Mangalia: REALIZĂRI, PRIORITĂTI, PROIECTE ale administratiei publice locale — partea I

2
460

MANGALIA: REALIZĂRI, PRIORITĂȚI, PROIECTE ale admi­nis­tra­ți­ei publi­ce loca­le: iulie 2012 — apri­lie 2014  - Par­tea I 

Pes­te două luni, în iulie, se vor împlini doi ani de când pri­ma­rul Cris­ti­an Radu și echi­pa sa admi­nis­trea­ză muni­ci­pi­ul Man­ga­lia în cali­ta­te de auto­ri­ta­te exe­cu­ti­vă, ală­tu­ri de cei 19 con­si­li­eri muni­ci­pali, care repre­zin­tă auto­ri­ta­tea deli­be­ra­ti­vă loca­lă. Împre­u­nă, cele două auto­ri­tăți rezol­vă tre­bu­ri­le publi­ce ale comu­ni­tă­ții, în con­di­ți­i­le legii.

Acum, în apro­pi­e­rea bilan­țu­lui bia­nu­al, vă pre­zen­tăm în seri­al un mate­ri­al des­pre prin­ci­pa­le­le rea­li­zări din aceas­tă peri­oa­dă, des­pre pri­o­ri­tă­ți­le ora­șu­lui și pro­iec­te­le afla­te în deru­la­re sau în diver­se sta­dii pre­gă­ti­toa­re. Mate­ri­a­lul ne‑a fost pus la dis­po­zi­ție de biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Mangalia.

Dome­ni­ul Sănătăţii

Pe par­cur­sul anu­lui 2013, la Spi­ta­lul Muni­ci­pal Man­ga­lia au venit medici noi, spe­cia­li­şti în anu­mi­te dome­nii, a fost adu­să apa­ra­tu­ră moder­nă şi, nu în ulti­mul rând, ora­şul nos­tru dis­pu­ne de o ambu­lanţă ultraperformantă.

1. Din vara anu­lui 2013, la Spi­ta­lul Muni­ci­pal Man­ga­lia acor­dă con­sul­ta­ţii renu­mi­tul chi­rurg prof. dr. Vasi­le Sâr­bu. El rea­li­zea­ză şi ope­ra­ţii lapa­ro­sco­pi­ce, cu aju­to­rul apa­ra­tu­rii exis­ten­te în spi­tal. Medi­cul doreş­te să revi­go­re­ze sis­te­mul sani­tar din loca­li­ta­te şi să acor­de îngri­jiri medi­ca­le tutu­ror pacienţi­lor, în mod egal.

2. Tot de atunci, la secţia de orto­pe­die, îşi desfă­şoa­ră acti­vi­ta­tea alţi doi medici cu rezul­ta­te nota­bi­le în artro­sco­pie. Este vor­ba de dr. Toma Cucu şi dr. Eugen Rubeli care, după închi­de­rea Spi­ta­lu­lui de Orto­pe­die, Trau­ma­to­lo­gie şi Recu­pe­ra­re Medi­ca­lă Efo­rie Sud, au deve­nit cola­bo­ra­to­rii Spi­ta­lu­lui Man­ga­lia. O altă ves­te îmbu­cu­ră­toa­re este că prin adu­ce­rea renu­mi­ţi­lor orto­pezi în spi­tal este asi­gu­ra­tă linia de gar­dă pe orto­pe­die. În plus, secţia de orto­pe­die dis­pu­ne de un artro­scop şi un apa­rat Ron­tgen mobil, echi­pa­men­te ce sunt folo­si­te de medici pro­fe­si­o­ni­şti, cu o vas­tă expe­rienţă în dia­gnos­ti­ca­rea leziu­ni­lor oste­o­ar­ti­cu­la­re. Din luna ianu­a­rie 2014, în Spi­ta­lul Man­ga­lia îşi desfă­şoa­ră acti­vi­ta­tea alţi doi medici impor­tanţi în ramuri medi­ca­le nece­sa­re popu­la­ţi­ei, pre­cum Oftal­mo­lo­gie şi ORL, iar după 1 Mai vor acti­va în cadrul spi­ta­lu­lui şi doi medici ginecologi.

3. Anul 2013 a fost de bun augur pen­tru sec­to­rul medi­cal din Man­ga­lia. Ca urma­re a demer­su­ri­lor între­prin­se de muni­ci­pa­li­a­te la Con­si­li­ul Judeţean, ora­şul bene­fi­ci­a­ză de o ambu­lanţă ultra­do­ta­tă. Uni­ta­tea mobi­lă pres­pi­ta­li­ceas­că deser­veţ­te locu­i­to­rii ora­şu­lui şi pe cei din loca­li­tă­ţi­le limi­tro­fe. Auto­sa­ni­ta­ra asi­gu­ră, per­ma­nent, asis­tenţă medi­ca­lă de urgenţă şi deţi­ne echi­pa­men­te medi­ca­le per­for­man­te, res­pec­tiv: defi­bri­la­tor-moni­tor, apa­rat de ven­ti­la­ţie meca­ni­că, aspi­ra­tor de secreţii, dis­po­zi­tiv injec­to­mat, came­ră de izo­la­re pen­tru cei con­ta­mi­na­ţi, dis­po­zi­tiv de extra­cţie tip Ket, tar­gă vacu­um. Tot­o­da­tă, am făcut demer­suri pen­tru ca în Man­ga­lia să fie adu­să şi o autos­pe­cia­lă de stin­ge­re a incen­di­i­lor, echi­pa­tă modern, pen­tru a fi folo­si­tă în cazuri specifice.

4. În pre­zent, la spi­tal exis­tă un număr de 295 paturi, dis­pu­se în secţii din două pavi­li­oa­ne, iar în ulti­mii ani au fost anga­ja­ţi medici în spe­cia­li­tă­ţi diver­se. Anul tre­cut, în baza unui con­tract de lea­sing, în valoa­re de aproa­pe 5 mili­oa­ne de lei, spi­ta­lul a fost dotat cu apa­ra­tu­ră medi­ca­lă de ulti­mă gene­ra­ţie pen­tru secţi­i­le chi­rur­gi­ca­le, ATI şi urgenţă. De ase­me­nea, Secţia Obs­te­tri­că-Gine­co­lo­gie şi Com­par­ti­men­tul Neo­na­to­lo­gie au fost com­plet reno­va­te, după stan­dar­de euro­pe­ne şi dota­te cu echi­pa­men­te medi­ca­le şi mobi­li­er noi.

Ter­mo­fi­ca­rea

Încă de la înves­ti­rea în fun­cţia de pri­mar al muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, pri­o­ri­tar pen­tru admi­nis­tra­ţia publi­că loca­lă a fost rea­du­ce­rea ser­vi­ci­u­lui de ter­mo­fi­ca­re la Con­si­li­ul Local. Lucru­ri­le au mers în dire­cţia dori­tă şi s‑a reu­şit redu­ce­rea preţu­lui giga­ca­lo­ri­ei de la 350 lei la 295 de lei, iar popu­la­ţia să aibă con­for­tul ter­mic dorit.

Înce­pând cu 1 ianu­a­rie 2014, preţul giga­ca­lo­ri­ei a fost, din nou, redus la 240 de lei, iar din noiem­brie 2014, popu­la­ţia va plăti 200 de lei/gigacalorie.

1. În peri­oa­da 20 — 21 iunie 2013, a avut loc o întâl­ni­re la Sofia cu repre­zen­tanţii Bul­ga­ri­an Ener­gy Hol­ding, în vede­rea imple­men­tă­rii pro­gra­mu­lui de ali­men­ta­re cu gaze natu­ra­le în Mangalia.

Con­trac­tul cu par­tea bul­ga­ră a fost para­fat, iar din toam­na anu­lui 2013 cen­tra­le­le ter­mi­ce din Man­ga­lia au fost racor­da­te la reţea­ua de gaz. Tot­o­da­tă, în urma docu­men­ta­ţi­ei depu­se la Minis­te­rul Admi­nis­tra­ţi­ei am pri­mit o finanţa­re de 600 mii euro, bani cu care am achi­zi­ţio­nat şi montat arză­toa­re­le pe gaz, la cen­tra­le. Din aceas­tă sumă, Guver­nul a supor­tat 70%, iar auto­ri­ta­tea loca­lă res­tul de 30%.

Cău­tăm şi alte solu­ţii teh­ni­ce de spe­cia­li­ta­te (motoa­re ter­mi­ce) pen­tru redu­ce­rea cos­tu­ri­lor la încă­l­zi­re, obiec­ti­vul fiind ace­la de a avea un preţ al giga­ca­lo­ri­ei sub 200 de lei.

2. Pe par­cur­sul anu­lui 2013, muni­ci­pa­li­ta­tea a avut mai mul­te întâl­niri cu repre­zen­tanţii Aso­ci­a­ţi­i­lor de loca­tari. De mul­te ori, aceş­tia au recla­mat abu­zu­ri­le admi­nis­tra­to­ri­lor în ges­tio­na­rea fon­du­ri­lor colec­ta­te. Până acum, nu au exis­tat con­troa­le teme­i­ni­ce la Aso­ci­a­ţi­i­le de loca­tari ca să exis­te trans­pa­renţă în ges­tio­na­rea bani­lor cetă­ţe­ni­lor. De la sfârşi­tul anu­lui 2013, la nive­lul Pri­mă­ri­ei exis­tă o ast­fel de struc­tu­ră de con­trol, iar rezul­ta­te­le veri­fi­că­ri­lor sunt afi­şa­te la fie­ca­re sca­ră de bloc pen­tru evi­ta­rea disen­siu­ni­lor din­tre loca­tari şi preşe­dinţii Aso­ci­a­ţi­i­lor de Proprietari.

Sub­venţii şi măsuri sociale

Măsu­ri­le de pro­te­cţie soci­a­lă şi spri­ji­ni­rea celor nevo­ia­şi au con­sti­tu­it un obiec­tiv decla­rat al pri­ma­ru­lui Man­ga­li­ei, încă de la pre­lu­a­rea man­da­tu­lui. În acest sens, au fost ini­ţi­a­te o serie de Hotă­râri de Con­si­liu Local, prin care s‑a sti­mu­lat impli­ca­rea muni­ci­pa­li­tă­ţii în aju­to­ra­rea copi­i­lor şi bătrâ­ni­lor, a fami­li­i­lor nevo­ia­şe, pre­cum şi a tutu­ror celor­lal­te cate­go­rii soci­a­le defavorizate.

1. Pen­tru pri­ma dată, fami­li­i­le şi per­soa­ne­le sin­gu­re din Man­ga­lia, care folo­sesc pen­tru încă­l­zi­rea locu­inţei lem­ne de foc, au bene­fi­ci­at de aju­tor de încă­l­zi­re, în peri­oa­da sezo­nu­lui rece.

2. Potri­vit H.C.L. nr. 44/21.09.2012, cei care au un venit net lunar/familie de până la 750 de lei au pri­mit câte 2 tone de lem­ne de foc, cei care au veni­turi cuprin­se între 750 de lei şi 1000 de lei au pri­mit 1,5 tone, iar fami­li­i­le sau per­soa­ne­le sin­gu­re cu veni­turi cuprin­se între 1000 şi 1600 de lei, câte o tonă de lemne.

3. Muni­ci­pa­li­ta­tea a venit în spri­ji­nul pen­sio­na­ri­lor şi per­soa­ne­lor cu han­di­cap, prin ini­ţi­e­rea unor pro­iec­te bene­fi­ce pen­tru aces­te cate­go­rii soci­a­le. La sfârşi­tul lunii august 2012, con­form H.C.L. nr. 99/2012, s‑a majo­rat de la 700 la 800 de lei limi­ta cuan­tu­mu­lui pen­si­ei nece­sar acor­dă­rii pache­te­lor cu ali­men­te pen­tru pen­sio­na­rii Man­ga­li­ei, pen­tru per­soa­ne­le cu han­di­cap, pre­cum şi per­soa­ne­lor de pes­te 60 de ani, care nu rea­li­zea­ză venituri.

4. Con­form H.C.L. nr. 275/2007, modi­fi­ca­tă şi com­ple­ta­tă prin H.C.L. nr. 68/2012, muni­ci­pa­li­ta­tea a majo­rat, din luna ianu­a­rie, pla­fo­nul de acor­da­re a tiche­tu­lui soci­al de la 500 la 700 de lei/persoană, iar valoa­rea aces­tu­ia a cres­cut de la 50 de lei/tichet, acor­dat oda­tă la patru luni, la 70 de lei/tichet acor­dat oda­tă la două luni. Pe par­cur­sul anu­lui 2013, au fost înre­gis­tra­te la Pri­mă­rie aproa­pe 2100 de per­soa­ne care şi-au ridi­cat cel puţin o dată tiche­tul social.

5. Nu au fost uita­ţi nici vâr­st­ni­cii ora­şu­lui, care, lunar, pri­mesc din par­tea Pri­mă­ri­ei un aju­tor finan­ci­ar şi diplo­me de onoa­re. Este vor­ba de cei care împli­nesc 70 de ani, 80 de ani, 85 de ani, 90 de ani, dar şi 50 de ani de la căsătorie.

6. Sep­tu­a­ge­na­rii pri­mesc de la Pri­mă­rie 350 de lei, octo­ge­na­rii, cei care împli­nesc 85 de ani, pre­cum şi nona­ge­na­rii-câte 400 de lei. Fami­li­i­le care au împli­nit 50 de ani de la căsă­to­rie au pri­mit câte 200 de lei, până în luna ianu­a­rie, inclu­siv, iar înce­pând cu luna febru­a­rie, prin H.C.L. nr. 141/25.01.2013, recom­pen­sa finan­ci­a­ră s‑a majo­rat la 400 de lei. Un aju­tor finan­ci­ar în cuan­tum de 1000 de lei şi un buchet de flori au fost acor­da­te unei per­soa­ne din loca­li­ta­te, care a împli­nit ono­ra­bi­la vâr­stă de 100 de ani. În anul 2013 au fost pre­mi­a­ţi aproa­pe 400 de vârstnici.

7. În toam­na anu­lui 2013, s‑au acor­dat titlul de Cetă­ţean de onoa­re, meda­lii şi aju­toa­re finan­ci­a­re în cuan­tum de 500 de lei/persoană pen­tru vete­ra­nii de răz­boi din Man­ga­lia, în cadrul unei şedinţe solem­ne a Con­si­li­u­lui Local. De recu­noş­tinţa auto­ri­tă­ţi­lor loca­le s‑au bucu­rat şap­te vete­rani, care au par­ti­ci­pat activ la cel de-al II-lea Răz­boi Mondial.

8. Pen­tru bătrâ­nii şi per­soa­ne­le cu diza­bi­li­tă­ţi, care meri­tă nu doar spri­jin finan­ci­ar, ci şi res­pec­tul şi preţu­i­rea între­gii comu­ni­tă­ţi, Pri­mă­ria a dema­rat în luna sep­tem­brie a anu­lui 2013 o cam­pa­nie de pro­mo­va­re a valo­ri­lor ora­şu­lui, sub devi­za “Oame­nii cu care ne mân­drim!”. Pri­ma per­soa­nă pro­mo­va­tă pe pano­ul din cen­trul ora­şu­lui a fost Didi­na Dobin­ciuc, un model de das­căl, care a slu­jit în sis­te­mul de învă­ţământ de pes­te 30 de ani, fiind în sca­un cu rotile.

9. Fami­li­i­le nevo­ia­şe din Man­ga­lia repre­zin­tă o pri­o­ri­ta­te pen­tru admi­nis­tra­ţia publi­că loca­lă. În măsu­ra atri­bu­ţi­i­lor pe care le are, edi­lul acor­dă spri­jin copi­i­lor şi fami­li­i­lor cu mulţi copii, dar şi celor mono­pa­ren­ta­le. Un exem­plu în acest sens îl con­sti­tu­ie acor­da­rea de pro­du­se ali­men­ta­re în cuan­tum de 200 de lei/lună unei fami­lii mono­pa­ren­ta­le, con­sti­tu­i­tă din nouă persoane.


Par­tea a II‑a, mâi­ne, într-un nou articol.

MangaliaNews.ro, 23 apri­lie 2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

2 COMENTARII

  1. Pana acum numai acti­vi­tati gene­ra­toa­re de chel­tu­ieli. Noi vrem sa vedem ce s‑a facut pen­tru revi­go­ra­rea acti­vi­ta­ti­lor adu­ca­toa­re de veni­turi. Per­so­nal con­si­der ca mari­rea aju­toa­re­lor soci­a­le nu tre­bu­ie sa fie un ele­ment de man­drie pen­tru nici un oras. Lucru­ri­le cu care ar tre­bui sa se man­dreas­ca sunt inves­ti­ti­i­le care gene­rea­za veni­turi si pros­pe­ri­ta­te, locuri de mun­ca si asa mai depar­te. Turis­mul a fost uitat, sta­tiu­ni­le ara­ta ca dupa raz­boi, s‑au sapat san­turi pes­te tot si vor veni turis­tii sa isi rupa masi­ni­le si sa inspi­re praf. Pare­rea mea e ca ar tre­bui pri­o­ri­ti­za­te inves­ti­ti­i­le in rege­ne­ra­rea acti­vi­ta­ti­lor eco­no­mi­ce si mai putin masu­ri­le populis­te de aju­to­ra­re a celor nevo­ia­si etc.Pentru tineri ce s‑a facut? Sunt indem­nati sa ple­ce din oras si in felul asta veti ajun­ge sa aveti doar pen­sio­nari care cer aju­toa­re si mai putini cei care mun­cesc sa pla­teas­ca aces­te ajutoare.

Leave a Reply