Mii de credincioși au participat la slujba Învierii din Portul Turistic Mangalia

0
259

Aproa­pe 4000 de cre­din­cioşi au asis­tat la slu­j­ba de Învi­e­re ofi­ci­a­tă de un sobor de pre­oți ai Pro­to­ie­ri­ei “Cal­la­tis”, la alta­rul ame­na­jat în Por­tul Turis­tic din Man­ga­lia. Încă de la ora 23.00, nume­roși local­nici și cetă­țeni din loca­li­tă­ți­le înve­ci­na­te, pre­cum și alți cre­din­cioși din țară s‑au reu­nit în Por­tul turis­tic, unde au asis­tat la un reci­tal de muzi­că reli­gi­oa­să sus­ți­nut de corul Arhi­e­pi­sco­pi­ei Tomisului.

La mie­zul nop­ții, pro­to­po­pul Man­ga­li­ei, Vasi­le Cîr­lan, înso­țit de mai mulți pre­oți slu­ji­tori ai parohi­i­lor din oraș și ai celor din apro­pi­e­re, au împăr­țit cre­din­cio­și­lor Lumi­na Sfântă.

La cea mai mare săr­bă­toa­re a creș­ti­nă­tă­ții a par­ti­ci­pat pri­ma­rul Radu Cris­ti­an, care a ascul­tat slu­j­ba, ală­tu­ri de mii­le de cetă­țeni pre­zenți. Cu acest pri­lej, el și‑a expri­mat mul­țu­mi­rea că locu­i­to­rii Man­ga­li­ei s‑au aflat în număr mare la slu­j­ba din noap­tea Învi­e­rii, ceea ce înseam­nă că cetă­țe­nii ora­șu­lui sunt o comu­ni­ta­te puter­ni­că și unită.

Sunt nespus de bucu­ros  și împă­cat sufle­teș­te că seme­nii mei au înțe­les că tre­bu­ie să fim uniți în momen­te ca aces­tea. Este cea mai mare săr­bă­toa­re a creș­ti­nă­tă­ții, noap­tea în care ne recu­le­gem, ne gân­dim la oame­nii dragi din via­ța noas­tră. Toa­te gân­du­ri­le bune se îndreap­tă acum către con­ci­ta­di­nii mei căro­ra le doresc să petrea­că Săr­bă­to­ri­le Pas­ca­le în liniș­te și cum­pă­ta­re”, a decla­rat edi­lul Man­ga­li­ei, Radu Cristian.

La rân­dul său, pro­to­po­pul Vasi­le Cîr­lan a decla­rat că “an de an, ne bucu­răm de Învi­e­rea Dom­nu­lui, de înno­irea sufle­tu­lui nos­tru, de bucu­ria pe care o avem în min­tea și sufle­tul nostru”.

După ce au ascul­tat slu­j­ba din Por­tul Turis­tic, o par­te din­tre cre­din­cioși au mers la bise­ri­ci­le de care apar­țin, în timp ce alți cre­din­cioși au ple­cat să ducă lumi­na rude­lor sau apro­pi­a­ți­lor, nu îna­in­te de a lua pas­că împăr­ți­tă în cutii spe­ci­a­le de către Pro­to­ie­ria “Cal­la­tis”.

La Man­ga­lia, este pen­tru al trei­spre­ze­ce­lea an con­se­cu­tiv, când cel mai mare praz­nic al creș­ti­nă­tă­ții se ofi­ci­a­ză la malul mării.

Gale­rie FOTO:

Luni, 21 apri­lie 2014, Biro­ul de pre­să al Pri­ma­ri­ei Mangalia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply