Marele premiu al Salonului de Invenții de la Geneva, obținut de o tehnologie creată de români

0
168

O nouă per­for­man­ță românească!

Mare­le pre­miu al Salo­nu­lui Inter­națio­nal al Inven­ți­i­lor, Teh­ni­ci­lor și Pro­du­se­lor Noi de la Gene­va a fost obți­nut de o com­pa­nie elve­ți­a­nă pen­tru o teh­no­lo­gie cre­a­tă de o echi­pă de cer­ce­tă­tori români.

Con­form unui comu­ni­cat trans­mis de Minis­te­rul Edu­ca­ți­ei, teh­no­lo­gia OnAir­Ca­me­ra a fost rea­li­za­tă în cadrul Cen­tru­lui Est-Euro­pean pen­tru Cer­ce­ta­re Apli­ca­ti­vă Inter­dis­ci­pli­na­ră con­dus de Mir­cea Tudor, lau­re­at cu Mare­le pre­miu la Gene­va în 2009 și 2013.

Achi­zi­țio­na­tă de com­pa­nia elve­ți­a­nă inclu­siv cu paten­tul afe­rent, teh­no­lo­gia se adre­sea­ză deți­nă­to­ri­lor de tele­foa­ne de tip smart și con­stă într-un sis­tem de came­re video capa­bi­le să urmă­reas­că miș­că­ri­le uti­li­za­to­ru­lui în diver­se con­tex­te, să le recu­noas­că și să le monte­ze rapid sub for­ma unui film per­so­na­li­zat, trans­mis instan­ta­neu abonatului.

Citi­ti mai mult in cotidianul.ro, 5 apri­lie 2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply