Liber la grătare, dar cu chibzuială!

0
378

Pom­pie­rii con­stă­nţeni le reco­man­dă celor care vor să mear­gă la gră­tar în pădu­re să res­pec­te câte­va reguli sim­ple de sigu­ranţă. Aceş­tia sunt sfă­tui­ţi să res­pec­te instru­cţiu­ni­le de apă­ra­re împo­tri­va incen­di­i­lor afi­şa­te sau dis­pu­se de per­so­na­lul sil­vic, să pre­gă­teas­că focul pen­tru pre­pa­ra­rea mân­că­rii doar în locuri spe­cial ame­na­ja­te, să facă focul în locuri cât mai înde­păr­ta­te de vege­ta­ţie şi în niciun caz pe timp de sece­tă exce­si­vă ori în con­di­ţii de vânt, să nu lase focul nesu­pra­ve­ghe­at, deo­a­re­ce chiar şi o rafa­lă sla­bă de vânt i‑ar putea modi­fi­ca dire­cţia, şi, bine­înţe­les, să stingă flă­că­ri­le sau căr­bu­nii îna­in­te de a ple­ca spre case.

În peri­oa­da urmă­toa­re, în Efo­rie, Năvo­dari, Man­ga­lia şi Mama­ia, pre­cum şi în ora­şul Hârşo­va şi în muni­ci­pi­ul Con­stanţa, vor fi pre­zen­te echi­pa­je de pom­pieri pen­tru pre­ve­ni­rea incen­di­i­lor. Tot­o­da­tă, inspec­to­rii ISU „Dobro­gea“ au por­nit veri­fi­cări la uni­tă­ţi­le de ali­men­ta­ţie publi­că şi la cele de caza­re, pen­tru a găsi şi san­cţio­na even­tu­a­le nere­guli lega­te de pla­nu­ri­le de apă­ra­re împo­tri­va incendiilor.

Flo­rin CICAL, telegrafonline.ro, 29.04.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply