Mangalia: Concursul “Eroul din familia mea”, la a II‑a ediţie — Regulament

0
302

Aso­ci­a­ţia Naţio­na­lă Cul­tul Ero­i­lor “Regi­na Maria”, sub­fi­li­a­la Man­ga­lia, orga­ni­zea­ză cea de a II‑a edi­ţie a con­cur­su­lui “Ero­ul din fami­lia mea”, oca­zio­nat de săr­bă­to­ri­rea “Zilei Înă­lţă­rii şi a Ero­i­lor”, joi, 29 mai.


ASOCIAŢIA NAŢIONALA CULTUL EROILORREGINA MARIA

Sub­fi­li­a­la MANGALIA

REGULAMENT DE DESFĂŞURARE

A CELEI DE‑A DOUA EDIŢII  A CONCURSULUI

EROUL DIN FAMILIA MEA”,

OCAZIONAT DE SĂRBĂTORIREA

ZILEI ÎNĂLŢĂRII ŞI A EROILOR” (JOI 29 MAI 2014) 

 1. Sco­pul con­cur­su­lui:

-        Cunoa­ş­te­rea, preţu­i­rea şi medi­a­ti­za­rea fap­te­lor ero­ice lega­te  de mari­le momen­te isto­ri­ce ale Dobro­gei, ţinu­tul româ­nesc din­tre Dună­re şi mare: Răz­bo­i­ul de Inde­pen­denţă, Răz­bo­a­ie­le Bal­ca­ni­ce, Pri­mul şi Al Doi­lea Răz­boi Mondi­al, Revo­lu­ţia din Decem­brie  1989, tea­tre­le de ope­ra­ţiuni Kos­so­vo, Irak, Afganistan;

-        Apre­ci­e­rea jus­tă şi recu­noş­tinţa faţă de ero­ii nea­mu­lui, mai mult sau mai puţin cunoscuţi;

-        Publi­ca­rea lucră­ri­lor  cu un conţi­nut inte­re­sant, bogat şi sem­ni­fi­ca­tiv, în  pagi­ni­le revis­tei „ARMA PONTICĂ”, pre­cum şi într‑o anto­lo­gie, „Ero­ul din fami­lia mea”.

 1. Orga­ni­za­tori: ASOCIAŢIA NAŢIONALA CULTUL EROILORREGINA MARIA”, SUBFILIALA MANGALIA (preşe­din­te, prof. Emil-Cor­ne­liu Ninu)
 2.   Cola­bo­ra­tori: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MANGALIA (pri­mar Radu Cris­ti­an), ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A VETERANILOR DE RĂZBOI DIN ROMÂNIA-FILIALA MANGALIA (preşe­din­te, colo­nel-rtg. Ale­cu Cru­du), FILIALA MANGALIA A ASOCIAŢIEI NAŢIONALE A CADRELOR MILITARE ÎN REZERVĂ ŞI RETRAGERE (preşe­din­te, coman­dor-rez. Ale­xan­dru Maca­vei), FILIALA MANGALIA A „LIGII NAVALE ROMÂNE” (preşe­din­te, con­tra­a­mi­ral de flo­ti­lă-rez. Petri­că Sto­ica), COMPLEXUL CULTURALCALLATIS” (direc­tor, dr. Tatia­na Odobescu)
 3.  Par­ti­ci­panţi:  locu­i­tori ai muni­ci­pi­u­lui Mangalia
 4. Con­di­ţii de par­ti­ci­pa­re:
  1. pre­zen­ta­rea unei lucrări de 2 – 5 pagini, în Word, font de 12, cu inter­val de 1 1/2 rân­duri, fie com­pu­ne­rea artis­ti­că (amin­ti­re, evo­ca­re, por­tret, poves­ti­re, ver­suri etc.), publi­cisti­că (inter­viu, meda­li­on, repor­taj etc.) sau şti­inţi­fi­că (schi­ţă bio­gra­fi­că, eseu vizând con­tri­bu­ţia aces­tu­ia  la  deru­la­rea unui fapt isto­ric con­tem­po­ran etc.);
  2. - ilus­tra­ţii diver­se, ca ane­xe, având la bază copii de pe docu­men­te ale epo­cii: por­tre­te, foto­gra­fii de grup, foto­gra­fii din tim­pul celor două răz­bo­a­ie mondi­a­le, foto­gra­fii de la diver­se cere­mo­n­ii mili­ta­re, inclu­siv de deco­ra­re a unor mili­tari, acte mili­ta­re (bre­ve­te, ordi­ne de ser­vi­ciu, foi de drum, scri­sori din tim­pul răz­bo­i­u­lui, cărţi poş­ta­le, legi­ti­ma­ţii, acte dove­di­toa­re ale deţi­ne­rii unor meda­lii, deco­ra­ţii, ordi­ne, comu­ni­ca­te pri­vind dece­sul ero­u­lui res­pec­tiv pri­mi­te de la auto­ri­tă­ţi­le mili­ta­re), extra­se din pre­să etc.
 5. Pre­mii.
  1. Se vor acor­da sume în bani pen­tru pri­me­le trei lucrări şi urmă­toa­re­le trei menţiuni;
  2. Diplo­me eli­be­ra­te de către A.N.C.E. „Regi­na Maria”, Fili­a­la Constanţa
  3. Par­ti­ci­panţii la con­curs vor putea par­ti­ci­pa la una din excur­si­i­le din Bul­ga­ria (Bal­cic, Cal­i­a­cra, Dobrici, Turtucaia)
 6. Juri­ul va fi coor­do­nat de preşe­din­ta Cena­clu­lui „SOLTERIS”, doam­na Emi­lia Dabu
 7. Acti­vi­ta­tea de pre­mi­e­re va avea loc cu o zi îna­in­tea săr­bă­to­ri­rii Zilei Înă­lţă­rii şi a Ero­i­lor, res­pec­tiv în după-ami­a­za zilei de mier­curi, 28 mai 2014, ore­le 18,00,  la Cer­cul Mili­tar Man­ga­lia, în cadrul unui pro­gram artis­tic adec­vat, pre­ce­dat de o scur­tă sesiu­ne de comu­ni­cări şti­inţi­fi­ce ale unor per­so­na­li­tă­ţi loca­le şi străine.
 8. IX.         Înscri­e­ri­le vor avea loc în peri­oa­da 19 mai – 23 mai 2013, astfel:
  1. a.      Prin poş­tă, cu data ştam­pi­lei în inter­va­lul amin­tit, pe adresa:

Pro­fe­sor E.C.Ninu, A.N.C.E. — „Regi­na Maria”, str. Oituz, nr. 3, Man­ga­lia, judeţul Constanţa

 1. b.     Prin e‑mail: [email protected]

Pen­tru deta­lii supli­men­ta­re, ape­la­ţi la nr. de tele­fon:    0755076667.


Mier­curi, 16 apri­lie 2014, Biro­ul de pre­să al Pri­ma­ri­ei Mangalia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply