CPR: Impozitul forfetar va afecta grav unitățile de servicii din segmentul auto

0
269

Intro­du­ce­rea impo­zi­tu­lui for­fe­tar va avea con­se­cin­țe dra­ma­ti­ce din punct de vede­re soci­al și va pro­vo­ca pier­deri sem­ni­fi­ca­ti­ve buge­tu­lui de stat, impac­tul fiind extrem de grav în cazul uni­tă­ți­lor de ser­vi­cii din seg­men­tul auto, se ara­tă într-un comu­ni­cat remis joi AGERPRES de Con­fe­de­ra­ția Patro­na­tul Român (CPR).

Foto: © Vlad STAVRICĂ / AGERPRES ARHIVĂ

Niciu­na din­tre pro­pu­ne­ri­le de amen­da­re nu a fost lua­tă în sea­mă, iar avi­ze­le în dife­ri­te comi­sii au fost date în absen­ța repre­zen­tan­ți­lor celor care lucrea­ză efec­tiv în dome­niu. În cazul în care legea va fi adop­ta­tă de Came­ra Depu­ta­ți­lor, pier­de­ri­le pro­vo­ca­te fir­me­lor din dome­niu vor fi uri­a­șe, res­pin­ge­rea pro­iec­tu­lui fiind sin­gu­ra deci­zie logi­că’, a decla­rat Vic­tor Balaș, pre­șe­din­te­le exe­cu­tiv al Aso­ci­a­ți­ei Spe­cia­liș­ti­lor Auto din Româ­nia (ASAR), mem­bră a CPR.

Potri­vit aces­tu­ia, apli­ca­rea Legii impo­zi­tu­lui for­fe­tar ar afec­ta doar uni­tă­ți­le care func­țio­nea­ză legal și care plă­tesc deja impozit.

Efec­te­le ime­di­a­te ar con­sta în închi­de­rea sau res­trân­ge­rea acti­vi­tă­ții majo­ri­tă­ții fir­me­lor, cu efec­te soci­a­le gra­ve, pre­cum și tre­ce­rea în zona ^gri^ sau chiar ^nea­gră^ a mai mul­tor ate­li­e­re. În noi­le con­di­ții, este obli­ga­to­rie creș­te­rea tari­fe­lor la mano­pe­ră, cei afec­tați fiind cli­en­ții. Este absurd să con­si­de­răm că un ser­vi­ce cu trei anga­jați, care își des­fă­șoa­ră acti­vi­ta­tea într‑o hală de o mie de metri pătrați, apar­ținând unui fost CAP din Tul­cea, Călă­rași sau Valea Jiu­lui, poa­te plăti un impo­zit for­fe­tar de 120.000 de lei pe an, așa cum reie­se din pro­iec­tul de lege’, a mai spus Balaș.

Mai mult, AICI.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply