Iorguş a pierdut procesul prin care contesta rezultatul alegerilor pentru Primăria Mangalia

0
197

Fos­tul pri­mar şi depu­tat Zan­fir Ior­guş a pier­dut azi pro­ce­sul prin care con­tes­ta rezul­ta­tul ale­ge­ri­lor pen­tru Pri­mă­ria Man­ga­lia, din iunie 2012. Cur­tea de Apel Bucu­reşti a res­pins acţiu­nea lui Ior­guş, dar aces­ta poa­te face recurs în ter­men de 15 zile. Res­pin­ge exce­pţia inad­mi­si­bi­li­tă­ţii acţiu­nii. Admi­te exce­pţia lip­sei cali­tă­ţii pro­ce­su­a­le pasi­ve a pârâ­tei Auto­ri­ta­tea Elec­to­ra­lă Per­ma­nen­tă. Res­pin­ge acţiu­nea, ca fiind for­mu­la­tă împo­tri­va unei per­soa­ne fără cali­ta­te pro­ce­su­a­lă pasi­vă. Cu recurs în 15 zile de la comu­ni­ca­re. Pro­nu­nţa­tă în şedinţă publi­că astăzi 16.04.2014, se ara­tă pe site-ul instanţe­lor de judecată.

Ior­guş se jude­ca de doi ani de zile cu Biro­ul Elec­to­ral Cen­tral, Auto­ri­ta­tea Elec­to­ra­lă Per­ma­nen­tă, PNL Con­stanţa, PSD Con­stanţa şi Cris­ti­an Radu, pri­ma­rul con­tes­tat al Man­ga­li­ei, soli­ci­tând anu­la­rea rezul­ta­te­lor ale­ge­ri­lor loca­le din iunie 2012 pen­tru fun­cţia de primar.

Zan­fir Ior­guş a fost ini­ţi­al decla­rat câş­ti­gă­tor al ale­ge­ri­lor, dar BEC a anu­lat rezul­ta­tul, admi­ţând soli­ci­tă­ri­le for­mu­la­te în acest sens de către PNL Con­stanţa, PSD Con­stanţa şi can­di­da­tul inde­pen­dent Cris­ti­an Radu.

C.A., replicaonline.ro, Mier­curi, 16 apr.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply