De la Cavalerul trac la Sângiorzul românesc

0
476

…Pe teri­to­ri­ul Româ­ni­ei, în Dobro­gea, Olte­nia și Transil­va­nia au fost des­co­pe­ri­te pes­te 200 de pie­se arhe­o­lo­gi­ce care apa­rţin cul­tu­lui Cava­le­ru­lui Trac, zeu vene­rat de popu­la­ţi­i­le care tră­iau în regiu­nea bal­ca­no-car­pa­to-dună­rea­nă în seco­le­le 2–3 d.H. Cava­le­rul Trac este repre­zen­tat de un tânăr călă­reţ care mer­ge la vână­toa­re cu calul, la pas sau în galop. Mâna dreap­tă este ridi­ca­tă, în semn de bine­cu­vân­ta­re, sau ţine cu ea dife­ri­te obiec­te cu carac­ter sacru.

Sce­na sacră în care Cava­le­rul Trac apa­re sin­gur sau însoţit de alţi zei (Cybe­le, Diony­sos, Her­mes) mai cuprin­de ca ele­men­te de pei­saj un pom cu un şar­pe înco­lă­cit şi un altar. Amin­tim că în regiu­ni­le dună­re­ne apa­rţinând Daci­ei, Moe­si­ei şi Dal­ma­ţi­ei au fost des­co­pe­ri­te un număr mare de reli­e­furi sculp­ta­te, fără inscri­pţii voti­ve, apa­rţinând geto-daci­lor, numi­te de arhe­o­logi Cava­leri Danu­bieni. Aces­tea redau o zei­ţă înca­dra­tă de doi cava­leri care poar­tă în suli­ţe bala­u­rul dacic, căl­când tri­um­fă­tori duş­ma­nii sub copite.

 

După apro­xi­ma­tiv două mile­nii, Sân­gi­or­zul din calen­da­rul popu­lar păs­trea­ză încă amin­ti­rea unui zeu pre­creş­tin al vege­ta­ţi­ei, pro­tec­tor al cai­lor, vite­lor cu lap­te şi hol­de­lor semă­na­te, iden­ti­fi­cat pe cri­te­rii etno­lo­gi­ce cu Cava­le­rul Trac.

Sfân­tul cre­ş­tin Mare­le Muce­nic Ghe­or­ghe — numit de ţărani Sân­gi­orz în Transil­va­nia şi Banat, Sfân­tul Ghe­or­ghe în Mol­do­va, Mun­te­nia şi Olte­nia — şi Sâme­dru (26 octom­brie), împart anul în două ano­tim­puri pas­to­ra­le: vara între Sân­gi­orz şi Sâme­dru; iar­na între Sâme­dru şi Sângiorz.

Cei doi sfinţi poar­tă la brâu che­i­le anu­lui, cu care Sân­gi­orz închi­de iar­na şi des­chi­de vara la 23 apri­lie, iar Sâme­dru închi­de vara şi des­chi­de iar­na la 26 octom­brie. Un sfânt înfrun­zeş­te codrul, celă­lalt îl desfrun­zeş­te. Între ei ar fi fost înche­iat un rămă­şag pe via­ţă şi pe moar­te: dacă copa­cii sunt neîn­frun­zi­ţi pe data de 23 apri­lie, Sâme­dru îl omoa­ră pe Sân­gi­orz şi invers, dacă pe 26 octom­brie codrul este înfrunzit.

Citi­ti mai mult AICI.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply