Enel a mai pierdut un contract în judeţul Constanţa: Spitalul Mangalia a găsit energie electrică mai ieftină!

0
361

Lici­ta­ţie pe bur­sa de mărfuri.

Com­pa­nia Enel, deve­ni­tă în timp un fel de stat în stat, înce­pe să piar­dă teren. Sătu­le de fac­turi uri­a­şe şi pene­le dese de curent, spi­ta­le­le din judeţul Con­stanţa au găsit cea mai efi­cien­tă solu­ţie de a le da pes­te nas băieţi­lor deş­te­pţi de la Enel: cum­pă­ră ener­gie elec­tri­că de pe bur­sa de măr­furi, cu preţuri mult mai mici decât cele prac­ti­ca­te de italieni!

Spi­ta­lul Muni­ci­pal din Med­gi­dia a renu­nţat încă din vara lui 2011 la ser­vi­ci­i­le Enel, con­si­de­rând că ener­gia elec­tri­că livra­tă de ita­li­eni este mult prea scum­pă. Iată că exem­plul din Med­gi­dia a fost urmat şi de Spi­ta­lul Muni­ci­pal Man­ga­lia, mana­ge­rul Liviu Moca­nu decla­rân­du-se extrem de mulţu­mit de rezi­li­e­rea con­trac­tu­lui cu Enel, pen­tru că ast­fel au rămas bani pen­tru medicamente.

A exis­tat încă o vari­an­tă pen­tru insti­tu­ţi­i­le publi­ce de a achi­zi­ţio­na ener­gie elec­tri­că pe bur­să. Se poa­te mer­ge la bur­să cu un caiet de sar­cini făcut legal şi cine vrea să câş­ti­ge con­trac­tul, se înscrie să par­ti­ci­pe. Asta am făcut şi noi anul tre­cut. Noi cre­dem că am făcut un lucru bun. Am par­ti­ci­pat la bur­sa de măr­furi şi am avut un câş­ti­gă­tor cu 11,2% mai ieftin faţă de preţul pe care îl plă­team îna­in­te. Noi nu am şti­ut cine par­ti­ci­pă la lici­ta­ţie. S‑au înscris şap­te soci­e­tă­ţi pe baza unor coduri. La fina­lul lici­ta­ţi­ei am con­sta­tat căE­nel avea preţul mai mare. Con­trac­tul s‑a înche­iat cu o altă fir­mă şi noi sun­tem foar­te bucu­roşi. Con­trac­tul este mini­mal, pla­ta se face la 30 de zile şi nu la 15 zile cum se făcea în cazul con­trac­tu­lui cu Enel şi totul este în regu­lă, a decla­rat, pen­tru Repli­ca, dr.Liviu Moca­nu, direc­to­rul Spi­ta­lu­lui Muni­ci­pi­u­lui Mangalia.

Uni­ta­tea de tra­ta­ment a con­trac­tat ener­gie elec­tri­că de 7 mili­ar­de pen­tru tot anul. Cel puţin 700–800 de mili­oa­ne am câş­ti­gat prin înche­ie­rea nou­lui con­tract, bani pen­tru încă o lună de medi­ca­men­te. Spi­ta­lul­Me­d­gi­dia a recurs la aceas­tă stra­te­gie îna­in­tea noas­tră. Neînţe­le­gând de ce tot cresc preţu­ri­le la ener­gia elec­tri­că, am zis să mer­gem la bur­să şi să vedem cum se bat oame­nii. În cazul nos­tru a fost o nece­si­ta­te şi am ieşit în câş­tig cu pes­te 700 de mili­oa­ne, n‑am ieşit în pier­de­re. Vrem să par­ti­ci­păm în fie­ca­re an la bur­să. Pe noi ne‑a inte­re­sat preţul şi să nu avem mai mul­te obli­ga­ţii decât drep­turi. Ar fi bine dacă mode­lul aces­ta ar fi acce­si­bil şi pen­tru cetă­ţeni. Cine deţi­ne mono­pol devi­ne un dic­ta­tor. Eu cred că în urmă­to­rii 20 de ani ener­gia elec­tri­că va fi cea mai iefti­nă. Pe noi nu ne‑a deran­jat Enel-ul ca insti­tu­ţie, ci tari­fe­le prac­ti­ca­te, dar în doi — trei ani poa­te se va extin­de acest model de achi­zi­ţie pe bur­să şi la aso­ci­a­ţi­i­le de pro­pri­e­tari, cu loca­tari buni pla­t­nici. Noi am rezi­li­at con­trac­tul cu Enel, a expli­cat dr. Moca­nu. Fide­lis Ener­gy este soci­e­ta­tea care a câş­ti­gat con­trac­tul în valoa­re tota­lă de 166.408 de lei cu Spi­ta­lul Muni­ci­pal Mangalia.

Mari­us Flo­ri­an VASILE.

Mai mult, în replicaonline.ro, Marti, 15 apr.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply