiului.

Deve­ni­tă deja o tra­di­ţie pen­tru cre­din­cioşi, acţiu­nea „Lumi­nă de la malul mării” va fi orga­ni­za­tă şi în acest an, de către Pri­mă­ria şi Pro­to­ie­ria Man­ga­lia, pe pla­ja din faţa hote­lu­lui Pre­si­dent. Potri­vit Pri­mă­ri­ei, eve­ni­men­tul este pre­gă­tit rigu­ros, an de an, şi atra­ge mii de turi­şti în sta­ţiu­ni­le din sudul litoralului.

În aceas­tă săp­tămâ­nă vor înce­pe lucră­ri­le de ame­na­ja­re a alta­ru­lui de pe pla­jă”, au decla­rat sur­se din Pri­mă­rie, care au pre­ci­zat că, în Sâm­bă­ta Paş­te­lui, cei mici vor anu­nţa săr­bă­toa­rea Învi­e­rii Dom­nu­lui Iisus Hris­tos prin­tr-un con­curs de încon­de­ie­re a ouă­lor. Talen­tul şi efor­tul lor vor fi răs­plăti­te de cu un „dar dul­ce”. Slu­j­ba de Învi­e­re va înce­pe la ora 23.00, cu un con­cert de muzi­că reli­gi­oa­să, iar cre­din­cioşii care vor asis­ta la Sfân­ta Slu­j­bă a Învi­e­rii Dom­nu­lui vor pri­mi, ca în fie­ca­re an, lumâ­nări, ouă roşii şi felii de cozonac.

Aflat la cea de‑a 13‑a edi­ţie, eve­ni­men­tul „Lumi­nă de la malul mării“ este pre­gă­tit cu atenţie, fiind cel care des­chi­de seria mani­fes­tă­ri­lor din calen­da­rul sezo­nu­lui esti­val 2014. Deve­nit un brand al Man­ga­li­ei, con­si­der că tre­bu­ie să se bucu­re de toa­tă atenţia admi­nis­tra­ţi­ei loca­le. Doresc ca turi­ş­tii care vor veni la mare să par­ti­ci­pe la o slu­j­bă deo­se­bi­tă şi să rămâ­nă cu amin­tiri plă­cu­te”, a decla­rat pri­ma­rul Cris­ti­an Radu.

Tatian IORGA, telegrafonline.ro, 11.04.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply