Gazele de şist – Înger sau Demon? Proteste în 60 de oraşe, în timp ce Rusia ameninţă Europa cu gazele naturale

0
322

Pro­test faţă de explo­ra­rea gaze­lor de sişt la Bucu­reşti, în semn de soli­da­ri­ta­te cu mani­fes­tanţi de la Pun­geşti FOTO Medi­a­fax.

În timp ce româ­nii s‑au mobi­li­zat şi pro­tes­tea­ză, la sfârşi­tul aces­tei săp­tămâni, faţă de ame­ninţa­rea gaze­lor de şist, res­tul Euro­pei, dar şi Sta­te­le Uni­te pri­vesc cu jind către ace­lea­şi resur­se, care le-ar per­mi­te să demo­le­ze hege­mo­n­ia gazu­lui rusesc.

Dumi­ni­că, în pes­te 60 de loca­li­tă­ţi din ţară, româ­nii au anu­nţat pro­tes­te de amploa­re faţă de exploa­ta­rea gaze­lor de şist prin meto­da frac­tu­ră­rii hidra­uli­ce. Pro­tes­te­le ar urma să debu­te­ze, în mod sim­bo­lic, la Pun­geşti, aco­lo unde a moc­nit, de pri­ma dată, revol­ta.

A deve­nit loca­li­ta­tea Pun­geşti un nucleu al unei miş­cări eco­lo­gis­te raţio­na­le?

Direc­to­rul Ser­vi­ci­u­lui Român de Infor­ma­ţii, Geor­ge Mai­or, are dubii. Într-un inter­viu acor­dat revis­tei „Sin­te­ze”, coor­do­na­tă de socio­lo­gul Vasi­le Dân­cu, Mai­or vor­beş­te des­pre ris­cu­ri­le aso­ci­a­te teh­no­lo­gi­i­lor de exploa­ta­re a gaze­lor de şist, dar şi des­pre ceea ce numeş­te „zona eco­lo­gis­tă”. El aver­ti­zea­ză, în ace­la­şi con­text, că dis­cur­sul eco­lo­gist, ori­câ­te pasiuni ar stârni, tre­bu­ie să aibă o bază raţio­na­lă.

Cites­te mai mult: adev.ro/n3ir3m, 05.04.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply