Mangalia: REALIZĂRI, PRIORITĂTI, PROIECTE ale administratiei publice locale — partea a II‑a

1
381

MANGALIA: REALIZĂRI, PRIORITĂȚI, PROIECTE ale admi­nis­tra­ți­ei publi­ce loca­le: iulie 2012 — apri­lie 2014  Par­tea a II‑a

Pes­te două luni, în iulie, se vor împlini doi ani de când pri­ma­rul Cris­ti­an Radu și echi­pa sa admi­nis­trea­ză muni­ci­pi­ul Man­ga­lia în cali­ta­te de auto­ri­ta­te exe­cu­ti­vă, ală­tu­ri de cei 19 con­si­li­eri muni­ci­pali, care repre­zin­tă auto­ri­ta­tea deli­be­ra­ti­vă loca­lă. Împre­u­nă, cele două auto­ri­tăți rezol­vă tre­bu­ri­le publi­ce ale comu­ni­tă­ții, în con­di­ți­i­le legii.

Acum, în apro­pi­e­rea bilan­țu­lui bia­nu­al, vă pre­zen­tăm în seri­al un mate­ri­al des­pre prin­ci­pa­le­le rea­li­zări din aceas­tă peri­oa­dă, des­pre pri­o­ri­tă­ți­le ora­șu­lui și pro­iec­te­le afla­te în deru­la­re sau în diver­se sta­dii pre­gă­ti­toa­re. Mate­ri­a­lul ne‑a fost pus la dis­po­zi­ție de biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia. Par­tea întâi o puteți citi AICI.

Dome­ni­ul eco­no­mic şi juridic

1. Con­du­ce­rea Pri­mă­ri­ei a depus efor­turi uri­a­şe în acest an pen­tru ca insti­tu­ţia să nu intre în fali­ment, din cau­za dato­ri­i­lor colo­sa­le acu­mu­la­te de fos­te­le admi­nis­tra­ţii, până în 2012. La momen­tul pre­luă­rii man­da­tu­lui de către actu­a­lul pri­mar, muni­ci­pa­li­ta­tea Man­ga­li­ei avea dato­rii de aproa­pe 12 mili­oa­ne de euro. Pen­tru a redu­ce nive­lul dato­ri­i­lor, admi­nis­tra­ţia publi­că loca­lă a făcut un împru­mut de la Trez­o­re­rie, cu dobân­dă redu­să, de apro­xi­ma­tiv 22 mili­oa­ne de lei, pen­tru pla­ta unei părţi din arierate.

2. Pe par­tea juri­di­că, s‑au veri­fi­cat toa­te dosa­re­le de instanţă în care este impli­ca­tă Pri­mă­ria. Până în vara anu­lui tre­cut, inte­re­se­le aces­tei insti­tu­ţii nu au fost repre­zen­ta­te cum se cuvi­ne, toa­te con­trac­te­le fiind în defa­voa­rea Pri­mă­ri­ei. Un număr de 107 dosa­re se refe­ră la cau­ze din man­da­te­le ante­ri­oa­re (îna­in­te de iulie 2012) fina­li­za­te ire­vo­ca­bil sau în curs de fina­li­za­re în defa­voa­rea Pri­mă­ri­ei, ca urma­re a nere­pre­zen­tă­rii corec­te a inte­re­su­lui insti­tu­ţi­ei. În pre­zent, avo­ca­ţii Pri­mă­ri­ei încear­că să găseas­că solu­ţii favo­ra­bi­le auto­ri­tă­ţii loca­le, prin­tre aces­tea exis­tând dosa­re cu impli­ca­ţii finan­ci­a­re pen­tru buge­tul local. De la pre­lu­a­rea man­da­tu­lui, con­du­ce­rea auto­ri­tă­ţii loca­le are înre­gis­tra­te pe rolul instanţe­lor jude­că­to­reşti un număr de 34 de dosa­re, majo­ri­ta­tea în curs de solu­ţio­na­re. Jumă­ta­te din­tre aces­tea vizea­ză con­sta­ta­rea drep­tu­lui de pro­pri­e­ta­te prin înde­pli­ni­rea con­di­ţi­i­lor uzucapiunii.

Pro­iec­te­le europene

Atra­ge­rea fon­du­ri­lor euro­pe­ne este fun­damen­ta­lă în dezvol­ta­rea şi moder­ni­za­rea ori­că­rei loca­li­tă­ţi din aceas­tă ţară. Acest prin­ci­piu a fost apli­cat cu suc­ces şi la Man­ga­lia, după schim­ba­rea con­du­ce­rii Pri­mă­ri­ei, în vara anu­lui 2012. Ast­fel, în ulti­mul an, ora­şul nos­tru a reu­şit să atra­gă fon­duri euro­pe­ne în valoa­re de apro­xi­ma­tiv 13 mili­oa­ne de euro pen­tru pro­iec­te de inte­res local şi naţional.

1. Este vor­ba în pri­mul rând de Clu­bul Nau­tic Cal­la­tis, pro­iect în valoa­re tota­lă de apro­xi­ma­tiv 1.4 mili­oa­ne de euro. Obiec­ti­vul gene­ral al aces­tui pro­iect este dezvol­ta­rea afa­ce­ri­lor pe seg­men­tul de turism nau­tic. Aces­ta a fost imple­men­tat prin Pro­gra­mul de Coo­pe­ra­re Trans­fron­ta­li­eră Româ­nia Bul­ga­ria 2007–2013. În cadrul pro­iec­tu­lui, s‑a urmă­rit valo­ri­fi­ca­rea potenţi­a­lu­lui turis­tic şi uman exis­tent în zona trans­fron­ta­li­eră Man­ga­lia – Bal­chik. Clă­di­rea în care fun­cţio­nea­ză Clu­bul Nau­tic a fost fina­li­za­tă la sfârşi­tul lunii iulie 2013 şi inau­gu­ra­tă la jumă­ta­tea lunii august. Clu­bul este un cen­tru logis­tic de afa­ceri în dome­ni­ul nau­tic, urmând să găz­du­ias­că ope­ra­tori în turis­mul nau­tic şi deţi­ne spa­ţii adec­va­te pen­tru orga­ni­za­rea de eve­ni­men­te specifice.

2. Cel de-al doi­lea pro­iect imple­men­tat în ace­la­şi an, este “Cal­la­tis – Isto­rie la malul Mării Negre – Măsuri de con­ser­va­re, res­ta­u­ra­re şi pune­re în valoa­re a patri­mo­ni­u­lui isto­ric şi cul­tu­ral al muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia”. Ast­fel, Pri­mă­ria Man­ga­lia a dema­rat lucră­ri­le pen­tru cer­ce­ta­re arhe­o­lo­gi­că a celor trei situri din cadrul pro­iec­tu­lui con­trac­tat prin fon­duri euro­pe­ne şi deru­lat prin POR 2007–2013, Axa pri­o­ri­ta­ră 5. Valoa­rea tota­lă a pro­iec­tu­lui este de pes­te 3 mili­oa­ne de euro, obiec­ti­vul gene­ral fiind cre­ş­te­rea gra­du­lui de atrac­ti­vi­ta­te a sudu­lui lito­ra­lu­lui şi muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, prin valo­ri­fi­ca­rea potenţi­a­lu­lui cul­tu­ral al zonei.

3. În toam­na anu­lui 2013, s‑a obţi­nut finanţa­re pen­tru rea­bi­li­ta­rea fale­ze­lor Man­ga­lia-Saturn şi Jupi­ter-Nept­un. Valoa­rea tota­lă a celor două pro­iec­te este de pes­te 8 mili­oa­ne de euro, lucră­ri­le urmând să încea­pă în pri­mă­va­ra anu­lui 2014.

În cazul fale­zei de la Nept­un, pro­iec­tul inclu­de rea­bi­li­ta­rea fale­zei până la Jupi­ter, ame­na­ja­rea zonei “La Stea­guri” şi rea­me­na­ja­rea zonei cuprin­se între limi­ta pla­jei şi lacu­ri­le din Nept­un şi Jupi­ter. În ace­ea­şi notă va fi moder­ni­za­tă şi fale­za Man­ga­lia-Saturn unde se vor imple­men­ta pro­iec­te urba­nis­ti­ce şi pei­sa­gis­ti­ce de cali­ta­te pen­tru cre­ş­te­rea gra­du­lui de atrac­ti­vi­ta­te turis­ti­că a zonei.

4. Stra­te­gi­i­le de dezvol­ta­re turis­ti­că în sudul lito­ra­lu­lui pre­văd şi ame­na­ja­rea unor Cen­tre de infor­ma­re, cu bani euro­peni, aces­tea urmând să fie ampla­sa­te în Man­ga­lia, Saturn şi Jupi­ter. Valoa­rea inves­ti­ţi­ei este de pes­te 200 de mii de euro, res­pec­ti­ve­le cen­tre fiind spa­ţii adec­va­te în vede­rea faci­li­tă­rii schim­bu­lui de infor­ma­ţii în sec­to­rul turis­tic între insti­tu­ţii şi cen­tre­le de infor­ma­re din zone­le turistice.

5. ÎN PREZENT, Pri­mă­ria Man­ga­lia are în eva­lu­a­re la Minis­te­rul Dezvol­tă­rii Regio­na­le trei pro­iec­te cu finanţa­re euro­pea­nă, care s‑ar putea deru­la prin Pro­gra­mul Ope­ra­ţio­nal Sec­to­ri­al Dezvol­ta­rea Resur­se­lor Uma­ne 2007–2013. Unul din­tre aces­tea se refe­ră la recon­ver­sia pro­fe­sio­na­lă, alt pro­iect vizea­ză pro­mo­va­rea feme­i­lor pe pia­ţa mun­cii, iar cel de-al tre­i­lea are în vede­re “Drep­tul la mun­că şi edu­ca­ţie a gru­pu­ri­lor vul­ne­ra­bi­le din soci­e­ta­tea românească”.

6. Con­si­li­e­rii locali au votat, recent, în cadrul unei şedinţe a CL, buge­tul şi sur­se­le de finanţa­re pen­tru pro­iec­tul inti­tu­lat „Saga vikin­gi­lor la Marea Nea­gră”. Aces­ta face par­te din pro­gra­mul “Pro­mo­va­rea diver­si­tă­ţii în cul­tu­ră şi artă în cadrul patri­mo­ni­u­lui cul­tu­ral euro­pean”, fiind par­te inte­gran­tă a Meca­nis­mu­lui Finan­ci­ar al Spa­ţi­u­lui Eco­no­mic Euro­pean (SEE) 2009–2014. Valoa­rea pro­iec­tu­lui este de aprox. 900 de mii de lei, iar  peri­oa­da de con­trac­ta­re a ser­vi­ci­i­lor va fi de 5 luni.

Fes­ti­va­lul “Saga vikin­gi­lor la Marea Nea­gră” pro­pu­ne o expe­rienţă spi­ri­tu­a­lă ine­di­tă turi­ş­ti­lor şi tutu­ror celor care îndră­gesc muzi­ca rock, de la malul mării, care vor ajun­ge în Man­ga­lia pe peri­oa­da desfă­şu­ră­rii fes­ti­va­lu­lui. Eve­ni­men­tul inter­vi­ne în con­tex­tul influ­enţat de cul­tu­ra urba­nă care a eclip­sat în ulti­mii 22 de ani tra­di­ţi­i­le şi cutu­me­le popu­la­re prin mij­loa­ce­le de comu­ni­ca­re con­tem­po­ra­ne, reţe­le soci­a­le, cul­tu­ra pop, televiziune.

Fes­ti­va­lul va satis­fa­ce nevo­ia con­su­ma­to­ru­lui urban de cul­tu­ră de a expe­ri­men­ta aces­te valori comu­ni­ca­te prin inter­venţii artis­ti­ce în aer liber. Pre­gă­ti­rea orga­ni­ză­rii acti­vi­tă­ţi­lor spe­ci­fi­ce va înce­pe cel târ­ziu cu 5 zile de la data de deru­la­re a fes­ti­va­lu­lui. Fur­ni­zo­rul va asi­gu­ra ast­fel buna deru­la­re şi suc­ce­siu­ne a acti­vi­tă­ţi­lor de‑a lun­gul celor 3 zile de desfă­şu­ra­re a fes­ti­va­lu­lui. Se va asi­gu­ra pre­zenţa a mini­mum trei tru­pe de muzi­că rock din Româ­nia în a căror com­po­nenţă să exis­te etnici romi, maghiari, ruşi/lipoveni, alte etnii.

De ase­me­nea, se va asi­gu­ra pre­zenţa a mini­mum două tru­pe de muzi­că rock din Nor­ve­gia, se vor trans­mi­te invi­ta­ţii şi se va asi­gu­ra pre­zenţa de for­ma­ţii de muzi­că rock în a căror com­po­nenţă sunt inter­preţi cu etnii dife­ri­te şi care pro­mo­vea­ză prin muzi­ca lor ele­men­te de cul­tu­ră tra­di­ţio­na­lă sau prin­ci­pii ce susţin diver­si­ta­tea cul­tu­ra­lă şi inter­cul­tu­ra­lis­mul, asi­gu­rân­du-se ast­fel cel puţin zece tru­pe rock/interpreţi pen­tru fie­ca­re zi de festival.

Dome­ni­ul administrativ

Prin­tre pro­iec­te­le rea­li­za­te în plan admi­nis­tra­tiv, se numă­ră redes­chi­de­rea Pieţei Saturn, în decem­brie 2012 şi a Halei de peş­te, în pri­mă­va­ra anu­lui 2013. Pia­ţa Saturn fuse­se lăsa­tă în para­gi­nă de mai mulţi ani, însă acum este com­plet reno­va­tă şi găz­du­ieş­te dife­ri­te spa­ţii comer­ci­a­le. Hala de peş­te a fost, de ase­me­nea,  redes­chi­să după o peri­oa­dă de şap­te ani, fiind dota­tă cu uti­la­je spe­ci­fi­ce, după un con­cept modern, cu spa­ţii adec­va­te comer­ci­a­li­ză­rii peş­te­lui, în cele mai bune condiţii.

1. În car­ti­e­re­le Dobro­gea I şi II, pre­cum şi în alte zone defi­ci­ta­re din oraş, a înce­put, în anul 2013, un amplu pro­gram de pie­tru­i­re a stră­zi­lor. Ulte­ri­or, s‑au rea­bi­li­tat tro­tu­a­re­le de la intra­rea în oraş, din­spre Con­stanţa, pre­cum şi zona ce cuprin­de sens gira­to­riu şi cen­trul ora­şu­lui. În sta­ţiuni, s‑au efec­tu­at lucrări de recon­di­ţio­na­re a mobi­li­e­ru­lui stra­dal, prin monta­rea de băn­cu­ţe şi coşuri de gunoi.

2. A înce­put şi con­ti­nuă extin­de­rea reţe­lei de ali­men­ta­re cu ener­gie elec­tri­că în car­ti­e­rul Dobro­gea I şi alte zone defi­ci­ta­re la acest capi­tol. De ase­me­nea, se lucrea­ză la moder­ni­za­rea car­ti­e­re­lor Negru Vodă şi Alba­tros, ime­di­at ce vor fi iden­ti­fi­ca­te sur­se­le de finanţare.

3. Pri­mă­ria a înche­iat, spre sfârşi­tul anu­lui 2013, un acord de par­te­ne­ri­at cu insti­tu­ţii spe­cia­li­za­te în design urban şi pei­sa­gis­tic, în vede­rea desfă­şu­ră­rii unui pro­iect prin care insti­tu­ţi­i­le par­te­ne­re îşi pro­pun în anul 2014 schim­ba­rea în plan arhi­tec­tu­ral a înfă­ţi­şă­rii Man­ga­li­ei şi sta­ţiu­ni­lor aferente.

Pro­iec­te pen­tru anul 2014

1. În acest an va con­ti­nua moder­ni­za­rea şi extin­de­rea sis­te­mu­lui de ilu­mi­nat public, prin rea­li­za­rea de reţe­le noi şi lămpi cu led-uri. De ase­me­nea, vor con­ti­nua inves­ti­ţi­i­le în elec­tri­fi­ca­rea zone­lor defi­ci­ta­re la acest capi­tol,  pre­cum şi ali­men­ta­rea cu apă şi cana­li­za­re în Dobro­gea I şi diver­se străzi: Por­tu­lui, Pan­duri, Geor­ge Ene­scu, etc. Vor con­ti­nua lucră­ri­le de ame­na­ja­re a dru­mu­ri­lor şi se va rea­li­za un stu­diu de tra­fic cu sco­pul flui­di­ză­rii cir­cu­la­ţi­ei, prin recon­fi­gu­ra­rea unor tra­see şi înfi­inţa­rea de noi sen­suri giratorii.

2. Alte pro­gra­me de dezvol­ta­re urba­nă au în vede­re înfi­inţa­rea locu­ri­lor de joa­că, ame­na­ja­rea şi întreţi­ne­rea spa­ţi­i­lor verzi şi rea­li­za­rea unui Eco-Parc în Pădu­rea Comorova.

3. De ase­me­nea, în 2014, ar putea dema­ra un pro­gram de moder­ni­za­re a mobi­li­e­ru­lui stra­dal, prin ampla­sa­rea de noi coşuri de gunoi, bănci, jar­di­ni­e­re şi pano­uri de afi­şaj, cu sco­pul îmbu­nă­tă­ţi­rii medi­ul ambien­tal. Repre­zen­tanţii admi­nis­tra­ţi­ei publi­ce loca­le şi-au mai pro­pus con­stru­i­rea de toa­le­te publi­ce, rea­bi­li­ta­rea cimi­ti­re­lor, prin refa­ce­rea ale­i­lor, ilu­mi­na­tu­lui, asi­gu­ra­rea peri­me­tru­lui şi alte lucrări nece­sa­re, pre­cum şi înfi­inţa­rea unui nou Obor.

4. În baza unui pro­iect apro­bat de CL, în 2014 se va imple­men­ta pro­gra­mul de îngro­pa­re a tutu­ror ghe­ne­lor de gunoi din oraş. Con­cret, se vor ame­na­ja 40 de plat­for­me sub­te­ra­ne, fie­ca­re având spa­ţiu pen­tru 4 con­tai­ne­re de 1.100 litri, care să fie ampla­sa­te atât în Man­ga­lia, cât şi în sta­ţiuni. Pe lân­gă capa­ci­ta­tea ridi­ca­tă a aces­tor plat­for­me, se asi­gu­ră pro­te­cţia mediu­lui prin împie­di­ca­rea răs­pân­di­rii gunoa­ie­lor şi a miro­su­lui ema­nat de aces­tea, obţinân­du-se şi un aspect plă­cut al aces­tor zone.

5. În pre­zent, spe­cia­li­ş­tii Pri­mă­ri­ei lucrea­ză la un pro­iect de acce­sa­re a unor foduri euro­pe­ne spe­cial pen­tru ame­na­ja­rea par­cu­lui din zona COMCM, unde s‑a aflat mai mulţi ani o sta­ţie de betoane. 

6. În 2013, au fost repar­ti­za­te un număr de 72 locu­inţe soci­a­le, ANL şi de închi­ri­e­re, în con­di­ţi­i­le în care la Pri­mă­rie sunt înre­gis­tra­te apro­xi­ma­tiv 900 de cereri de locu­inţă. Prin­tre solu­ţi­i­le iden­ti­fi­ca­te de auto­ri­tă­ţi se numă­ră con­stru­cţia de blo­curi ANL, pre­cum şi repar­ti­za­rea de loturi de case pen­tru tineri.

În momen­tul de faţă, la insti­tu­ţi­i­le abi­li­ta­te de la nivel guver­na­men­tal exis­tă un dosar pen­tru con­stru­cţia, în Man­ga­lia, a 84 de locu­inţe tip ANL, în blo­curi cu demi­sol, par­ter şi 6 eta­je. În ace­la­şi sens, muni­ci­pa­li­ta­tea intenţio­nea­ză să ofe­re tine­ri­lor cu vâr­ste de până la 35 de ani loturi de case, cu uti­li­tă­ţi tra­se în zone­le res­pec­ti­ve. În pri­vinţa locu­inţe­lor soci­a­le, muni­ci­pa­li­ta­tea doreş­te ca în zona M.I. Dobro­gea­nu să se rea­li­ze­ze un car­ti­er modern.

7. Pen­tru cre­ş­te­rea gra­du­lui de sigu­ranţă şi ordi­ne publi­că, se lucrea­ză la un plan de pre­ve­ni­re şi com­ba­te­re a infra­cţiu­ni­lor, care inclu­de insta­la­rea unor came­re video de supra­ve­ghe­re, în cele mai impor­tan­te zone din oraş.

Până acum, au fost monta­te şase came­re, care aju­tă poli­ţi­ş­tii să depis­te­ze even­tu­a­le­le infra­cţiuni comi­se pe raza muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia. În peri­oa­da urmă­toa­re, se vor monta sis­te­me de supra­ve­ghe­re video în alte punc­te impor­tan­te din oraş şi sta­ţiuni. 

8. Una din­tre pri­o­ri­tă­ţi­le muni­ci­pa­li­tă­ţii în anul 2014 are în vede­re solu­ţio­na­rea pro­ble­mei câi­ni­lor fără stă­pân, cu res­pec­ta­rea pre­ve­de­ri­lor lega­le. În acest sens, s‑a luat măsu­ra con­ce­sio­nă­rii Ser­vi­ci­u­lui de Eca­ri­saj din Man­ga­lia, lici­ta­ţie care va avea loc, la sfârşi­tul lunii apri­lie a.c.

Dome­ni­ul turistic

Încă din toam­na anu­lui 2012, la nive­lul Pri­mă­ri­ei s‑a for­mat câte o comi­sie de spe­cia­li­ta­te pen­tru fie­ca­re sta­ţiu­ne, alcă­tu­i­tă din con­si­li­eri locali, repre­zen­tanţi ai Pri­mă­ri­ei şi agenţi eco­no­mici, în vede­rea pre­gă­ti­rii sezo­nu­lui esti­val. Au urmat o serie de inspe­cţii în toa­te sta­ţiu­ni­le pen­tru a iden­ti­fi­ca şi rezol­va pro­ble­me­le exis­ten­te. Muni­ci­pa­li­ta­tea a rea­li­zat un par­te­ne­ri­at echi­ta­bil cu hote­li­e­rii şi agenţii eco­no­mici impli­ca­ţi în turism, ast­fel că, în vara anu­lui 2013 au fost orga­ni­za­te o serie de eve­ni­men­te meni­te să atra­gă turi­şti încă din peri­oa­da săr­bă­to­ri­lor de Paş­te şi 1 Mai, până la înce­pu­tul anu­lui şcolar.

1. “Lumi­na de la malul mării” a fost mani­fes­ta­rea cre­ş­ti­nă, orga­ni­za­tă cu oca­zia Săr­bă­to­ri­lor Pas­ca­le, care a reu­nit în Por­tul Turis­tic Man­ga­lia, aproa­pe 8000 de per­soa­ne, atât turi­şti veni­ţi pe lito­ral în mini­va­canţa de Paş­te, cât şi nume­roşi localnici.

2. Pe cor­do­nul Saturn-Venus, a fost ame­na­ja­tă o zonă spe­cia­lă pen­tru orga­ni­za­rea de spec­ta­co­le şi con­cer­te în aer liber. Loca­ţia denu­mi­tă Bla­ck Sea Are­na a găz­du­it până la 100.000 de oameni, în tim­pul mega-petre­ce­ri­lor Liber­ty Para­de şi Euro­pa FM, având una din­tre cele mai mari sce­ne din sud-estul Europei.

3. Alte eve­ni­men­te orga­ni­za­te spe­cial pen­tru cei care au pre­fe­rat des­ti­na­ţi­i­le turis­ti­ce din zona de sud a lito­ra­lu­lui au fost: “Man­ga­lia Air Show” — un spec­ta­col avi­a­tic cu par­ti­ci­pa­rea unor piloţi acro­ba­ţi de pres­ti­giu, eve­ni­ment ce s‑a deru­lat în peri­oa­da 13–14 iulie 2013. “Man­ga­lia Drift Grand Prix” — o com­bi­na­ţie între spor­tul cu motor şi entertainment.

4. Pe 15 august, de Sfân­ta Maria, a fost orga­ni­zat împre­u­nă cu repre­zen­tanţii  Arma­tei, în Por­tul Turis­tic, un spec­ta­co­lul dedi­cat Zilei Mari­nei;

5. Cu o tra­di­ţie de pes­te 15 ani, Fes­ti­va­lul “Cal­la­tis” s‑a desfă­şu­rat în peri­oa­da 22–25 august în Por­tul Turis­tic Man­ga­lia, cu o audienţă de câte­va mii de spec­ta­tori atât turi­şti, cât şi local­nici, care s‑au bucu­rat de momen­te­le artis­ti­ce ofe­ri­te în cadrul  eve­ni­men­tu­lui. Un alt eve­ni­ment orga­ni­zat în pre­mie­ră a fost cel repre­zen­tat de săr­bă­to­ri­rea Zilei muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, mani­fes­ta­re orga­ni­za­tă de Sfân­ta Maria Mică, pe data de 8 septembrie.

6. Redes­chi­de­rea Her­ghe­li­ei, după aproa­pe zece ani de inac­ti­vi­ta­te, a repre­zen­tat un real câş­tig pen­tru toţi fac­to­rii impli­ca­ţi, dar mai ales pen­tru iubi­to­rii spor­tu­ri­lor ecves­tre şi de echi­ta­ţie. Oda­tă cu reda­rea Her­ghe­li­ei Man­ga­lia cir­cu­i­tu­lui turis­tic, au fost relu­a­te com­pe­ti­ţi­i­le de pro­fil, în sco­pul pro­mo­vă­rii spor­tu­ri­lor hipi­ce şi ecves­tre deru­la­te la herghelie.

Pre­gă­tiri pen­tru sezo­nul esti­val 2014

Spe­cia­li­ş­tii muni­ci­pa­li­tă­ţii lucrea­ză la Calen­da­rul eve­ni­men­te­lor pen­tru sezo­nul esti­val 2014.

În cola­bo­ra­re cu Are­na Events, pe Cor­do­nul Saturn – Venus se vor orga­ni­za, într-un nou for­mat, în pre­mie­ră, atât Liber­ty Para­de, cât şi Con­cer­tul Euro­pa FM. De ase­me­nea, local­ni­cii şi turi­ş­tii vor avea mul­te alte sur­pri­ze în pri­vinţa con­cer­te­lor şi spec­ta­co­le­lor de amploa­re, de la Bla­ck Sea Arena.

Tot pen­tru acest an, se doreş­te orga­ni­za­rea Fes­ti­va­lul Antic Cal­la­tis, iar în cola­bo­ra­re cu Fano­ma­nia, în Por­tul Turis­tic se vor orga­ni­za mul­te con­cer­te şi spec­ta­co­le, în pri­mul rând fiind vor­ba des­pre Fes­ti­va­lul Cal­la­tis. În 2014, va avea loc cea de‑a doua edi­ţie a Car­na­va­lu­lui vacanţei, iar de Sfân­tă Maria Mică, se vor orga­ni­za eve­ni­men­te spe­ci­fi­ce, dedi­ca­te Zilei muni­ci­pi­u­lui Mangalia.

Her­ghe­lia Man­ga­lia va atra­ge şi în sezo­nul esti­val 2014 turi­ş­tii şi pasio­na­ţii de spor­tu­ri­le ecves­tre şi de echi­ta­ţie, atât din ţară cât şi din străinătate.

Rela­ţi­i­le internaţionale

În 2013 au fost sta­bi­li­te cores­pon­denţe spe­ci­a­le cu repre­zen­tanţii celor mai mul­te amba­sa­de stră­i­ne din ţara noas­tră. Tot­o­da­tă, s‑au relu­at con­tac­te­le cu ora­şe­le înfră­ţi­te sau cu care avem rela­ţii de cola­bo­ra­re şi aso­ci­e­re. În pre­zent, exis­tă rela­ţii per­ma­nen­te, aso­ci­eri şi par­te­ne­ri­a­te acti­ve în pro­iec­te comu­ne cu loca­li­tă­ţi din Bul­ga­ria, Franţa şi Bel­gia, În peri­oa­da urmă­toa­re, vor fi sta­bi­li­te pro­iec­te de cola­bo­ra­re cu auto­ri­tă­ţi din SUA, Ita­lia, Slo­va­cia şi Liban.

1. La sfârşi­tul lunii noiem­brie 2013, mai mulţi oameni de afa­ceri din Isra­el s‑au aflat la Man­ga­lia, în vede­rea iden­ti­fi­că­rii oport­u­ni­tă­ţi­lor de inves­ti­ţii în zonă. Aceş­tia au vizi­tat Par­cul Indus­tri­al, Por­tul Turis­tic, Sana­to­ri­ul Bal­near şi Muze­ul “Cal­la­tis”, sta­ţiu­ni­le, Her­ghe­lia şi Spi­ta­lul Municipal.

2. Tot în anul 2013 a vizi­tat muni­ci­pi­ul Man­ga­lia și con­su­lul gene­ral al Repu­bli­cii Tur­cia la Con­stanţa, Ali Bozça­li­ş­kan, însoţit de o dele­ga­ţie ofi­ci­a­lă. Au avut loc dis­cu­ţii cu edi­lul ora­şu­lui, pe mar­gi­nea oport­u­ni­tă­ţi­lor de inves­ti­ţii în zonă. În ace­ea­şi peri­oa­dă, Man­ga­lia a fost vizi­ta­tă de mai mulţi inves­ti­tori pri­va­ţi din Ita­lia, inte­re­sa­ţi să dezvol­te o afa­ce­re la Şan­ti­e­rul Naval „2 Mai”.


Par­tea a tre­ia, mâi­ne, într-un nou articol.

MangaliaNews.ro, Joi, 24 apri­lie 2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply