De ce se tem românii de exploatarea gazelor de șist

0
315

Yahoo News/Andreea Dogar — Pro­test împo­tri­va exploa­tă­rii gaze­lor de șist

Mii de oameni au ieșit în stra­dă în acest wee­kend pen­tru a pro­tes­ta împo­tri­va exploa­tă­rii gaze­lor de șist în Româ­nia, cu oca­zia zilei de 6 apri­lie, decla­ra­tă Ziua Națio­na­lă de Lup­tă împo­tri­va Frac­tu­ră­rii.

Mani­fes­tan­ții au pro­tes­tat în Bucu­rești, Arad, Bâr­lad, Cluj, Deva, Con­stan­ța, Pia­tra Neamț, Roșia Monta­nă, Timi­șoa­ra, Sibiu, Târ­gu Mureș, Vaslui, dar și în ora­șe din stră­i­nă­ta­te pre­cum Ber­lin, Bru­xe­l­les, Lon­dra, Paris, Toron­to, Vie­na sau Mila­no. Yahoo News Româ­nia a dis­cu­tat cu pro­tes­ta­ta­rii din capi­ta­lă pen­tru a afla ce anu­me îi nemulțumește.

Fos­tul pro­fe­sor cre­de că româ­nii sunt vân­duți cu toții. Foto: Andre­ea Dogar

Riges­cu, 70 de ani, pen­sio­nar, fost pro­fe­sor de științe

Pro­tes­tăm împo­tri­va frac­tu­ră­rii gaze­lor de șist pen­tru că cu frac­tu­ra­rea are loc otră­vi­rea apei și dis­tru­ge­rea mediu­lui. Se bagă 150 de com­po­nen­te în aceas­tă frac­tu­ra­re de otră­vuri care va otră­vi apa și va dis­tru­ge medi­ul înco­ju­ră­tor. Sun­tem împo­tri­va frac­tu­ră­rii pen­tru gaze­le de șist.

Se dis­tru­ge totul: apa, în pri­mul rând se otră­veș­te apa… și tot medi­ul înconjurător.

Ați pro­tes­tat de la bun început?

De la bun înce­put. De doi ani și ceva.

Ați fost și în Moldova?

Da, la Pun­gești, dar sunt din Bucu­rești. Noi sun­tem cu pro­tes­te­le împo­tri­va și a cia­nu­ră­rii cu Roșia Monta­nă, și pen­tru gaze­le de șist și pen­tru mai multe.

Ce păre­re aveți des­pre argu­men­te­le pro-exploa­ta­re: se spu­ne că se cre­ea­ză locuri de mun­că, se dezvol­tă economia?

Se cre­ea­ză locuri de mun­că, nu sun­tem împo­tri­va să nu se explo­re­ze gaze, dar așa cum s‑a explo­rat din­tot­dea­u­na, dar fără frac­tu­ra­re. Sau a explo­ră­rii auru­lui, așa cum se explo­rea­ză de mii de ani, dar fără cianură.

Eu mă gân­desc la copi­ii noș­tri, la vii­to­rul aces­tei țări, nu e vor­ba de noi, hodo­ro­gii. Tine­re­tul ce face? Atât a mai rămas: gaze­le și aurul, că în rest sun­tem vân­duți cu toții. Dacă se vin­de și asta, aurul, e vai de capul tine­re­tu­lui nos­tru. Pe tine­rii noș­tri nu îi așteap­tă niciun vii­tor. Toți sun­tem de vină pen­tru că după ’90 am stat nepă­să­tori și poli­ti­cie­nii noș­tri au vân­dul totul. I‑am lăsat să ne vân­dă și au reu­șit: ne-au vândut.

Mă gân­desc la vii­to­rul tine­re­tu­lui țării, cât mai avem, că majo­ri­ta­tea au ple­cat. Aici nu‑i mai așteap­tă nimic. Toți au dis­trus, toți dis­trug, nimeni n‑a făcut nimic pen­tru popo­rul ăsta după ’90.

Miha­e­la a ter­mi­nat Facul­ta­tea de Eco­no­mie. În pre­zent nu are loc de mun­că. Foto: Andre­ea Dogar

Miha­e­la Ben­ga, 25 de ani, a ter­mi­nat Facul­ta­tea de Eco­no­mie, în pre­zent își cau­tă loc de muncă

Sunt împo­tri­va exploa­tă­rii gaze­lor de șist. Am venit aici pen­tru apă­ra­rea aces­to­ra, pen­tru pro­test împo­tri­va otră­vi­rii ape­lor din Româ­nia. Am aflat de mai mul­tă vre­me de acest lucru, dar s‑a orien­tat doar prin pos­ta­rea pe Face­bo­ok, acum că am oca­zia și s‑a orga­ni­zat acest eve­ni­ment vreau să sus­țin acest lucru.

Sun­teți din București?

Nu sunt din Bucu­rești, sunt din Vran­cea, aproa­pe de zone­le afec­ta­te. Nu am venit spe­cial, sunt aici de ceva vreme.

Ce anu­me vă mai îngrijorează?

Otră­vi­rea apei, a solu­lui, a mediu­lui încon­ju­ră­tor, apa­ri­ția altor boli pre­cum can­ce­rul, alte neno­ro­ciri care aduc aces­te exploatări.

Sun­teți studentă?

Am ter­mi­nat, sunt în cău­ta­rea unui loc de muncă.

Când v‑ați infor­mat des­pre gaze­le de șist ce sur­se ați consultat?

M‑a infor­mat un bun pri­e­ten care nu este în țară acum, este în Cipru și el sus­ți­ne cu tărie acest lucru. Am citit arti­co­le­le pe care și el la rân­dul lui le‑a găsit, le-am sha­re-uit și eu la rân­dul meu și sus­ți­nem acest lucru.

Legat de ce spun sus­ți­nă­to­rii gaze­lor de șist, că s‑ar crea locuri de mun­că, că ar fi un câștig eco­no­mic pen­tru Româ­nia, ce păre­re aveți?

Îmbă­ta­re cu apă rece, pe scurt. Nu cred. Atâ­tea peri­co­le aduc aces­te exploa­tări, nu cred că o să cre­e­ze ceva bene­fic pen­tru Româ­nia. Nu cred că o să cre­e­ze atâ­tea locuri de mun­că. Din câte m‑am infor­mat, aces­te com­pa­nii care pro­mo­vea­ză exploa­ta­rea, care fac exploa­ta­rea gaze­lor de șist își aduc oame­nii lor spe­cia­l­zi­ați și cali­fi­cați în dome­niu. Deci prac­tic noi sun­tem dați la o par­te, doar să asis­tăm la ceea ce fac ei.

Nu cre­deți că ar fi anga­jați românii?

Nu cred. Doar oameni cali­fi­cați. Poa­te că o să anga­je­ze și d‑ai noști, dar foar­te puțini, adi­că nu sal­vea­ză ei eco­no­mia Româ­ni­ei cu locu­ri­le lor de mun­că, în nici într-un caz.

Robert sus­ți­ne ener­gi­i­le verzi. Foto: Andre­ea Dogar.

Robert Neguț, Bucu­rești, 29 de ani

Mă nemul­țu­meș­te aceas­tă idee de a con­ti­nua exploa­ta­rea gaze­lor de șist, de fapt exploa­ta­rea aces­tor com­bus­ti­bili fosili, în loc să tre­cem pe ener­gie ver­de. În loc să cău­tăm meto­de verzi de a con­ti­nua dezvol­ta­rea noas­tră, ne întoar­cem în tre­cut, găsim alte meto­de care să fie și mai polu­an­te și pe aces­tea guver­nan­ții le con­si­de­ră a fi sin­gu­ra solu­ție pen­tru dezvol­ta­rea noastră.

Se cre­de că ener­gia sola­ră și cea eoli­a­nă sunt, deo­cam­da­tă, mult mai scum­pe și, în al doi­lea rând, nu ar fi sufi­cien­te pen­tru a aco­peri nevo­i­le industriei.

Bine­în­țe­les, se poa­te face trep­tat. Dar aceas­ta nu înseam­nă să creș­tem pon­de­rea ener­gi­ei fosi­le. Poa­te scă­dea cu 5%, cu 10%, cu 20%, în timp.

Alt­ce­va legat de gaze­le de șist vă mai îngri­jo­rea­ză, în afa­ra emi­si­i­lor de gaze cu efect de seră?

Nu e vor­ba numai de gaze cu efect de seră, e vor­ba și de polu­a­rea solu­lui, a pân­zei fre­a­ti­ce, e vor­ba și de can­ti­ta­tea foar­te mare de apă folo­si­tă și, totuși, Româ­nia nu stă chiar așa de bine din punct de vede­re al apei pota­bi­le. Se vede vara că hidro­cen­tra­le­le tre­bu­ie să sca­dă debi­tul. Și dacă folo­sim și mai mul­tă apă în sco­puri indus­tri­a­le vom avea o problemă.

De unde v‑ați infor­mat des­pre gaze­le de șist?

De pe internet.

Mai mult, pe ro.stiri.yahoo.com, 08.04.2014.

 

https://ro.stiri.yahoo.com/de-ce-se-tem-rom%C3%A2nii-de-exploatarea-gazelor-de-%C8%99ist-110421217.html

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply