Olimpicii în vizită la Muzeul Marinei Române din Mangalia — FOTO

0
444

Inspec­to­ra­tul Jude­țean Șco­lar Con­stan­ța, Lice­ul Teh­no­lo­gic „Ion Băne­scu” Man­ga­lia, Cole­gi­ul Eco­no­mic Man­ga­lia și Sta­tul Major al For­țe­lor Nava­le au orga­ni­zat, în peri­oa­da 07–11 apri­lie 2014, la Man­ga­lia, Olim­pi­a­da Națio­na­lă la dis­ci­pli­ne­le din aria cur­ri­cu­la­ră „Teh­no­lo­gii” – pro­fi­lul Ser­vi­cii, dome­ni­i­le: Turism și ali­men­ta­ție și Eco­no­mic, admi­nis­tra­tiv, comerț.

Cu acest pri­lej, orga­ni­za­to­rii le-au  pre­gă­tit tine­ri­lor, veniți din toa­te jude­țe­le tării, un tur al obiec­ti­ve­lor turis­ti­ce din Man­ga­lia. În data de joi, 10 apri­lie, cei pes­te 200 de elevi par­ti­ci­pan­ții la Olim­pi­a­dă au vizi­tat Fili­a­la Man­ga­lia a Muze­u­lui Mari­nei Române.

Cer­ce­tă­tor ști­in­ți­fic dr. Sorin Mar­cel Coles­niuc le‑a vor­bit ele­vi­lor des­pre por­tul antic al cetă­ții Cal­la­tis, con­stru­it oda­tă cu înte­me­ie­rea cetă­ții. În con­ti­nu­a­re a des­cris acti­vi­tă­ți­le por­tu­a­re des­fă­șu­ra­te în seco­le­le XII-XIV, când în por­tul Pan­ga­lia au acos­tat nave­le geno­ve­zi­lor și vene­ție­ni­lor. La final a men­țio­nat cer­ce­tă­ri­le sca­fan­dru­lui mili­tar Con­stan­tin Scar­lat, care între anii 1962–1972 a des­co­pe­rit nume­roa­se mate­ri­a­le arhe­o­lo­gi­ce sub apa Mării Negre (frag­men­te arhi­tec­to­ni­ce și cera­mi­ce), dar și insta­la­ții por­tu­a­re, ziduri, pava­je, diguri de apă­ra­re și epa­ve­le unor coră­bii antice.

Coman­do­rul ® Eugen Bul­boa­că, cel care a pus baze­le Muze­u­lui Mari­nei Româ­ne de le Man­ga­lia, le‑a pre­zen­tat tine­ri­lor colec­ția de teh­ni­că de navi­ga­ție și obiec­te­le de patri­mo­niu afla­te în expo­zi­ție, prin­tre aces­tea fiind: rache­ta P‑15, com­pa­sul mag­ne­tic, buso­la, sex­tan­tul, giro­com­pa­sul, giru­e­ta, baro­me­trul, pro­fun­di­me­trul etc. În cur­tea muze­u­lui, olim­pi­cii au văzut colec­ția de arti­le­rie nava­lă și anti­a­e­ri­a­nă, ambar­ca­țiuni, tunuri, mine și alte arme folo­si­te în lup­ta anti-nava­lă și anti-submarin.

Gale­rie FOTO:

MangaliaNews.ro, 11.04.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply