Geniul politic loveşte din nou: profesoară de biologie, şefă la Neptun Olimp!

0
313

Turis­mul din sudul lito­ra­lu­lui rămâ­ne în gri­ja conservatorilor.

Fir­me­le de stat din Con­stanţa sunt locu­ri­le de joa­că pre­fe­ra­te ale geni­a­li­lor poli­ti­cieni români, care se întrec în a face cele mai tră­s­ni­te numi­ri. Iar Nept­un Olimp SA este colţul unde numi­ri­le biza­re devin ade­vă­ra­te expe­ri­men­te care transcend ori­ce urmă de bun simţ şi raţiune.

Ast­fel, după ce turis­mul de stat din sudul lito­ra­lu­lui a fost tre­cut de ex-minis­tre­sa Maria Gra­pini în gri­ja unui pro­fe­si­o­nist ca Geor­gel Vodă din Lugoj, fecio­rul de 26 de ani a cărei sin­gu­ră cali­ta­te este ace­ea de mem­bru PC, iată că şi noua con­du­ce­re a minis­te­ru­lui dă dova­dă de ima­gi­na­ţie şi voie bună, adu­când în Con­si­li­ul de Admi­nis­tra­ţie al Nept­un Olimp o cole­gă de par­tid cu Geor­gel, ca să aibă băieţe­lul cu cine să se joa­ce. Este vor­ba des­pre Anca Lau­ra Ione­scu, care va veni, pro­ba­bil, pe 1 mai la mare să-şi ser­be­ze cei 37 de ani pe care îi va împlini chiar în acea zi, la noul loc de mun­că ofe­rit de partid.

Vaslu­ian­că din Bere­zeni, dar sta­bi­li­tă în Bucu­reşti, Anca Lau­ra Ione­scu va adu­ce hoar­de de turi­şti în Nept­un, gra­ţie cali­fi­că­rii sale de pro­fe­soa­ră de bio­lo­gie. Ione­scu a ter­mi­nat Facul­ta­tea de Bio­lo­gie din cadrul Uni­ver­si­tă­ţii Bucu­reşti în anul 2000, cu lucra­rea de licenţă Ori­gi­nea bio­di­ver­si­tă­ţii uma­ne. Con­cep­tul de rasă, după care a bifat şi un mas­ter, în Taxo­no­mie ani­ma­lă, cu lucra­rea Poli­mor­fis­me în popu­la­ţia uma­nă.

Din 2001, până în 2004, a pre­dat bio­lo­gia la un liceu din Giur­giu şi apoi în Bucu­reşti, iar din 2004 a intrat direct în Minis­te­rul Eco­no­mi­ei, pe fun­cţia de expert. Abia în 2008 bio­lo­gul tri­mis să facă turism la Nept­un îşi pro­cu­ră un mas­ter la SNSPA, pe tema­ti­ca IMM-uri­lor. Deşi lucrea­ză în Minis­te­rul Eco­no­mi­ei din 2004, Anca Lau­ra Ione­scu devi­ne cunos­cu­tă abia în 2013, când a fost numi­tă secre­tar de stat, din par­tea PC.

În pre­zent, bio­lo­gul este unul din mem­brii CA-ului de la Nept­un Olimp SA, ală­tu­ri de Vodă de Lugoj, Mari­us Horia Ţuţu­ia­nu, Dra­goş Călin şi Miha­il Voicu. Anca Lau­ra Ione­scu o înlo­cu­ieş­te din fun­cţie pe Simo­na Rusu, deşi, ini­ţi­al, era pro­pus pen­tru acest post Cezar Dan Iliu, un con­si­li­er cu expe­rienţă din Minis­te­rul Eco­no­mi­ei. Sfo­ră­ri­i­le poli­ti­ce care guver­nea­ză aceas­tă ţară i‑au făcut însă loc bio­lo­gu­lui PC, para­fând ast­fel a tre­ia modi­fi­ca­re a CA-ului de la Nept­un Olimp SA din decem­brie 2013 până în prezent.

Citiți mai mult în replicaonline.ro, Marti, 02.04.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply