Conform controlului din 2010! Restaurantul „Beirut“ avea probleme la instalaţia electrică!

0
239

Inves­ti­ga­ţi­i­le ce vizea­ză tra­gi­cul incen­diu petre­cut sâm­bă­tă noap­te la res­ta­u­ran­tul „Bei­rut“, în care şi-au pier­dut via­ţa trei tine­re, scot la ive­a­lă deta­lii incredibile!

În anul 2010, admi­nis­tra­to­rul loca­lu­lui, Geor­ge Karam, fuse­se amen­dat de pom­pieri pen­tru mai mul­te nere­guli des­co­pe­ri­te la insta­la­ţia elec­tri­că. Tot­o­da­tă, ofi­ci­a­lii Inspec­to­ra­tu­lui pen­tru Situ­a­ţii de Urgenţă (ISU) „Dobro­gea” spun că cele trei fir­me ce închi­ri­a­se­ră spa­ţii în imo­bi­lul de pe bule­var­dul Tomis nu aveau auto­ri­za­ţie de secu­ri­ta­te de incendiu.

Res­ta­u­ran­tul „Bei­rut“ nu are auto­ri­za­ţie şi, prin­tre alte­le, şi‑a mutat şi loca­ţia dintr‑o par­te a clă­di­rii în alta. Nu am reu­şit să găsim niciun docu­ment de acest fel în arhi­ve­le noas­tre. Am luat legă­tu­ra cu alte insti­tu­ţii ce au fost impli­ca­te în aceas­tă anche­tă pen­tru mai mul­te veri­fi­cări, dar rezul­ta­tul a fost ace­la­şi. Res­ta­u­ran­tul „Bei­rut” a fost veri­fi­cat, ulti­ma dată, în anul 2010. Au fost găsi­te nere­guli lega­te de orga­ni­za­rea acti­vi­tă­ţii şi, din câte îmi aduc amin­te, pro­ble­me la insta­la­ţi­i­le elec­tri­ce. Ca urma­re, admi­nis­tra­to­rul a fost san­cţio­nat. El avea obli­ga­ţia să întoc­meas­că un plan de măsuri şi să ne comu­ni­ce modul în care au fost rea­li­za­te lucră­ri­le de reme­di­e­re, dar nu a făcut acest lucru“, a decla­rat şeful ISU „Dobro­gea”, col. Vio­rel Jianu.

În ace­la­şi timp, auto­ri­tă­ţi­le spun că cele trei loca­luri dis­tru­se în incen­diu, res­ta­u­ran­tul „Bei­rut“, cazi­no­ul „Vegas“ şi clu­bul „Legen­da­ry Pub“, nu aveau nici auto­ri­za­ţii de funcţionare.

După eve­ni­men­tul de sâm­bă­tă noap­te, am cer­ce­tat situ­a­ţia şi am des­co­pe­rit că, la 1 ianu­a­rie, s‑au sem­nat mai mul­te con­trac­te de subîn­chi­ri­e­re pen­tru clă­di­rea res­pec­ti­vă, iar fir­me­le ce exploa­tea­ză spa­ţi­ul în pre­zent nu au auto­ri­za­ţii de fun­cţio­na­re. Soci­e­tă­ţi­le au avut ter­men până pe 31 mar­tie să intre în lega­li­ta­te“, a decla­rat direc­to­rul adjunct al Poli­ţi­ei Loca­le Con­stanţa, Ionuţ Pripişi.

ANCHETĂ ÎN DESFĂŞURARE

Din cer­ce­tă­ri­le efec­tu­a­te până în pre­zent, anche­ta­to­rii nu au putut încă să sta­bi­leas­că de la ce a por­nit neno­ro­ci­rea care a cur­mat vieţi­le celor trei fete. Oame­nii legii iau în cal­cul atât un scurt­cir­cu­it elec­tric, cât şi o defe­cţiu­ne la coşul de fum. Luni dimi­nea­ţă, medi­cii legi­şti au sta­bi­lit că vic­ti­me­le tra­ge­di­ei, Ioa­na Nico­le­ta Cen­gher, Nico­le­ta Vasi­li­ţea­nu şi Miha­e­la Tucă, au murit din cau­za into­xi­ca­ţi­ei cu mono­xid de car­bon. Tine­re­le vor fi înmor­mân­ta­te astăzi.

telegrafonline.ro, Mier­curi, 9 apri­lie 2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply