Calvarul de pe Podul Agigea continuă: lucrările, în pericol să nu se încheie la data anunţată

0
215

Auto­ri­tă­ţi­le ne lini­ş­tesc: Întâr­zi­e­ri­le din febru­a­rie se recu­pe­rea­ză.

Teo­re­tic, lucră­ri­le de la Podul Agi­gea au ter­men de fina­li­za­re 28 iunie anul curent. Prac­tic, exis­tă mari temeri că lucru­ri­le se vor lungi, iar cal­va­rul cir­cu­la­ţi­ei cu res­tri­cţii va con­ti­nua. Ofi­ci­al, nimeni nu recu­noa­ş­te că exis­tă pro­ble­me; neo­fi­ci­al, exis­tă infor­ma­ţii cum că înlo­cu­i­rea hoba­ne­lor nu se află în gra­fic, iar con­struc­to­rul ar fi ofe­rit şi expli­ca­ţii cu pri­vi­re la acest aspect: vân­tul a împie­di­cat mun­ci­to­rii să lucre­ze zil­nic.

Isto­ria vân­tu­lui care se pune în calea feri­ci­rii celor care tra­ver­sea­ză DN 39 este con­fir­ma­tă şi de şeful Dire­cţi­ei Regio­na­le Dru­muri şi Poduri (DRDP) Con­stanţa, Marin Dima, dar care infir­mă întâr­zi­e­ri­le: Au fost pro­ble­me în febru­a­rie, atunci a fost vânt, dar lucră­ri­le sunt în gra­fic, se recu­pe­rea­ză. Ter­me­nul (de înche­ie­re a lucră­ri­lor — n.r.) este 28 iunie, a sub­li­ni­at Dima.

Între timp, Com­pa­nia Naţio­na­lă de Autos­trăzi şi Dru­muri Naţio­na­le­din Româ­nia (CNADNR) a anu­nţat par­ti­ci­panţii la tra­fic că a fost intro­dus un nou inter­val orar de închi­de­re a cir­cu­la­ţi­ei, pe podul de la Agi­gea.

Aceas­tă închi­de­re se va apli­ca în fie­ca­re noap­te de marţi spre mier­curi, mier­curi spre joi, joi spre vineri, în inter­va­lul orar 23:00 — 01:00 şi va fi vala­bi­lă până la data de 27.06.2014. De ase­me­nea, rămân vala­bi­le şi cele­lal­te inter­va­le de închi­de­re a cir­cu­la­ţi­ei, de 4 ore în zile­le de marţi, joi şi sâm­bă­tă între ore­le 09:00 ‑13:00, res­pec­tiv 4 ore în nopţi­le de luni spre marţi între ore­le 23:00 — 03:00.

Toa­te aces­tea — cu spe­ranţa că la vară nu vor înne­buni turi­ş­tii, prinşi la mij­loc între Con­stanţa şi sudul lito­ra­lu­lui -, ne rea­duc în atenţie şi stra­tu­ri­le de asfalt tur­na­te cu dăr­ni­cie între anii 2008–2012. Des­pre aces­te asfal­tări, coti­dia­nul Repli­ca de Con­stanţa atră­gea atenţia că sunt o posi­bi­lă cau­ză a degra­dă­rii accen­tu­a­te a con­stru­cţi­ei, în sen­sul că au slă­bit cablu­ri­le de susţi­ne­re, însă, în noiem­brie 2012, Marin Dima se pre­ci­pi­ta să ne con­tra­zi­că: Podul susţi­ne în acest moment o gre­u­ta­te de 75% din întrea­ga sa capa­ci­ta­te. Lucră­ri­le de asfal­ta­re ce s‑au desfă­şu­rat de‑a lun­gul ani­lor pe podul Agi­gea nu au afec­tat sub nici o for­mă cablu­ri­le sau tubu­ri­le care pro­te­jea­ză cablu­ri­le de susţi­ne­re. Lucră­ri­le la pod au înce­put în urma unei exper­ti­ze, iar pro­iec­tul con­ti­nuă cu înlo­cu­i­rea pie­se­lor, susţi­nea, la acea vre­me direc­to­rul DRDP.

În pre­zent, Dima spu­ne că, la momen­tul când aveau loc asfal­tă­ri­le, el nu era direc­tor al DRDP, prin urma­re nu ştie de ce ast­fel de lucrări — şi nu alte­le! — au fost inclu­se în cate­go­ria urgenţe, şi ne‑a îndru­mat să ne adre­săm, pen­tru lămu­riri, Com­pa­niei Naţio­na­le de Autos­trăzi şi Dru­muri Naţio­na­le. Poa­te fi o greşe­a­lă şi fap­tul că s‑a asfal­tat…, a spus Dima.

Alte sur­se susţin însă că e un ade­vă­rat mis­ter cum de ani la rând au exis­tat rapoar­te ale expe­rţi­lor care indi­cau că podul nece­si­tă atenţie la hoba­ne, iar într-un sin­gur an, la Bucu­reşti s‑a trans­mis că pri­o­ri­ta­tea vizavi de acest pod este lega­tă de asfal­ta­re. După asfal­ta­rea de pomi­nă, care desi­gur a umflat con­tu­ri­le unei fir­me de pro­fil, degra­da­rea hoba­ne­lor s‑a acce­le­rat, semn că podul a fost supra-încăr­cat. Mer­gând îna­poi în timp, mai rea­min­tim că, în anul 2008, podul a fost veri­fi­cat pen­tru a fi inclus in pro­gra­mul de rea­bi­li­ta­re finanţat de Ban­ca Euro­pea­nă pen­tru Recon­stru­cţie şi Dezvol­ta­re (BERD). În acel moment, expe­rţii au decla­rat că ar tre­bui repa­ra­te doar grin­zi­le care susţin par­tea pe care se cir­cu­lă a podu­lui.

A.A. replicaonline.ro, Vineri, 4 apri­lie 2014.

Vezi şi:

http://www.replicaonline.ro/sabotaj-economic-desteptii-care-tin-inchis-podul-agigea-provoaca-pierderi-de-5-milioane-de-euro-pe-luna-162121/

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply