Elevi români excepționali, premiați de NASA, căutăm sponsori. Urgent!

7
357

UPDATE: (red.M.N.) Am aflat, între timp, că din echi­pa de AȘI de la “Mir­cea” face par­te și ALEXANDRA MIȘCĂ din Man­ga­lia, absol­ven­tă a Șco­lii Sf.Andrei, în anul 2011 ! BRAVO, ALEXANDRA !!!

In timp ce par­ti­de­le sunt gata sa arun­ce pe fereas­tra sute de mii de euro in cam­pa­nii elec­to­ra­le pli­ne de pro­mi­siuni min­ci­noa­se, cati­va copii pre­mi­ati de NASA nu gasesc spri­ji­nul finan­ci­ar nece­sar pen­tru a se putea bucu­ra de roa­de­le mun­cii lor.

La edi­tia de anul aces­ta a con­cur­su­lui NASA Spa­ce Set­tle­ment Con­test, orga­ni­zat de NASA si Natio­nal Spa­ce Soci­e­ty (NSS) si dedi­cat pro­iec­te­lor pen­tru ase­zari in spa­ti­ul cos­mic, mai multi elevi din Bucu­res­ti, Bra­sov, Con­stan­ta si Sla­ti­na au obti­nut rezul­ta­te excep­tio­na­le — 34 de diplo­me, repre­zen­tand pre­mii I, II, III si men­tiuni.

8 din cele 23 de pre­mii I, acor­da­te pe cate­go­rii de var­sta, au fost cas­ti­ga­te de echi­pe roma­ne­s­ti, in con­di­ti­i­le in care la con­curs au par­ti­ci­pat pes­te 1.500 de elevi din 18 tari.

Bucu­ria vic­to­ri­ei este umbri­ta insa de o mare ingri­jo­ra­re: lip­sa bani­lor de care au nevo­ie cas­ti­ga­to­rii pen­tru a putea ono­ra invi­ta­tia la cea de‑a 33‑a con­fe­rin­ta anu­a­la orga­ni­za­ta de NSS (Inter­na­tio­nal Spa­ce Deve­lo­p­ment Con­fe­ren­ce), care se des­fa­soa­ra intre 14 si 18 mai la Los Ange­les, USA.

In ino­cen­ta lor, aces­ti copii au cre­zut ca daca cas­ti­ga pre­mi­i­le, este sufi­cient. Ca daca sunt geni­ali, usi­le se vor des­chi­de. Ca vor putea par­ti­ci­pa la con­fe­rin­ta NSS. Ca scoa­la, Minis­te­rul Edu­ca­ti­ei, o auto­ri­ta­te, cine­va repre­zen­tand sta­tul — va inte­le­ge impor­tan­ta rea­li­za­rii lor si ii va aju­ta. Nu cu o bur­sa de exce­len­ta, cum ar fi nor­mal, dar macar cu aco­pe­ri­rea cos­tu­ri­lor dru­mu­lui si caza­rii. S‑au inse­lat”, scrie Vic­tor Potra pe blog, cel care a sem­na­lat cazul opi­ni­ei publi­ce.

Intr-ade­var, aces­ti copii si parin­tii lor se zbat sa faca rost de sume­le nece­sa­re pen­tru o expe­rien­ta uni­ca in via­ta, dar si pen­tru a ara­ta lumii intregi ca Roma­nia are un impre­sio­nant poten­ti­al de inte­li­gen­ta.

Cei din SUA nu ofe­ra niciun ban, deo­a­re­ce este vor­ba des­pre foar­te multi par­ti­ci­pan­ti, pes­te 800. Am fost infor­mati sa ne cau­tam sin­guri spon­sori pen­tru a mer­ge sa ne pre­zen­tam pro­iec­tul si sa il sus­ti­nem. Aco­lo se vor da pre­mi­i­le, vom vor­bi si cu alti cas­ti­ga­tori, care ne vor ara­ta ce au facut ei. O sa inva­tam si din gre­se­li­le fie­ca­ru­ia. Noi spe­ram ca anul vii­tor sa luam Grand Pri­ze, anul aces­ta am luat doar pre­mi­ul I”.

Citi­ti mai mult pe ziare.com, 6 apr.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

7 COMENTARII

  1. Una din echi­pe­le pre­mi­a­te si anul aces­ta (pen­tru ca a fost pre­mi­a­ta si anul tre­cut ) de NASA, are in com­po­nen­ta o ele­va mir­cista din Man­ga­lia!

  2. 1.Blogul pe care‑l citati este “http://victorpotra.wordpress.com/”, deci VICTOR POTRA si NU Vic­tor PONTA ! si da , infor­ma­tia e ade­va­ra­ta!
    2. Una din echi­pe­le pre­mi­a­te cu men­tiu­ne de NASA si anul aces­ta (pen­tru ca a fost pre­mi­a­ta si anul tre­cut ) , are in com­po­nen­ta o ele­va mir­cista din Man­ga­lia!

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele